Om NENT

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi gir råd og veiledning om forskning innen naturvitenskap og teknologi, industri-, landbruks- og fiskeriforskning, samt de deler av bio- og genteknologisk forskning som ikke dekkes av medisin. I tillegg jobber komiteen for å forebygge vitenskapelig uredelighet.

Møtedatoer i 2024

NENT har fire møter i 2024. Saker til komiteen sendes inn per e-post til post@forskningsetikk.no.

20. mars
22. mai
17. eller 19. september
18. november

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi ble opprettet i 1990. Ansvarsområdet til komiteen er den forskningsetiske virksomhet innen naturvitenskap og teknologi, industri-, landbruks- og fiskeriforskning, samt de deler av bio- og genteknologisk forskning som ikke dekkes av medisin. De første årene arbeidet NENT mye med teknologivurdering. Dette er oppgaver som etter hvert er overtatt av Teknologirådet, etablert i 1999.

Komiteen består av tolv medlemmer, inkludert to lekrepresentanter som er oppnevnt for fire år, med mulighet for en gjenoppnevning. Medlemmer oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Komiteen møtes minst fire ganger pr år. Den er faglig uavhengig og utvikler blant annet forskningsetiske retningslinjer innen sitt virkeområde. I 2007 utga NENT Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskapelig og teknologisk forskning. Retningslinjene ble revidert i 2015: Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi.

I 2009 publiserte komiteen en nærmere klargjøring av begrepene knyttet til punkt 10 og 11 i retningslinjenesom omhandler vitenskapelig usikkerhet og anvendelse av føre-var-prinsippet i rapporten "Risk and Uncertainty".

I 2019 ga komiteen ut Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning, en etisk veiledning til forskere og andre som vurderer dyreforsøk.

Komiteen har også gitt ut en forskningsetisk betenking om kunstig intelligens.

En vesentlig oppgave for komiteen, er å gi råd til forskere i enkeltprosjekter. Komiteen bidrar også med innspill til høringer, nasjonale strategier, etc. I tillegg arrangerer komiteen jevnlig åpne møter om aktuelle forskningsetiske spørsmål.

Årsmelding

Fra og med 2018 skal komiteene lage en årsmelding om egen aktivitet. 
NENTs årsmeldinger kan lastes ned her.