Vedtak i klagesaker

4 resultater

 • Multippel sklerose i Nordland – late onset MS og komorbiditet

  NEM 2022/155 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på REK nord sitt vedtak datert 26.09.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling.

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 01.12.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Klager

  Espen Benjaminsen

  Første instans
  REK nord

  Klagen får ikke medhold. REK nord sitt vedtak datert 26.09.2022 opprettholdes.
  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10 (3).

 • Immunmetabolisme ved sepsis hos nyfødte

  NEM 2022/109 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK nord datert 21.02.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling. 

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 05.05.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF Oslo universitetssykehus HF
  Klager

  Claus Andreas Klingenberg

  Første instans
  REK nord

  Klager får ikke medhold. Det settes som vilkår for den etiske godkjenningen, at det sendes informasjon om forskningen til foreldrene.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, 3. ledd 

 • Den randomiserte nordisk-baltiske registerstudie til vurdering av stent-behandling som tillegg til optimal medisinsk behandling av kronisk tette kranspulsårer (CTO)

  Saksnr. NEM 2019/109, REK Nord 2018/1967 [Klagesak]

  Klage på vedtak av 07.02.2019 hvor REK Nord ikke godkjente studien etter innhenting av tilleggsopplysninger fra prosjektleder og sakkyndigvurdering.
  Prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie. Studien ønsker å sammenligne livskvalitet, symptomer og livslengde hos pasienter som behandles med stent og optimal medisinsk behandling versus optimal medisinsk behandling alene.

  Prosjektleder (inkl. hovedprosjektets leder i DK) påklaget vedtaket og imøtegikk REK og sakkyndiges innsigelser. Prosjektet er godkjent i Danmark og inklusjon av pasienter startet oktober 2018.

  REK har vurdert klagen med vedlegg, og kunne ikke se at det var framkommet nye momenter. Komiteen la vekt på sakkyndiges vurdering, som også samsvarte med deler av komiteens innvendinger til prosjektet. REK fastholdt på denne bakgrunn sitt opprinnelige vedtak, og oversendte saken til NEM for endelig avgjørelse.

  NEM tok saken til behandling i komitémøte den 20.06.2019 og stiller seg bak vurderingen fra REK. Klagen ble ikke tatt til følge.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Klager

  Thor Trovik

  Første instans
  REK nord

  Klagen tas ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, tredje ledd.

 • Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten

  NEM 2014/2, REK nord 2013/1793 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 14.11.2013 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avvises.

  Stikkord: fremleggelsesplikten, helseforskningslovens saklige virkeområde, dissens i NEMs avgjørelse.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Klager

  Thomas Roger Schopf, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nasjonalt senter for samhandling og telemesdisin.

  Første instans
  REK nord
  Henvisninger

  Helseforskningsloven §§ 2, 4 og 9; Helsinki-deklarasjonen; Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS); Helse- og omsorgsdepartementet: Veileder til helseforskningsloven;

  Klagen godtas og søknaden sendes tilbake til REK Nord for vurdering av forhåndsgodkjenning etter hfl § 9.