Referat fra NESH-møte 01.03.2018

Sted: KS Agenda, Vika, Oslo
Dato: Torsdag 1. mars 2018, kl. 09:00-15:00
Til stede: Elisabeth Staksrud (leder), Ivar Kolstad (nestleder), Kirsten Johanne Bang, Lene Bomann-Larsen, Kjetil Fretheim, Heidi Østbø Haugen, Roar Johnsen, Markus Hoel Lie, Hadi Strømmen Lile, Anne Nevøy, May-Len Skilbrei, Rakel Christina Granaas (vara) og Kjetil Jacobsen (vara).
Forfall: Tove Klæboe Nilsen
Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referent)

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

Det var ingen merknader til referat og innkalling.

Det var ingen som meldte seg inhabile i sakene på møtet.
Vidar meldte inn to saker til eventuelt:

- Valg av representant fra NESH til Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget), som er et underutvalg av NESH.

- Behov for en kort evaluering under eventuelt av både årskonferansen og dagens NESH-møte.

2. Presentasjon

Fordi dette var første møte i den nye NESH-komiteen (2018-2021) begynte vi med en runde rundt bordet hvor medlemmene presenterte seg kort og sa noe om sin motivasjon og sine forventninger til arbeidet i NESH. Komiteen er bredt sammensatt på tvers av fagområder og institusjoner, og i tillegg har flere erfaring fra relevante institusjoner som REK, Patentnemda, KD, UHR, NFR og PFU.

Noen av momentene som kom opp var følgende:

- Forvaltningen av forskningsetikken er uoversiktlig og det er stort behov for å skape oversikt.

- Flere av møtene til NESH bør legges utenfor Oslo.

Elisabeth orienterte kort om arbeidet i NESH: Hun poengterte blant annet at den nye komiteen må finne sin egen stil, at diskusjonene om enkeltsaker faktisk fører til enighet, at landskapet er veldig uoversiktlig, og at NESH i forlengelse av forskningsetikkloven skal bistå institusjonene i arbeidet med å sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer.

Vidar ga deretter en kort innføring i FEKs arbeid:

- Forskningsetikken er rådgivende i tråd med prinsippet om akademisk selvregulering. Formålet er å fremme god og forsvarlig forskning. Forskningsinstitusjonene har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. FEK har utviklet relevante ressurser som retningslinjer, nettstedet etikkom.no, fagbladet Forskningsetikk, nettressursen FBIB, faglige antologier, samt uttalelser i enkeltsaker som har allmenn interesse.

- En annen oppgave er å forebygge uredelighet, slik det er definert i forskningsetikkloven. Her har NESH primært en rådgivende rolle, mens saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer behandles lokalt ved institusjonene og kan påklages til Granskningsutvalget. 

- FEK har også en viktig oppgave i å formidle internasjonale impulser for eksempel om forskningsintegritet. Her skjer det mye forskjellig i Norden, i Europa og internasjonalt på verdenskonferansene for forskningsintegritet. Harmonisering her er viktig ikke minst med tanke på internasjonalt samarbeid.

I diskusjonen fremkom flere viktige momenter:

- Det er nødvendig å avklare arbeidsdelingen mellom Granskingsutvalget og de tre komiteene i lys av ny lov. NESH ber FEK om å redegjøre for dette på det kommende SU-møtet 13. april.

- Det er uklart hvilke konsekvenser den nye forskningsetikkloven vil få både ved institusjonene og for NESH. Vil vi få færre saker til behandling i komiteen?

- Det er behov for både et Lederforum og et Ekspertforum, slik det er skissert i FEKs strategi, for eksempel med tanke på vurderinger av forskningsetikk i Horizon 2020.

- Forskningsetikken handler ikke bare om å veilede og godkjenne prosjekter. Noen ganger må vi også utfordre og kritisere, slik NENT gjorde i oljesaken og NESH i SIGMA-saken.

3. Oppnevning av medlemmer i NESH

I forbindelse med oppnevningen av medlemmer til FEK høsten 2017 ble flere medlemmer innkalt til Kunnskapsdepartementet (KD) for samtaler eller intervju. Andre igjen ble oppringt. Flere opplevde dette som problematisk med tanke på faglig uavhengighet, og FEK rettet derfor en formell henvendelse til KD om dette. På møtet ble det stilt spørsmål ved behovet og begrunnelsen for en slik henvendelse, og Vidar og enkelte medlemmer redegjorde for bakgrunnen for henvendelsen til KD.

I forbindelse med oppnevningen rettet Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) en henvendelse til KD om at instituttene ikke var tilstrekkelig representert og stilte samtidig spørsmål ved komiteene legitimitet. KD tok til henvendelsen til etterretning og oppnevnte ett ekstra medlem i henholdsvis NESH og NENT. FEK er også bedt av KD om å følge opp kontakten med FFA.

FFA har også tatt initiativ til et eget møte 27. mars med FEK-medlemmer (to fra NESH og to fra NENT) som er ansatt i instituttsektoren. De redegjorde kort for NESH hva som kom ut av møtet. Det ble blant annet presisert at de to medlemmene ikke er representanter for instituttsektoren, men er oppnevnt som uavhengige forskere. 

NESH mener det er viktig å ha en god dialog med FFA og forventer av FEK følger opp dette.  Samtidig er FFA én av mange interesseorganisasjoner, og det er viktig, med tanke på likebehandling, at FEK også har tilsvarende kontakt med andre relevante aktører, for eksempel Universitets- og høgskolerådet (UHR) og fagforeninger.

4. Orientering fra sekretariatet

Vidar redegjorde for aktuelle saker fra FEK:

- KD har gitt FEK i oppdrag å utarbeide felles forskningsetiske retningslinjer. FEK har - etter vedtak i samarbeidsutvalget (SU) 26. oktober 2017 - foreslått ovenfor KD at det beste vil være å tilrettelegge for en norsk oversettelse av av ALLEAs Code of Conduct for Research Integrity (2017). FEK vil gå i gang med dette arbeidet i løpet av våren 2018 i dialog med SU.

- KD har også bedt FEK om å utarbeide en felles forskningsetisk sjekkliste for Norges forskningsråd. Etter dialog mellom FEK og NFR i desember 2017 er det presisert at det ikke er behov for en slik liste, noe KD nå har tatt til etterretning.

- Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) har nylig opprettet et forskningsetisk utvalg og inviterer til møte mandag 12. mars 2018 med overskriften «Når er forskningen uredelig?»

- 6th World Conference on Research Integrity (WCRI 2019) finner sted i Hong Kong 2.-5. juni 2019. FEK vil være representert, og lederne av komiteene får tilbud om å være med. I tillegg dekker FEK utgiftene for medlemmer som bidrar med presentasjon (for FEK). Ta kontakt dersom du er interessert!

- EUs General Data Protection Regulation (GDPR) skal etter planen tre i kraft 25. mai 2018. Samtidig er det ventet en ny personopplysningslov. Det kan få store konsekvenser for forvaltningen av personvern og forskningsetikk, og FEK har en egen arbeidsgruppe som jobber med dette.

- FEK planlegger, i samarbeid med NSD, et åpent møte om GDPR i Oslo fredag 08.06.2018 – i forbindelse med NESH-møte dagen før.

5. NESHs retningslinjer

Den forrige NESH-komiteen ferdigstilte en omfattende revisjon av retningslinjene i april 2016. I forbindelse med innføringen av GDPR og ny personopplysningslov kan det være relevant å se på noen av formuleringene, som vil være utdaterte. Det er ikke snakk om noen omfattende revisjon, kun formelle justeringer i lys av ny lov.

NESH ber FEK om en juridisk redegjørelse til neste møte om hvilke momenter som bør justeres i lys av ny lov. NESH ber samtidig GRU om tilbakemelding på eventuelle uklarheter i retningslinjene med utgangspunkt i behandlingen av uredelighetssaker ved institusjonene og i GRU.

6. Veileder for Internettforskning

Elisabeth orienterte kort om arbeidet med veilederen. Den foreliggende versjonen, som ble godkjent av den forrige NESH-komiteen i november 2017, ble grundig diskutert på møtet. Det var flere merknader og innspill, og medlemmene bes sende inn sine kommentarer til Vidar, som innarbeider alt med tanke på ferdigstilling og godkjenning. Ivar orienterte om utfordringer knyttet til Big Data, som er så omfattende at NESH ikke kan utrede alt dette alene.

NESH ber FEK om å nedsette en arbeidsgruppe på tvers av komiteene for å utrede Big Data. Fra NESH stiller Ivar og Lene. NESH foreslår at saken drøftes i SU på det kommende møtet 13. april.

7. Sak fra Extra-stiftelsen

NESH har fått en henvendelse fra Extra-stiftelsen om gjenbruk av personopplysninger i forbindelse med forskning. NESH vurderte saken dithen at formålet var forskning. Det innebærer at vanlige regler og retningslinjer gjør seg gjeldende, og at forskningen i utgangspunktet forutsetter samtykke.

Saken er spesifikk og ikke av allmenn interesse, så NESH gir ikke en prinsipiell uttalelse i saken.
Vidar følger opp henvendelsen med veiledning og rådgivning.

8. Sak om kartleggingsprosjekt

NESH har fått en henvendelse om et kartleggingsprosjekt i regi av barnevernstjenesten i Fet, Sørum og Aurskog Høland. NESH vurderte saken og konkluderte at det ikke er entydig om det her er snakk forskning eller kartlegging og kvalitetssikring.

Saken reiser prinsipielle spørsmål om hva som er «forskning» i forskningsetisk sammenheng, men NESH kan ikke avklare dette med utgangspunkt i ett spesifikt case. Vidar følger opp henvendelsen med tanke på av avklaring av spørsmålet i denne saken og bidrar med relevant veiledning og rådgivning.

9. Eventuelt

Saken om oppnevnelse av medlem til Skjelettutvalget ble utsatt på grunn av tidspress. De som er interessert kan henvende seg til Vidar i etterkant av møtet, så får vi en avklaring før neste møte.

Saken om evaluering av årskonferansen og møtet ble også utsatt. Medlemmene oppfordres til å gi tilbakemelding via e-post i etterkant av møtene.

Neste møte: Torsdag 7. juni i Oslo.