Referat fra møte i NENT 8. mars 2022

Fra dagsorden: Årsmelding, oppnevning av medlem til Skjelettutvalget, revisjon av retningslinjer, innspill til standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag.

Tid: 09:00 - 14:45
Sted: Clarion Hotel Oslo (Dronning Eufemias gate 15, Oslo)
Til stede: Hallvard Fossheim (leder), Ketil Skogen, Gorm Johansen, Michaela Aschan, Jim Tørresen, Jørn Paus, Ågot Aakra, Kristine Gismervik, Boris Balakin, Elisabeth Strand Vigtel, Fred Espen Benth, Siri Granum Carson, Anders Goksøyr, Sissel Beate Rønning, Hanne Pernille Gulbrandsen, Thomas Østerhaug (referent), Lene Os Johannessen (sak 5), Ingrid Torp (sak 10)

1 - Konstituering av møte

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Det ble gjort tre vurderinger av habilitet i forbindelse med sak 12. Ingen ble vurdert inhabile.

Det var ingen saker til eventuelt

2 - Runde rundt bordet

Komitémedlemmene presenterte seg selv.

3 - Orienteringer fra sekretariatet

Prioriterte temaer i FEK 2022

FEK jobber hvert år med noen faglig prioriterte temaer. Akademisk frihet og publiseringsetikk er de to prioriterte temaene for 2022:

https://www.forskningsetikk.no/aktuelt/faglig-prioriterte-temaer-for-2022-akademisk-frihet-og-publiseringsetikk/

Ekspertgruppa for akademisk ytringsfrihet

FEK har gitt innspill til ekspertgruppa: https://www.forskningsetikk.no/om-oss/felles/innspill-til-ekspertutvalget-for-akademisk-ytringsfrihet/  
Ekspertgruppa skal levere sin rapport i løpet av mars.

Riksrevisjonens rapport om forskningsetikk i universitets- og høyskolesektoren

Riksrevisjonen konkluderte med at forskningsinstitusjonene i UH-sektoren ikke gjør nok for å sikre at forskningen følger forskningsetikkloven og anerkjente forskningsetiske normer. (https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2021-2022/undersokelse-av-forskningsetikk-i-universitets-og-hoyskolesektoren/)

Dette er institusjonenes ansvar, men FEK har en rolle som rådgiver. Det pågår bl.a. et opplæringsprosjekt som skal oppdatere og videreutvikle FEKs opplæringsressurser, og et prosjekt for å utvikle en veileder for håndtering av forskningsetiske spørsmål og saker.

FEK i media

Det har pågått en debatt om forskningsetikk, personvern og akademisk frihet i Khrono og Morgenbladet i vinter. FEK har deltatt og forsøkt å rydde i debatten.

4 - Årsmelding 2021

Sekretariatsleder orienterte. Alle de forskningsetiske komiteene skal hvert år innen utgangen av mars levere en offentlig årsmelding. Årsmeldingen er en oversikt over aktivitetene året før. Utkast til årsmelding ble kort presentert.

Innspill til årsmeldingen kan også sendes til Thomas innen 29.3.

5 - Oppnevning av medlem til Skjelettutvalget

Lene Os Johannessen, sekretariatsleder i SKJ, orienterte.

Nasjonalt utvalg for forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) er et tverrfaglig utvalg som gir råd til forskningsprosjekter hvor kildematerialet er menneskelige levninger. SKJ skal ha ett medlem fra hver av de tre komiteene NESH, NEM og NENT. Utvalget har 4 møter i året og behandler 6-7 saker. I tillegg er de i gang med en revisjon av sin forskningsetiske veileder.

De som er interesserte i å sitte i SKJ som representant fra NENT kan ta kontakt med Thomas innen 1. april.

7 - Magasinet Forskningsetikk

Saken utgikk og ble erstattet av en presentasjon fra sekretariatsleder av NENT og NENTs tidligere arbeid.

8 - Revisjon av retningslinjer

Leder og sekretariatsleder orienterte om retningslinjene, arbeidet som er gjort hittil og forslag til videre prosess.

De forskningsetiske retningslinjene er viktige verktøy i det forskningsetiske arbeidet. Retningslinjene for naturvitenskap og teknologi ble utviklet i 2007 og revidert i 2015. 

Retningslinjene er dynamiske. Fordi både forskningen og samfunnet utvikler seg, må også de forskningsetiske retningslinjene utvikle seg slik at de er relevante for de forskningsetiske utfordringene forskerne møter. I 2020 bestemte NENT seg for å sette i gang en revisjon av retningslinjene. Det ble lagt opp til at den nye komiteen fra 2022 skulle ferdigstille arbeidet.

Forrige NENT landet på å gjøre en mindre revisjon, og i stor grad beholde innholdet, men med en nyskrevet innledning og nye innledninger til hvert tema. Det kom også forslag til nye temaer og perspektiver som burde inn.

Videre prosess

  • Thomas og Hallvard fortsetter den redaksjonelle gjennomgangen av dokumentet og gjør det tilgjengelig for NENT med kommentarer og forslag.
  • Vi starter med punkt 10-11 neste gang. Deretter 17-18, avhengig av tid i møtet.
  • Generelle innspill til dokumentet kan sendes til Thomas.

10 - Nyhetsoppsummering

Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør Ingrid Torp orienterte om nyhetsovervåkningen og ga en oppsummering av nyhetsbildet.

NENT pleier å få en generell nyhetsrapport til orientering til hvert møte. Dersom vi ønsker rapporter på bestemte temaer, kan vi bestille det.

Presentasjonen med lenker distribueres i etterkant av møtet.

11 - Innspill fra FEK til standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag

Komiteleder og sekretariatsleder orienterte om saken og videre saksgang.

NENT stiller seg bak innholdet i diskusjonsnotatet og innspillene som kom i møtet 28. februar. Vi foreslår i høringsinnspillet til DFØ å gjøre et skille mellom vesentlige innspill og mindre vesentlige ting.

Det må gå klart fram hos DFØ at det finnes to avtaler (SSA-F og SSA-O), og at SSA-F skal brukes til forskning.

3.3.: forslag om å presisere formuleringen om at oppdragsgivers medvirkning skal være innenfor rammene av 3.1. («Hvis» i pkt 3.3 må ikke kunne tolkes som at det er valgfritt for oppdragsgiver å følge forskningsetiske retningslinjer.)

5.1.: forslag om å erstatte «eller annet» med «eller relevante forskningsetiske normer»

12 - Henvendelse om akademisk frihet i instituttsektoren

Komiteleder og sekretariatsleder innledet til diskusjon. Diskusjonen i møtet utgjør grunnlaget for videre arbeid sammen med NESH med tanke på en felles uttalelse.

Videre prosess

Hallvard og Thomas har møte med NESH for å se om diskusjonen i de to komiteene gir grunnlag for en felles uttalelse. Hvis det er grunnlag for å gå videre, utarbeides et utkast til felles uttalelse. Arbeidsgruppa kommer tilbake til NENT i løpet av 4-6 uker.