Referat 14. september 2023

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag. Utdrag fra agendaen: Medfødte hjertemisdannelser i Norge - en nasjonal studie (klagesak), Forekomst av HPV-typer blant kvinner (klagesak) m. fl. Annet: Planer for NEM i 2024.

Tid: 10:30 - 16:00 
Sted: Kongens gate 14, Oslo

Til stede: Kari Milch Agledahl (leder), Helge Alsaker Solheim, Jan-Ole Hesselberg, Kaja Kristine Selmer, Thomas Langø, Trine B. Haugen, Anne Kjersti Befring,  Lars Øystein Ursin, Steven Blackman, Jo Røislien, Jostein Greve, Ingrid Miljeteig, Siri Forsmo, Berit Støre Brinchmann, Camilla Bø Iversen, Aisha Bibi, Maria Sandhaug, Lene Os Johannessen (referent) 

1 - Godkjenning av innkalling og agenda 

Godkjent uten merknader. 
Ingen ble vurdert inhabile i behandling av klagesakene.  
 

2 - Godkjenning av referat 

Godkjent uten merknader  

3 - Nyhetsoppdatering 

Kommunikasjonsrådgiver i FEK ga NEM en nyhetsoppdatering. Nyhetsrapporten finnes i agendaen til NEM-møtet.  

4 - Ny modell for presentasjon og beslutning av klagesaker 

Komitéleder ønsker å få tydeligere frem den variasjonen og bredden som finnes i ulik bakgrunn og kompetanse blant medlemmene i NEM, og foreslår at komiteen tester ut ny modell for presentasjon og beslutning av klagesaker i NEM.  
 
Komitémedlem Jan-Ole Hesselberg har fagekspertise innen beslutningspsykologi og har bistått komitéleder. Hesselberg presenterte kort hva forskningen sier om beslutninger i grupper og la frem et forslag til en ny modell. Hovedendringene vil bestå i å gå bort fra å fordele klagesakene til en saksordfører og å holde strukturerte diskusjoner i møtene.  
 
Overordnet oppfatter komitéen forslaget som godt. Komitéen hadde en diskusjon, hvor ulike spørsmål om og innspill til modellen og gjennomføringen ble tatt opp.  
 
Hesselberg utarbeider et utkast til ny modell, hvor det tas høyde for innspillene fra medlemmene, og sender forslaget til komitéen på e-post. 
 
For å få en enklere oversikt over historikk og saksgang i klagesakene ønsker medlemmene at saksdokumentene organiseres mer strukturert i mappen. Sekretariatsleder kontakter REK for en diskusjon om hvordan dokumentene kan navngis og organiseres mer systematisk før oversendelse til NEM.  
Pilotperiode vil være fra og med møtet i oktober 2023 frem til sommeren 2024. Den nye modellen evalueres og justeres løpende, med en større evaluering etter endt prøveperiode i juni 2024.   

5 - Runde rundt bordet 

Det refereres ikke fra runden rundt bordet. 

6 - KS 5 Medfødte hjertemisdannelser i Norge - en nasjonal studie 

Saksordfører la frem saken. Sakspapirer var på forhånd gjort tilgjengelig for komiteen. For saksgjennomgang, NEMs vurdering og konklusjon, se eget vedtak i sak nr. 2023/92. Lenke til vedtaksdatabasen: Vedtak i klagesaker | Forskningsetikk

7 - KS 6 Forekomst av HPV-typer blant kvinner 

Saksordfører la frem saken. Sakspapirer var på forhånd gjort tilgjengelig for komiteen. For saksgjennomgang, NEMs vurdering og konklusjon, se eget vedtak i sak nr. 2023/95. Lenke til vedtaksdatabasen: Vedtak i klagesaker | Forskningsetikk

8 - KS 7 Effekter av ulike arbeidstidsordninger på sykefravær blant helsearbeidere 

Saksordfører la frem saken. Sakspapirer var på forhånd gjort tilgjengelig for komiteen. For saksgjennomgang, NEMs vurdering og konklusjon, se eget vedtak i sak nr. 2023/99. Lenke til vedtaksdatabasen: Vedtak i klagesaker | Forskningsetikk.  

9 - Beslutningssaker 

10 - Henvendelse fra REK ved SLF 

REK v/SLF har utarbeidet en praksis mht. anonymisering av forskningsdata, og ønsker tilbakemelding på om NEM har overordnede juridiske eller etiske innvendinger mot REK sin forvaltningspraksis. Notat fra REK var vedlagt sakspapirene, og de har der tatt utgangspunkt i helseforskningsloven § 20. 
NEM hadde en god diskusjon rundt spørsmålet om anonymisering av forskningsdata, med utgangspunkt i SLF sin henvendelse. NEM vil besvare SLF sin henvendelse i et brev.   

11 - Planer for NEM i 2024 

NEM diskuterte planer og ønsker for komitéarbeid i 2024 (utover de faste komitémøtene, som skal spilles inn til FEK sitt budsjett for 2024:  
 
Institusjonsbesøk 
Pga. få ressurser i sekretariatet i 2023 har NEM ikke kunnet gjennomføre institusjonsbesøk til Bergen. Dette ønsker komitéen å gjennomføre i 2024, helst i mai/juni. 
 
Løfte prinsipielle spørsmål. 
NEM ønsker også å løfte mer prinsipielle problemstillinger. Grensen mellom forskning og journalistikk ble foreslått som et aktuelt tema. Videre diskusjoner ble utsatt til neste møte. Hvordan NEM utfører sitt veiledning- og koordineringsansvar overfor REK ble også nevnt som noe NEM kan diskuter.  
 
NEM vil også vurdere muligheten for å revidere/ oppdatere en av sine gamle veiledere.   

12 - Faglige temaer i 2024 

Utsatt til neste møte.  

13 - Orienteringssaker 

EU har vedtatt nye regler som skal gjøre det enklere å overføre personopplysninger til USA. https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2023/nye-regler-for-overforing-av-personopplysninger-til-usa/ 

14 – Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt.