Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 28. april 2014

Tid: 10:00-17:00 (inkludert lunsj)

Sted: Kongens gate 14, Oslo

Til stede: Øyvind Mikkelsen, Ingrid Bay Larsen, Maja van der Velden, Kjellrun Hiis Hauge, Ernst Nordtveit, Steinar Heldal, Runde Nydal, Vidar Enebakk, Gunnar Hartvigsen, Janneche Utne Skåre, Svein Nordenson, Rannveig Viste, Lise Øvreås

Fra sekretariatet: Helene Ingierd, Johanne Severinsen, Lise Ekern (frem til kl 12.00)

Frafall: Ole Andreas Engen

1. Konstituering av møtet. Godkjenning av dagsorden. Vurdering av habilitet. Saker til Eventuelt.

Dagsorden ble godkjent. Lise Øvreås var erklært inhabil i sak 2014/3. Det var ingen saker til Eventuelt.

2. Runde rundt bordet

 • På UiT arbeides det med hvordan fusk på ph-d.-nivå skal håndteres.
 • FFA har etablert et forskningsetisk utvalg for forskningsinstituttene. Mandatet er ikke endelig utformet, men utvalget vil mest sannsynlig ha hovedfokus på uredelighet.
 • Alle ansatte på Veterinærinstituttet må forplikte seg til å følge NENTs retningslinjer. Det planlegges å etablere et forskningsetisk utvalg.
 • På Medisinsk klinikk UiO arbeides det med en sjekkliste for når forskningsprosjekter som er godkjent av REK, men som er i en kommersialiseringsprosess, bør henvende seg til REK eller FEK.
 • Det skal etableres et forskningsetisk utvalg ved UiN, Nordlandsforskning er invitert med.
 • Kommersialisering av eventuelle produkter som kommer ut av samarbeidet mellom universitet og sykehus reiser forskningsetiske spørsmål rundt eierskap.
 • Det ble nylig avholdt et møte om petroleumsforskning på Lerkendal gård, Trondheim.
 • Det er utviklet egne forskningsetiske retningslinjer ved NTNU.

3. Orientering fra sekretariatet

 • Aktivitetsplan 2014 (herunder om åpne møter 2014): Ingierd orienterte om aktivitetsplanen og planlagte åpne møter 2014. NENT arrangerte et møte om registerforskning med NESH og NSD i februar. Forskningsetisk forum 2014 avholdes 18. september i Oslo. I tillegg planlegges det et møte om petroleumsforskning senere på høsten. Det ble ytret ønske om at en presentasjon av NENT gjøres tilgjengelig for medlemmene.
 • Om forskningsprosjekter som faller utenfor helseforskningsloven: Ingierd orienterte. NESH og NENT vil avklare hvorvidt, og eventuelt i hvilket omfang, det utføres forskning på mennesker som innebærer en viss grad av risiko for fysisk skade innenfor ikke-medisinske fagfelt ved å be om en oversikt fra NSD og REK. Komiteen vil forelegges et utkast når det er utformet.
 • Mulig felles uttalelse om forslag til ny EU-personvernforordning: Ingierd orienterte. Europaparlamentet har nylig vedtatt forslag til ny personvernforordning i EU. Forslaget som er vedtatt inneholder bestemmelser som kan gjøre forskning vanskeligere ved at rammevilkårene for forskning er endret. Forslaget skal være gjenstand for videre forhandlinger mellom Europaparlamentet og Europarådet før den nye forordningen blir gjeldende. NESH har tatt initiativ til å utarbeide et innspill til forslaget som foreligger, og vi forsøker å få til en felles uttalelse samtlige komiteer kan stille seg bak.
 • Kommunikasjon og mediehåndtering: Webredaktør og kommunikasjonsrådgiver Johanne Severinsen minnet medlemmene om kommunikasjonsstrategien. Det ble også orientert om at straks NENTs uttalelse i saken om petroleumsforskning er klar til publisering, vil en pressemelding om hovedpunktene i uttalelsen sendes ut.

4. Sak 2014/3: Vedrørende forskningsetiske spørsmål om petroleumsforskning

Denne delen av referatet er å anse som et internnotat inntil uttalelsen er ferdigstilt.

5. Sak 2014/69: Vedrørende etisk vurdering av MarineUAS

Innleder: Helene Ingierd

Saken ble utsatt. Sekretariatsleder innhenter ytterligere informasjon fra henvender og sender ut forslag til uttalelse på sirkulasjon til medlemmene på epost.

6. Satsningsområder NENT 2014

Innleder: Øyvind Mikkelsen

Saken ble utsatt.

7. Sak 2014/52: Spørsmål om møteoffentlighet

Denne delen av referatet er å anse som et internotat inntil uttalelsen er ferdigstilt.

8. Innspill til Veileder for håndtering av vitenskapelig uredelighet

Innleder: Helene Ingierd og Torkild Vinther

Saken ble utsatt. Medlemmene bes om å sende eventuelle innspill eller kommentarer på epost til Ingierd innen 9. mai.

9. Eventuelt

Det var ingen saker til Eventuelt.