Vedtak i klagesaker

4 resultater

 • Utprøving av Back2School programmet i kommunale tjenester: En multisenter pilot studie

  NEM 2022/141 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på REK nord sitt vedtak datert 01.09.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling.

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 01.12.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i forvaltningslovens § 28 og forskningsetikklovens § 10.

  Vis detaljer
  Institusjon
  UiT - Norges arktiske universitet
  Klager

  Janne Gjeruldsen

  Kjartan Espeland

  Første instans
  REK nord

  Klagen avvises. «Foreldrenettverk mot mobbing» får ikke medhold, og REK nord sitt vedtak opprettholdes.

 • Identifisering av essensielle bakterielle molekyler involvert under infeksjon/kolonisering av menneske

  NEM 2018/207 [Klagesak]

  REK nord behandlet saken 19.4..18, og vedtok at prosjektet ikke framstod som et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt som faller innenfor helseforskningsloven.

  Prosjektet karaktereiserer bakteriers evne til å overleve i blod eller i nærvær av blodkomponenter. REK - søknaden gjelder den delen av prosjektet hvor det skal testes membranvesikler og bakterielle proteiner i humant blod/serum/plasma/immunceller som er donert fra voksne friske givere. 

  Klager var uenig i REKs vurderinger, og klagen ble behandlet på nytt i REK nord 31.5.18. som oppretthold sin tidligere vurdering i sitt endelige vedtak. 

  NEM behandlet saken 4.9.18, og konkluderte med at prosjektet har til formål å finne ny kunnskap om helse og sykdom.

  NEM tok klagen til følge. Prosjektet skal vurderes etter helseforskningsloven. Søknaden sendes tilbake til REK nord forsaksbehandling. NEMs vedtak er endelig ogkan ikke påklages videre, jf.forskningsetikkloven §10. 

  Vis detaljer
  Institusjon
  UiT - Norges arktiske universitet
  Klager

  Mona Johannessen

  Første instans
  REK nord

  Klagen tas til følge. Prosjektet skal vurderes etter helseforskningsloven. Søknaden sends tilbake til REK nord for saksbehandling. NEMs vedtak er endelig ogkan ikke påklages videre, jf.forskningsetikkloven §10. 

 • Psykisk helse hos eldre

  NEM 2014/144, REK nord 2014/368 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 14.04.2014 hvor søknad om ettergodkjenning avslås.

  Stikkord: ettergodkjenning, helseforskningslovens saklige virkeområde, forsvarlighet, vitenskapelig kvalitet, rekruttering av forskningsdeltakere og krav til organisering.

  Vis detaljer
  Institusjon
  UiT - Norges arktiske universitet
  Klager

  Martin Eisemann, Universitetet i Tromsø, Institutt for Psykologi (IPS).

  Første instans
  REK nord
  Henvisninger

  Helseforskningsloven (2008) §§ 2, 4 og 9.

  Klagen forkastes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf forskningsetikkloven § 4.

 • Helse- og levekårsstudien i områder med samisk og norsk bosetting (SAMINOR) – registerepidemiologisk oppfølgingsstudie

  NEM 2010/89, REK nord 2010/511 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 18.11.2009 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avvises.

  Saken sendes tilbake til REK Nord for avklaring av søknadens egentlige formål. Avhengig av avklaringen, vurderer REK søknaden eller prosjektleder henvender seg til Datatilsynet i henhold til NEMs to handlingsalternativer.

  Stikkord:Helseforskningslovens saklige virkeområde, kvalitetssikring vs. forskning.

  Vis detaljer
  Institusjon
  UiT - Norges arktiske universitet
  Klager

  Eiliv Lund, Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin

  Første instans
  REK nord
  Henvisninger

  Helseforskningsloven § 2.

  Saken sendes tilbake til REK Nord for ferdigbehandling i henhold til ovenstående.
  NEM ber prosjektleder og REK Nord om å innlede en dialog med sikte på å finne en løsning som enten innebærer konsesjonssøknad til Datatilsynet eller en revidert søknad tilpasset helseforskningslovens virkeområde.