Referat fra NESH-møte 14.09.2018

Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo.
Dato: Fredag 14. september 2018, kl. 10.00-15.00.
Til stede: Elisabeth Staksrud (leder), Ivar Kolstad (nestleder), Hadi Strømmen Lile, Anne Nevøy, Rakel Christina Granaas, Kjetil Ansgar Jakobsen, Kjetil Fretheim, Tove Klæboe Nilsen, Lene Bomann-Larsen.
Forfall: Markus Hoel Lie, Roar Johnsen, Heidi Østbø Haugen, Kirsten Johanne Bang, May-Len Skilbrei og Kristian Berg Harpviken.
Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referent).

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

 • Det var ingen merknader til referat og innkalling.
 • Det var ingen som meldte seg inhabil.
 • Det var ingen saker til eventuelt, annet enn fastsettelse av møtedatoer for 2019.

2. Orientering fra sekretariatet

Vidar orienterte om følgende saker:

 • På grunn av sviktende deltakelse måtte det opprinnelige NESH-møtet i Bergen 06.09.18 flyttes til 14.09.18. Vidar redegjorde kort for bestemmelsene i forskriften til forskningsetikkloven § 6 om beslutningsdyktighet (minst to tredeler må være til stede). Elisabeth understreket at Skype ikke er noen løsning og at medlemmene må prioritere møtene i NESH, som jo er fastsatt lang tid i forveien basert på innspill fra medlemmene.
 • Vidar jobber redusert (50 prosent) fra 01.10.18 til 01.10.19 for å skrive bok. Avtalen med FEK er at han skal prioritere arbeidet for NESH. FEK har lyst ut et engasjement for å bistå sekretariatet.
 • Tirsdag 05.09.18 arrangerte NESH, i samarbeid med Chr. Michelsens Institutt (CMI), et åpent møte om forskersikkerhet ved Bergen Offentlige bibliotek med bidrag fra Arne Strand (CMI), Stein Tønnesson (PRIO) og Birgitte Haanshuus (HL-senteret). Se På Høyden for en oppsummering.
 • FEKs Forskningsetisk forum arrangeres 18.09.18 på OsloMet.
 • 6th World Conference on Research Integrity avvikles i Hong Kong 02–05.06.19. De som ønsker å delta, må også delta med innlegg (jf. orientering på forrige møte). Deadline for abstracts er 15.10.18. Ta kontakt dersom der er aktuelt!
 • FEK arbeider med å oversette og tilrettelegge The European Code of Conduct for Research Integrity (2017) på norsk, inkludert en innledning/innramming som forklarer hvordan dokumentet supplerer eksisterende forskningsetiske retningslinjer. NESH orienteres om utviklingen, og den norske utgaven skal være ferdig i løpet av 2019. Innspill fra Tove om at også helseforetakene bør være involvert her.
 • Oppdraget fra SU til FEK om å utarbeide et mandat for et prosjekt om Big Data har vist seg vanskelig å realisere, da NEM på møte 21.06.18 vedtok at de ikke vil prioritere dette. Samtidig er Big Data lansert som ett av flere forslag til felles prioriterte tema for FEK i 2019 (jf. sak 8).
 • Oppdraget fra SU til FEK om å utrede forskningsbegrepet i forskningsetikkloven er ennå ikke realisert. NESH avventer tilbakemelding fra FEK på det kommende SU-møtet 23.11.18.
 • Kjetil Fretheim, som er representant fra NESH i Skjelettutvalget, redegjorde for arbeidet i utvalget og det siste møtet 12.09.18.
 • Diskusjonen om FEKs forslag til faglig prioriterte tema for 2019 ble flyttet til sak 8.

3. NESH veileder for internettforskning

 • Vidar og Elisabeth redegjorde for innspurten på arbeidet med veilederen. Utkastet ble godkjent med mindre merknader.
 • Veilederen blir lasert på Forskningsetisk forum 18.09.18, og den gjøres tilgjengelig både på nett og som PDF.

4. Orienteringssak fra Granskningsutvalget

NESH ble orientert om behandlingen av en sak i Granskningsutvalget om Uni Research og NAV. Saken reiser flere prinsipielle spørsmål, om både forskningsbegrepet og bruken av forskrifter, og NESH ønsker å bli orientert om den videre saksgangen. NESH vurderer også å følge opp saken selv, avhengig av tilbakemeldingen fra institusjonene og fra Granskningsutvalget.

5. Sak (2018/255) om etikk i H2020-søknad

NESH behandlet henvendelsen fra HF-fakultetet ved UiO om etikk og integritet i H2020-søknader.

6. Sak (2018/257) om randomisert felteksperiment

NESH behandlet henvendelsen fra OsloMet – storbyuniversitetet om randomisert felteksperiment.

7. Sak (2018/260) om vold og barn

NESH behandlet henvendelsen fra Nord universitet om forskning på vold og barn i Nicaragua.

8. Planer videre for NESH 2018–2021

 • Felles prioriterte tema: NESH drøftet først notatet fra FEK med forslag til faglige prioriterte tema for 2019. Notatet skisserte fire forslag, og komiteene ble bedt om å velge ett av de to første og ett av de to siste: Forskningsfinansiering vs. Forskningsformidling, og Big Data vs. Bærekraft. NESH var kritisk til fremgangsmåten og mente det var rart at forslag til faglige prioriterte tema kommer fra sekretariatet til komiteene og ikke motsatt. Vidar forklarte at det motsatte har vært prøvd tidligere, og ikke så lett lar seg koordinere, men NESH fastholdt kritikken. En preliminær håndsopprekning viste at NESH var delt med 6 mot 3 stemmer i begge grupper med flertall for Forskningsfinansiering og Big Data. Den videre diskusjonen viste imidlertid at det ikke var så enkelt. Det ble etter hvert enighet om at de to første vanskelig kunne skilles fra hverandre, og NESH forslår derfor heller et felles og mer overgripende tema, altså «Forskning, finansiering og formidling». Diskusjonen omkring den andre gruppen viste at flertallet gikk inn for «Big Data», mens komiteen var mer splittet i synet på «Bærekraft».
 • Undervisningsopplegg: Arbeidet med undervisningsopplegg er noe forsinket, men et utkast vil bli presentert på Forskningsetisk forum 18.09.18. NESH er også i dialog med Holbergprisen for utvikling av opplegg for elever og lærere. Vidar sørger for å oppdatere og involvere arbeidsgruppen (Anne og Hadi).
 • NESHs retningslinjer: Av flere grunner er det behov for å planlegge en revisjon av retningslinjene til NESH: Vidar lager en oversikt over relevante momenter til neste møte.
 •  NESHs prioriterte tema 2019: I diskusjonen var det flere som støttet opp om temaene «Forskning, finansiering og formidling» og «Big Data» uavhengig av om FEK prioriterer dette eller ikke. Andre tema som ble drøftet var: normvakuum, avkolonialisering, fake news, me too, opplæring, negative forskningsfunn, maktrelasjoner, ansvaret til bestiller/ forskningsfinansiør, åpen publisering, politikk og etikk, forskningsbegrepet og informert samtykke. Utfallet av diskusjonen var følgende

- NESH vil, i samarbeid med OsloMet – storbyuniversitetet, arrangere en konferanse om «Forskning, finansiering og formidling» i juni 2019. Dette meldes inn til FEK med tanke på budsjett for 2019. Lene og Kjetil Ansgar lager to notater om temaet til NESH-møte 06.12.18.

- NESH vil jobbe videre med to antologier i 2019 om henholdsvis formidling og samtykke med tanke på publisering i 2020 og 2021. Dette meldes også inn til FEK med tanke på budsjett for 2019, 2020 og 2021.

9. Eventuelt

 • Vidar sender ut Doodle med forslag til møtedatoer for 2019. Det er en forutsetning at medlemmene prioriterer NESH-møter på de fastsatte datoene.
 • Neste NESH-møte er torsdag 06.12.18. Da er vi, ifølge Doodle for 2018, nesten fulltallige.

NB: Vi avslutter med middag etter møtet kl. 17.00-20.00 (jf. reise og ev. overnatting).