Referat fra møte i NENT 22. oktober 2020

Tid: 09:00 - 11:00 

Sted: Digitalt (Microsoft Teams) 

Tilstede: Øyvind Mikkelsen, Steinar Heldal, Ketil Skogen, Michaela Aschan, Ole Andreas Hegland Engen, Rune Nydal, Gorm Johansen, Hanne Pernille Gulbrandsen, Jim Tørresen, Tone Druglitrø, Lise Øvreås, Cecilie Marie Mejdell 

Forfall: Ingrid Agathe Bay-Larsen, Jørn Paus, Kjellrun Hiis Hauge 

Fra sekretariatet: Lene Os Johannessen (referent), Annette Birkeland (under pkt. 4), Aisha Bibi

1. Konstituering av møte 

Innkalling og agenda ble godkjent  
Ingen ble vurdert som inhabile  
Ingen saker ble meldt til Eventuelt   

2. Runde rundt bordet 

Medlemmene orienterte hverandre om relevante erfaringer og utvikling fra egen institusjon.  

3. Orienteringssaker 

Lene orienterte om videre prosess med høringen «Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten». I møte 25/9 bestemte NENT at de ønsket å bidra til et ev. felles høringsinnspill i FEK, hvor NEM kunne være førende. NENTs bidrag kunne være forskningsetiske betraktninger vedrørende bruk av KI i forskning og minne om og vise til de forskningsetiske prinsippene. NEM vedtok imidlertid i sitt møte 14. oktober å ikke gi høringsinnspill. Ingen andre komiteer/utvalg i FEK skal gi innspill. Det vurderes dermed slik at NENT heller ikke gir innspill.  

  • Det var ingen innvendinger fra komiteen. 

Ole Andreas orienterte fra arbeidet i strategigruppa i FEK, som består av ett medlem fra hver komité/utvalg i FEK, samt tre ansatte i sekretariatet, og skal utarbeide ny strategi for FEK for 2021 – 2024 

  • Strategigruppa avholdt workshop 22. september, hvor eksterne institusjoner (som FFA, NSD, REK) deltok for å gi innspill til strategien.   
  • Viktige og interessante diskusjoner i møtene har bl.a. vært:  
    • at flere aktører blir berørt og at FEKs målgrupper må defineres bedre. Det er behov for å styrke dialogen med flere målgrupper, også trolig næringslivet 
    • hvordan synliggjøre forskningsetikk og hvordan FEK kan ha en mer proaktiv rolle opp mot dem som jobber med forskningsetikk ved institusjonene. 
  • Det er satt opp nytt møte 7. desember. Utkast til arbeidsgruppas innspill vil være klart i desember. 

Øyvind orienterte om at han og Lene deltok i møte i Samarbeidsutvalget (SU) i FEK 19.10.2020. SU består av komité- og utvalgsledere og sekretariatsleder for alle komiteer og utvalg i FEK og direktør i FEK. SU-møte bestemte at institusjonenes ansvar og forskning under covid-19 er faglig prioriterte temaer for 2021. 

4. Granskingsutvalget om NENTs retningslinjer 

Annette Birkeland, sekretariatsleder for Granskingsutvalget, ga en presentasjon av Granskingsutvalgets historikk, mandat, arbeid og erfaring med å jobbe med uredelighetssaker og uredelighetsbegrepet. Det ble åpnet opp for spørsmål og diskusjon etter Annettes presentasjon. Hovedtemaer fra presentasjon og diskusjon kan oppsummeres slik: 
 
Når Granskingsutvalget behandler saker, tar de utgangspunkt i de forskningsetiske retningslinjene til NESH og NENT, fordi de utgjør de anerkjente forskningsetiske normene i Norge. Granskingsutvalget har ikke fått inn mange saker innen NENT-feltet, men har gitt uttalelse i en sak på NENT-feltet, hvor utvalget brukte Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi
 
I behandling av saker opplever ikke Granskingsutvalget at NESH og NENT sine retningslinjer står i motstrid til hverandre. De to settene med retningslinjer har mange ulikheter, blant annet mht. hvilke temaer søkelyset rettes mot. I noen tilfeller ville det vært en fordel om de var samlet, men på en slik måte at de allikevel ivaretok det fagspesifikke. Fagene innen NESH- og NENT-feltet er veldig ulike, og GRU ser et klart behov for retningslinjer som også fanger opp det fagspesifikke. Det å skulle vurdere saker om mulig uredelighet kun ut fra for eksempel ALLEAs The European code of conduct for research integrity, ville vært vanskelig, fordi det blir for overordnet. 
 
GRU opplever at en fordel med NESHs retningslinjer er at de har mye tekst. Teksten bidrar til at GRU får god veiledning om hvordan retningslinjene skal brukes. Det går også bra å bruke NENTs retningslinjer, men her blir tolkningsrommet noe større. 

5. Høringsinnspill til NESH 

I komitémøte 25.09.2020 bestemte NENT seg for å gi høringsinnspill til NESHs reviderte retningslinjer. Arbeidsgruppe fikk i oppdrag å utarbeide bakgrunnsnotat, som danner grunnlag for en bred diskusjon i komiteen. Rune innledet basert i bakgrunnsnotatet, som på forhånd var fremlagt for komiteen, så vel som høringsnotat og høringsbrev fra NESH. 
 
Notatet ble grundig diskutert og medlemmene ga innspill til NESHs høringsnotat. De innspillene som ikke er kommet i møte, sendes til Lene på epost innen 28.10.2020. 
 
Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til høringsinnspill fra NENT, med utgangspunkt i strukturgruppas arbeid bakgrunnsnotat og diskusjonen i komitémøte. Utkastet vil bli sendt på sirk på epost til komiteen. For å få til en god arbeidsprosess bør arbeidet med utkastet komme i gang i løpet av to uker. De som vil være med i arbeidsgruppa, ble bedt om å melde ifra til Lene i løpet av 22.10.2020.