Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 23. november 2010

Sakene var blant andre planlagt publikasjon ad deltakelse og alternativ kunnskap.

Sted: Forskningsparken Oslo, møterom Terra
Tid: kl 10:00 – 16:00

Til stede fra komiteen: Deborah Oughton (nestleder), Gunnar Hartvigsen, Tove Kolset, Ragnhild Lofthus, Mohammad Azam Mansoor, Svein Nordenson, Janneche Utne Skåre, Kjell I. Stellander, Atoosa P-J Thunem (trakk seg tilbake på grunn av inhabilitet under behandling av sak 8), Hanne-Guro Aabelvik.
Til stede fra sekretariatet: Matthias Kaiser, Lise Ekern

Forfall: Dag Helland (leder), Ernst Nordtveit, Roger Strand, Kristin Asdal 

Det var utsendt forslag til agenda. Referat er strukturert etter den vedtatte agendaen.

Agenda:

1. Velkommen, intro ved Oughton


NB: Flyplassen i Bergen ble stengt på grunn av bombealarm. Ingen derfra kunne følgelig delta i møtet! Helland og Nordtvedt ble ringt opp senere på dagen for å uttale seg om diverse aktuelle saker.

2. Referatsaker


Det ble notert noen feil i utsendt utkast til referat (medlem Aabelvik ikke nevnt), samt at det ble vedtatt at alle navn av medlemmene skal fjernes bortsett fra under informasjon fra medlemmene.

3. Nytt fra medlemmene


Gunnar rapporterte om møtet arrangert av Forskningsetiske komiteer. Møtet ble vurdert som svært vellykket. Han framførte også et forslag om at en standard NENT presentasjon (PowerPoint) burde ligge tilgjengelig på ekstranettet for liknende arrangementer.

Svein rapporterte fra et møte om SINTEF rapporter.


Kjell snakket om Fagerberg utvalget om samfunnsøkonomisk nytte. Dette er regjeringsoppnevnt utvalg som planlegger å levere sin NOU ca 1. mai. Det ble kommentert at man så langt ikke synes å tatt høyde for å nevne berøringspunkter til etiske aspekter.

Ragnhild rapporterte også fra møtet med Forskningsetiske komiteer; til tross for svak oppmøte kom det etterpå en del positive reaksjoner.

Tove fortalte om et partnerforum mellom BI og UiO og forvaltningen der det ble diskutert ønsker om hvilke temaer en skal tilby kurs på. Klima og etikk ble nevnt. Det var ca 130+ deltakere. Hun nevnte også en konferanse i Trondheim om bl.a. oppdragsforskning, med bl.a. et innlegg fra NOFIMA.
Azam rapporterte om møtet med Forskningsetiske komiteer på Universitetet i Agder, der ca 30-50 personer deltok.

Atoosa nevnte at hun har lagt merke til at det nå finnes flere publikasjonskanaler innenfor forskningsfeltet hennes som har eksplisitte etiske regler. Hun nevnte også en konferanse i USA om kjernefysikk der tekniske og organisasjonsmessige aspekter ved kjernekraftanlegg ble diskutert. Dette var også første gang at man tok med etiske aspekter.

Janneche var opptatt av medforfatterskap og oppdragsforskning. Hun la vekt på at man nå krever at alle forfattere må skrive under et dokument om forfatterskap. På instituttet hennes var man også opptatt av uavhengighet ved oppdragsforskning, og man har kommet fram til klare retningslinjer der det bl.a. kreves at alle resultater skal offentliggjøres. Samtidig har man relative lite oppdragsforskning, derimot mye forvaltningsrettet forskning i fri konkurranse. Hun er klar over at ulike aktivitetsnivåer lett kan føre til inhabilitet i visse sammenhenger.

Deborah fortalte at UMB har for tiden en del kontakt med pelsdyrnæringen der man drøfter dyrevelferd osv. Forskningsetiske komiteer var også på besøk hos UMB.

4. Nytt fra sekretariatet


Kaiser og Ekern informerte om sekretariatets jubileumsturné.
Kaiser informerte også om en rekke henvendelser på telefon i det siste vedrørende råd i forskningsetiske spørsmål, for eksempel forfatterskap og plagiering.


Kaiser informerte dessuten om at han har sagt opp stillingen sin ved Forskningsetiske komiteer og begynner fra og med 1. mars 2011 som Senterleder ved Senter for vitenskapsteori (SVT) ved Universitetet i Bergen.

5. Omvisning


Bjørn Fåfeng fra NIVA fortalte innledningsvis om energiløsninger i det nye CIENS bygget i Forskningsparken. Spesielt ble det fortalt om en bekk som flyter dypt under bygget ig hvordan man via varmepumper har redusert behovet for innkjøpt energi med 50% av kjøpsverdi. Man skal også kople seg til fjernvarmesystemet med energilager, biobrensel og varmepumper. Deretter var det omvisning i energikjelleren.

6. CIENS program


Harald Aas (TØI) og Rolf Vogt (UiO) innledet.
CIENS enheten ble åpnet i oktober 2006 og huser nå ca 550 personer i ulike enheter. Det omsettes for totalt ca 300 mill kroner. I hele CIENS enheten arbeider 10+ kommunikatorer som samarbeider selv om de er tilsatt ved ulike enheter.

7. Forskningsetikk i mediebildet (Lise Ekern informerer)


Lise informerte om den pågående debatten i Aftenposten om uavhengighet og oppdragsforskning.

8. Behandlingssak (unntatt offentlighet): Klage over brudd på NENTs forskningsetiske retningslinjer og etikk i forskningen, nytt brev (se ekstranettet)

Vedtak: NENT ber begge parter per brev om nærmere redegjørelser. Saken vil ikke ferdigbehandles før neste møtet. Kaiser utarbeider et utkast som sendes på sirk.

9. Planlagt publikasjon ad deltakelse og alternativ kunnskap

 (Oughton refererer;  skisse innholdet, se referat fra sist)
Hun presenterte en skisse av den planlagte publikasjonen som inneholdt fem større kapitler, alle med tematikk knytet til pkt 15 og 16 i NENTs retningslinjer.
(se Oughtons notat.)

10. Oppfølging av idédugnaden, med korte innlegg

Janneche Utne Skåre innledet om den globale matvareproduksjonen (se referat fra sist); se Power Point fra Janneches presentasjon.

11. Diskusjon: Forslag til tema for felles komitédag i januar 2011

Følgende forslag ble fremmet:
”Oppdragsforskning”
”Hva er det en forsker må vite om etikk?”
Kaiser holder et innlegg om:  ”Bærekraft og akvakultur  i Bangladesh”

12. Eventuelt

Ingen saker.