Referat fra møte 20. september 2012

Sakene var blant annet en henvendelse om etisk godkjenning av et EU-prosjekt og en klage på en artikkel og en pressemelding fra Norges Fiskarlag.

Prinsens gate 18, Oslo

Til stede: Dag E. Helland, Gunnar Hartvigsen, Deborah Oughton, Mohammed Azam Mansoor, Ernst Nordtveit, Tove Kolset, Janneche Utne Skåre, Roger

Frafall: Ragnhild Lofthus, Svein Nordenson, Kjell I. Stellander, Atoosa P-J Thunem, Hanne-Guro Abelvik

Fra sekretariatet: Johanne Severinsen, Helene Ingierd (referent)

Før møtet ble konstituert var Nils Olav Refsdal, koordinator for overvåkning av 22/7-forskning invitert for å gi kort presentasjon av sin funksjon. Det er etablert en koordineringsfunksjon for forskning etter 22. juli, som har ivaretakelse av hensynet til de berørte som hovedmål. Gruppen skal reflektere alle relevante forskningsaktører, samt ivareta brukerperspektivet. Så lang er det i hovedsak prosjekter innen helsefag og samfunnsvitenskap som omfattes av funksjonen. Det kan imidlertid komme forskningsprosjekt innenfor eksempel kommunikasjonsteknologi der berørte etter 22/7 vil bli bedt om å delta. Det er viktig å sikre god informasjonsflyt mellom koordineringsgruppens medlemmer og deres institusjoner og de forskningsetiske komiteer, slik at komiteene kan bidra med råd ved behov.

1 Konstituering av møtet. Godkjenning av dagsorden. Vurdering av habilitet. Saker til eventuelt

Ingen habilitetsspørsmål ble reist. Det var ingen saker til Eventuelt.

2 Godkjenning av referat

Referatet fra NENT-møtet 13. april ble godkjent med noen mindre endringer. Referatet fra møtet med Statens strålevern ble godkjent.

3 Orienteringssak: Omorganisering av FEK

Torunn Ellefsen orienterte.

Fra og med 1. januar 2013 blir De nasjonale forskningsetiske komiteer et eget forvaltningsorgan sammen med Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning, og direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. Det er også planer om å ansette en direktør for FEK. Foreløpig er det ikke utarbeidet noen formelle krav til direktørstillingen, men det er gitt uttrykk for at man ser for seg en stilling som rommer både administrative og faglige oppgaver. Dag E. Helland har tatt initiativ til et møte med komitélederne i NESH og NENT, og de vil sammen be om et møte med departementet.

 4 Orientering fra medlemmene

 • Parlamentarisk teknologivurdering er i motvind; det danske teknologirådet er nedlagt ved lov, men vil videreføres som stiftelse. Det flamske har også mistet sin opprinnelige funksjon. At det er etablert institusjoner med ansvar for teknologivurdering er stadig viktig
 • EU-kommisjonen forbereder et fokus på ”responsible research and innovation”
 • Trykket på å kommersialisere forskningsresultater innebærer mange etiske spørsmål, ikke minst vedrørende patentering. I verste fall kan patentering hindre viktig forskning
 • Kommunikasjon av usikkerhet er stadig en utfordring. Forskningsresultater oppfattes ofte som absolutte. Forskerne synes å være problemstillingen bevisst, mens brukerne av forskningen sjelden er det
 • Ved UiB har det nylig vært en sak om personopplysninger som ble brukt i forskning uten riktig godkjenning fra NSD.
 • På Statens strålevern arrangeres et møte med relevante aktører for å diskutere mulige helseundersøkelser på sørsamer for å avdekke risiko ved stråling
 • I neste nummer av Forskningsetikk kommer en kronikk om publikasjonspoeng og etiske utfordringer
 • Bioteknologinemnda er nylig evaluert. Det kan være nyttig for medlemmene å lese evalueringen, det er en del likheter med forskningsetiske komiteer når det gjelder arbeidsområder
 • CIENS-miljøene har hatt møte og det ble diskutert om instituttsektoren knebles på en annen måte enn universitetene; diskusjonen vil følges opp med et større debattmøte. Det arbeides for å opprette et norsk Science media centre etter engelsk modell, som skal være lokalisert i CIENS. Senteret vil spesielt fokusere på kompliserte og kontroversielle forskningstemaer som blir slått opp i media.     

 5 Orientering fra sekretariatet

 • Presseklipp: Forskningsetikk, FEK og NENT i media
 • I utlysningen av EUs sikkerhetsprogram legges det stor vekt på at prosjektene holder seg innenfor det som er etisk forsvarlig. Norges forskningsråd har kontaktet FEK, og hatt møte med Ingierd og Fossheim. NENT og NESH er særlig aktuelle når det gjelder å tilby råd og veiledning, og sekretariatslederne har sagt seg villige til å legge frem eventuelle relevante saker for komiteene
 • Flere møter i regi av komiteene er i gjenge: 26. september arrangeres møtet: Stråling – hva vet vi og hvor føre var bør vi være på Litteraturhuset. Møtet er en del av et samarbeidsprosjekt mellom NENT, NESH og Teknologirådet. Det vil arrangeres flere møter utover høsten i denne seminarrekken. 18. oktober arrangeres Forskningsetisk forum i Oslo – et nasjonalt møte om ph.d.-utdanning der sentrale kontaktpersoner innen ph.d.utdanning ved alle universiteter og høyskoler inviteres, i tillegg til representanter for forskningsetikkomiteene. Fellesmøtet for komiteene er satt til 22. januar 2013. Foreløpige temaer er registerforskning og 22. juli-forskning. Ingierd har vært i kontakt med NSD om mulig seminar om internettforskning og forskningsetikk, i samarbeid med NESH, trolig i 2013.    

6 Henvendelse vedrørende artikkelen ”Proxy Measures of Fitness Suggest Coastal Fish Farms Can Act as Pouplation Sources and Not Ecological Traps for Wild Galoid Fish” og pressemelding fra SINTEF Fiskeri og Havbruk, saksnummer 2011/99

Saksordfører: Roger Strand

NENT har mottatt en klage på en artikkel og en pressemelding fra Norsk Fiskarlag. NENT har tidligere behandlet en klage fra Norsk Miljøvernforbund som gjaldt den samme artikkelen. Komiteen konkluderte da med at det ikke var begått brudd på god vitenskapelig praksis.

For å avgjøre om denne konkrete saken overhodet skal realitetsbehandles, må komiteen ta stilling til om klagen bringer nye forskningsetiske problemstillinger på bordet som ikke NENT allerede har uttalt seg om. Henvendelsen(e) reiser viktige prinsipielle spørsmål som angår NENTs ansvars- og arbeidsområde. Det gjelder spørsmål knytte til grenseoppgangen mellom NENT og Granskingsutvalget, og om det tilligger NENT å uttale seg om brudd på de forskningsetiske retningslinjene som omhandler god forskningspraksis. Nært knyttet til dette, er spørsmål om retningslinjenes status og funksjon, og om de for eksempel i første rekke er anbefalinger, eller om de er mer å anse som forbud og påbud.  

Med opprettelsen av Granskingsutvalget er det etablert et nasjonalt organ som skal granske påstander om uredelighet i forskning. Hovedansvaret for dette ligger hos institusjonene, men utvalget er en ressurs som kan benyttes dersom man ikke makter å løse sakene på lokalt nivå. Utvalget behandler imidlertid kun alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis. NENT har tidligere behandlet det komiteen har forstått som mindre alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis, og kommentert for eksempel påstander om urettmessig forfatterskap. Det er imidlertid ikke innenfor komiteens mandat å granske påstander om uredelighet i forskning.

Klagen fra Norsk Fiskarlag reiser noen av de samme momentene som den forrige; for eksempel vises til pkt 6 i Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, og det hevdes at artikkelen bryter med dette punktet. NENT har allerede uttalt seg om dette, og ser ikke behov for å behandle spørsmål knyttet til brudd på god forskningspraksis i artikkelen på nytt. Spørsmålet er da om klagen fra Norsk Fiskarlag reiser nye forskningsetiske problemstillinger komiteen bør kommentere. I henvendelsen fra Norsk Fiskarlag vises det også til pkt 2 og 17. Komiteen mener imidlertid at dette først og fremst dreier seg om faglig uenighet om design og forskningsmetoder. Retningslinjenes pkt 2 og 17 er dessuten anbefalinger, ikke påbud eller forbud, og de bør således ikke forstås dit hen at NENT kan ta stilling til og felle dommer over konkrete prosjekter med referanse til disse punktene.

Vedtak: Komiteen realitetsbehandler ikke klagen. Sekretariatsleder utarbeider utkast til uttalelse i saken i samarbeid med saksordfører, og utkastet sendes deretter til resten av komiteen.

7 Henvendelse vedrørende ”The Soundtrack Project”, saksnummer 2012/150

Saksordfører: Dag E. Helland

NENT har mottatt en henvendelse vedrørende et EU-prosjekt som utføres ved NTNU, der det bes om komiteens bekreftelse på at prosjektet vil bli utført i overensstemmelse med etiske standarder. Prosjektet gjelder utviklingen av et nytt og forbedret støyovervåkningssystem. Komiteen er forelagt en prosjektbeskrivelse og en kort presentasjon av mulige etiske aspekter ved prosjektet. Her identifiseres i første rekke en mulig risiko for at systemet kan misbrukes. Det anføres at risikoen er liten, og at informasjonen systemet tilbyr også kan innhentes fra andre kilder.

Komiteen diskuterte hvordan den skal forholde seg til henvendelser der det bes om en etisk forhåndsgodkjenning. For det første må det klargjøres at denne type prosjekter ikke krever en obligatorisk forhåndsgodkjenning i Norge. For det andre kan ikke NENT uten videre gi en garanti for at prosjektet vil gjennomføres i henhold til etiske standarder, men eventuelt peke på viktige etiske hensyn og gi anbefalinger som kan styrke prosjektets etiske rammeverk. Komiteen vil understreke at institusjonene og veiledere har et ansvar for å avklare forskningsetiske utfordringer studenter eller prosjektmedarbeidere møter i sitt arbeid. Dersom det er særskilte etiske utfordringer man ønsker å få råd om, kan man selvsagt be NENT om det.

Vedtak: Sekretariatsleder utformer utkast til svarbrev der det redegjøres for at denne type forskningsprosjekt ikke trenger en forhåndsgodkjenning, men at NENT eventuelt kan bistå med rådgivning ved behov.

8 Om revisjon av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Saksordfører: Helene Ingierd

Arbeidsgruppen anbefaler at komiteen begynner på arbeidet med en revidering. NENT vil imidlertid ikke gå inn for en omfattende revidering som tar sikte på en helt ny struktur på retningslinjene. Hovedbegrunnelsen for dette er at det allerede er etablert anerkjente retningslinjer, og at det er viktig med en viss kontinuitet for å bevare retningslinjenes troverdighet og legitimitet. Innkommende innspill er samlet i en logg. Det nedsettes tre arbeidsgrupper som fordeler retningslinjene mellom seg, og utarbeider begrunnede forslag til endringer.

Vedtak: Forslag til prosedyre følges. Sekretariatsleder sender ut forslag til arbeidsgrupper.

9 Innspill til nasjonale strategier for bio- og nanoteknogi fra FEK

Saksordfører: Dag E. Helland

Det er utarbeidet et utkast til innspill som alle komiteene vil stille seg bak. Det var noen forslag til mindre endringer i innspillet, som implementeres.

Vedtak: Sekretariatsleder utformer nytt utkast til innspill, som deretter sendes samtlige komiteer før det sendes til politiske myndigheter.