Vedtak i klagesaker

5 resultater

 • Forskningsbiobank Abbott Diagnostics Technologies

  NEM 2023/154 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Sør-Øst C datert 25.09.2023. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling.

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 30.11.2023. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34.

  For mer informasjon les vedtaksbrevet. 

  Vis detaljer
  Institusjon
  Annet
  Klager


  Liv Ingunn Sikkeland

  Første instans
  REK sør-øst C

  Klager får medhold. REK har ikke mandat til å godkjenne opprettelsen av en biobank som ikke er forskningsbiobank. Vedtak av 05.09.2023 er ugyldig, og anses som en nullitet.

 • Lønnsforskjeller og fertilitet

  NEM 2023/71 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til oversendelse av klage på vedtak fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst-Norge A (REK sør-øst A) datert 02.12.22. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM
  for videre behandling.

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 15.02.23. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseregisterloven § 19e, og forvaltningsloven § 34.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Annet
  Klager

  Simon Bensnes

  Første instans
  REK sør-øst A

  Klager får ikke medhold.

 • Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater

  NEM 2011/192, REK sør-øst B 2011/1085 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 29.06.2011 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avslås.

  Prosjektet ble ikke godkjent i REK da de vurderte prosjektleders kompetanse som utilfredsstillende for å lede og være forskningsansvarlig for et slikt prosjekt. REK påpekte videre teoretiske og metodologiske problemer med prosjektet. NEM vurderte prosjektets hensikt som nyttig, men prosjektorganiseringen med kun en person og da som både forskningsansvarlig og prosjektleder er ikke tilfredsstillende for dette prosjekt. Prosjektbeskrivelsen holder heller ikke tilstrekkelig kvalitet. Det fremstår uklart hvordan materialet skal analyseres og det sannsynliggjøres ikke at prosjektet vil kunne frembringe ny vitenskapelig kunnskap. Klagen forkastes.

  Stikkord: prosjektleders kompetanse, vitenskapelig kvalitet, samfunnsnytte.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Annet
  Klager

  Marit Kiste, Homeopatien – forskning og fagutvikling (HFF).

  Første instans
  REK sør-øst B
  Henvisninger

  Helseforskningsloven (2008) §§ 4, 5, 6 og 22.

  Klagen forkastes.

 • Biografi om Paal Berg

  NEM 2011/20, REK sør-øst D 2010/2100 [KLagesak]

  Klage på REKs vedtak av 22.11.2010 hvor søknad om dispensasjon fra taushetsplikten delvis avslås.

  Statsviter Per E. Hem skriver en biografi om Paal Berg (1873-1968). Hem søker i den forbindelse om innsyn i Bergs pasientjournal samt i hans ektefelle Caroline Bergs (1877-1944) og sønn Paal Erland Bergs (1910-1999) pasientjournaler.

  NEM gir innsynsrett i Paal Bergs pasientjournaler og tillater at ansvarshavende for Caroline Bergs og Paal Erland Bergs pasientjournaler kontrollerer disse og utleverer eventuelle opplysninger som er egnet for å besvare Hems forskningsspørsmål.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Annet
  Klager

  Per E. Hem, Aschehoug forlag.

  Første instans
  REK sør-øst D
  Henvisninger

  Helsepersonelloven §§ 21, 24 andre ledd, 29; forvaltningsloven § 13 d; pasientrettighetvloven § 5-1;

  NEM gir med hjemmel helsepersonelloven § 29 Per Eivind Hem innsynsrett i Paal Bergs pasientjournaler. Hem kan spesifisere sine forskningsspørsmål om Caroline Bergs død og Paal Erland Bergs antatte blindtarmbetennelse og ansvarshavende for pasientjournalene ved Oslo Byarkiv gis innsyn i journalene for deretter å kunne besvare disse spørsmålene.

 • DIABNOR - Diabetes i Norge 2003-2008

  NEM 2009/92, REK sør-øst A 2009/6208, Hdir. 08/1076 [Klagesak]

  Klage på Helsedirektoratets vedtak av 27.02.2009 hvor søknad om dispensasjon fra taushetsplikten avslås.

  Stikkord: sammenstilling og bruk av helseopplysninger, dispensasjon fra taushetsplikten, informasjonsplikt og reservasjon.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Annet
  Klager

  Geir Joner, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenesten.

  Første instans
  Helsedirektoratet
  Henvisninger

  Helseforskningsloven (2008) §§ 9 og 35; Forskningsetikkloven (2006) § 4; Helsepersonelloven (1999) § 29.

  Klagen tas til følge.

  I medhold av helseforskningsloven § 35 gis det dispensasjon fra taushetsplikt til Nasjonalt Kunnskapssenter v/prosjektleder Geir Joner til prosjektet "DIABNOR - Diabetes i Norge 2003-2008".

  Det gis også dispensasjon fra taushetsplikt for prosjektmedarbeidere Liv H. Rygh, Tomislav Dimoski, Ragnhild Flingtorp, Jon Helgeland og Lise Lund Håheim.

  Dispensasjonen gis under forutsetning av at prosjektet gjennomflres i samsvar med prosjektbeskrivelsen av 30.03.2009, og på samme vilkår som i REK Sør-Øst As godkjenning av 30.04.2009, Siden avslutningen av forskningsprosjektet nå er endret i forhold til det som er oppgitt i sknad til REK, må det sendes en endringsmelding til REK Sør-Øst A.