Lønnsforskjeller og fertilitet

NEM 2023/71 | [Klagesak]

Institusjon
Annet
Klager

Simon Bensnes

Første instans
REK sør-øst A

Sammendrag

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til oversendelse av klage på vedtak fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst-Norge A (REK sør-øst A) datert 02.12.22. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM
for videre behandling.

NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 15.02.23. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseregisterloven § 19e, og forvaltningsloven § 34.

Prosjektbeskrivelse

Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom fertilitet og
arbeidsmarkedsutfall. Sammenhengen skal estimeres etter kontroll for bruk av reseptbelagte prevensjonsmidler, da argumentet er at data på prevensjonsmiddelbruk kan si noe om fertilitetsintensjoner. Kvinner som blir gravide de påfølgende årene, skal sammenliknes med de
som ikke blir det. Dermed mener forskerne at det kan skilles mellom endringer i lønn og arbeidstilbud som skyldes fertilitetsintensjoner og endringer i lønn som skyldes tilpasninger til barn.

Deltagerpopulasjonen vil utgjøres av førstegangsforeldre og deres barn i perioden 2005–2020, som utgjør totalt ca. 960 000 personer. Dette utvalget vil avgrenses til par med stabil prevensjonsbruk som avsluttes før første barn.

Data til undersøkelsen skal hentes ut fra Legemiddelregisteret, Arberids- og veldferdsetaten og Statistisk sentralbyrå. Alle data skal pseudonymiseres før analyse.

Tidsrammen for prosjektet var opprinnelig satt til 01.10.2022–31.12.2026.

Saksgang

Prosjektet sendte inn fremleggingsvurdering til REK sør-øst 28.02.2022. Sekretariatet i REK sørøst vurderte at formålet med undersøkelsen ikke er å fremskaffe ny kunnskap om sykdom. Prosjektet faller slik utenfor helseforskningslovens virkeområde og er ikke fremleggelsespliktig,
jf. helseforskningslovens §§ 2 og 4.

Prosjektet sendte så inn søknad om dispensasjon fra taushetsplikt for tilgjengeliggjøring, sammenstilling og bruk av taushetsbelagte opplysninger fra helse- og befolkningsregistre. Søknaden ble behandlet av REK sør-øst A 31.10.2022, jf. forskrift av 27. mai 2021 nr. 1725 om overføring av myndighet til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
Svarbrev med avslag fra REK er datert 16.11.2022.

Søknaden ble avslått med hjemmel i helseregisterloven § 19 e første ledd som uttrykker at dispensasjon fra taushetsplikten kun kan innvilges dersom «behandlingen av opplysningene er av vesentlig interesse for samfunnet» og dersom «tilgjengeliggjøringen er ubetenkelig ut fra etiske, medisinske og helsefaglige hensyn». REK «er usikre på om disse vilkårene er oppfylt for
prosjektet». REKs avgjørelse er fattet med fem mot fire stemmer.

Den 02.12.2022 klagde prosjektet på avslaget fra REK. Prosjektet er uenig i at samfunnsnytten er begrenset og oppfatter at REK har misforstått hva studien søker å gjøre.De fremholder at «den
foreslåtte metoden har et stort potensial for å skille kausalitet fra korrelasjon i effekten av barn på kjønnsforskjeller i lønn». Prosjektgruppen påpeker at det skal gjøres en rekke tiltak for å redusere personvernulempen, blant annet ved at prosjektet kun har adgang til avidentifiserte data, og vurderer det slik at samfunnsnytten langt overstiger kostnadene/ulempene. 

REK behandlet klagen 31.01.2023. REK anerkjenner at ny kunnskap om årsakene til lønnsforskjellene mellom menn og kvinner er av stor samfunnsinteresse. Komiteen er imidlertid delt i oppfatningen av at dette prosjektet vil kunne gi slik ny kunnskap, som oppveier den integritetskrenkelse det er at sensitive opplysninger om deltakerne benyttes uten deres samtykke. REK opprettholdt sitt vedtak og sendte klagen til NEM for behandling.

NEM behandlet klagen første gang i møte 15.02.2023. Komiteen hadde da delte meninger knyttet til om prosjektet oppfyller kravet til «vesentlig interesse for samfunnet», jf. helseregisterloven § 19 e første ledd bokstav c. Det ble også satt spørsmålstegn ved om prosjektet ligger innenfor
legemiddelregisterets formål, jf. helseregisterloven § 19 e første ledd bokstav a og formålsbestemmelsene i legemiddelregisteret/reseptregisteret. Saken ble utsatt til NEMs møte 17.04.2023 for avklaring om prosjektet ligger innenfor legemiddelregisterets formål.

I mellomtiden gikk myndighet som klageorgan for REK sine vedtak om dispensasjon fra taushetsplikt etter helseregisterloven for prosjekter utenfor helseforskningsloven, fra NEM over til Helsedataservice. Den 25.04.2023 fikk NEM avklaring fra Helse- og omsorgsdepartementet at de som en overgangsordning har lagt til grunn at NEM skal være klageinstans når REK har fattet dispensasjonsvedtak som i dag er omfattet av den nye forskriftens § 9.

NEMs vurdering

NEM er enig med REK i at prosjektet faller utenfor helseforskningsloven, da det ikke har som formål å skaffe til veie ny kunnskap om helse eller sykdom. Prosjektet søker om bruk av taushetsbelagte opplysninger fra helseregistre og faller dermed inn under helseregisterloven.

NEM har vurdert:
1) om prosjektets behandling av de taushetsbelagte opplysningene er av vesentlig interesse for samfunnet, jf. helseregisterloven § 19 e første ledd bokstav c. 2) om «opplysningene skal brukes til et uttrykkelig angitt formål som er innenfor registerets formål», jf. helseregisterloven § 19 e første ledd bokstav a.

Flertallet i NEM (åtte medlemmer) mener at prosjektet er av vesentlig interesse for samfunnet. Metodedelen kunne med fordel vært beskrevet i mer detalj, men metoden fremstår som solid nok til å kunne oppnå formålet. Flertallet mener at prosjektets samfunnsinteresse veier opp for integritetskrenkelse for den enkelte det innhentes opplysninger om. Flertallet oppfatter at opplysningene som skal innhentes ikke er svært sensitive.

Mindretallet i NEM (fire medlemmer) mener at prosjektets samfunnsinteresse ikke veier opp for integritetskrenkelse for den enkelte deltager. Mindretallet oppfatter at prosjektets formål er av vesentlig interesse for samfunnet, men mener at prosjektets metode ikke er beskrevet godt nok, og kan dermed ikke se hvordan prosjektet skal oppnå formålet.

Prosjektet oppfyller imidlertid ikke vilkåret om at «opplysningene skal brukes til et uttrykkelig angitt formål som er innenfor registerets formål», jf. helseregisterloven § 19 e første ledd bokstav a.

Flertallet i NEM mener at hovedvilkåret for å gi dispensasjon fra taushetsplikten, jf. helseregisterloven § 19 e er oppfylt ved at behandlingen av opplysningene er av vesentlig interesse for samfunnet. NEM avslår imidlertid søknaden da tilleggsvilkåret, jf. helseregisterloven § 19 e første ledd bokstav a, ikke er oppfylt ved at formålet for bruk av opplysningene i prosjektet ikke er innenfor legemiddelregisterets formål.

Vedtak

Klager får ikke medhold.