Forskningsetisk forum 2018

Tema for årets forum var GDPR og personvern, og opplæringsansvar. Her finner du program, tilgjengelige presentasjoner og oppsummering av gruppearbeid (se lenker i teksten).

Tid: Tirsdag 18 september 2018, klokken 10:00 - 16:30
Sted: OsloMet - storbyuniversitetet, Pilestredet 46, Oslo

Introduksjon til årets tema:

I løpet av det siste året har vi fått en ny forskningsetikklov og ny personvernlovgivning. Disse lovene legger mye av rammeverket for arbeidet med forskningsetikk og personvern på institusjonene fremover. Men regelverket kan ikke alene gi svar på de mange utfordringene forskere og andre vil møte fremover. På årets møte i Forskningsetisk forum vil vi reise spørsmål knyttet til personvern og etikk i forskning og spørsmål om ansvaret for opplæring i forskningsetikk.

Del I og II
En stadig tilbakevendende avveining i håndteringen av personopplysninger er personvern, på den ene siden, og den mulige samfunnsverdien av forskning, på den andre siden. Den teknologiske utviklingen gir forskere enorme muligheter for tilgang til data, nye sammenstillinger og bruk. Samtidig påvirker utviklingen grunnleggende forskningsetiske begreper, som privatliv og samtykke. I dag pågår det også store europeiske og nasjonale initiativer for å tilgjengeliggjøre og dele data (Open Science). I utgangspunktet ser det ut til å være fundamentale motsetninger mellom de prinsipper personvernreglene bygger på (f.eks. prinsippet om dataminimering) og verdien av å produsere og sirkulere data, som vi finner i ulike Open Science-tiltak. Dette fordrer økt forskningsetisk bevissthet.

Del III
Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (2017) fastsetter krav om opplæring og kjennskap til anerkjente forskningsetiske normer, og rutiner for håndtering av brudd på slike, men fastholder at det er opp til forskersamfunnet å definere hva disse normene er. Forskningsetiske retningslinjer fra hhv. NESH og NENT legger til grunn et bredt begrep om forskningsetikk. I del III spør vi hva institusjonenes ansvar for opplæring i forskningsetikk kan innebære i praksis, og vi har invitert innledere som byr på eksempler på utdanningsopplegg for både kandidater og ansatte. Vi legger også opp til gruppediskusjoner og erfaringsutveksling.

PROGRAM

10:00-10:05 Introduksjon
Del 1: Balancing Privacy and Public Interest
10:05-10:50 Jon Agar (UCL): Data management and use: an experiment in interdisciplinary advice on governance (Royal Society og British Academy 2017)
10:50-11:35 David Erdos (University of Cambridge): Freedom of Expression and Academic Purposes (ESRC og British Academy 2017)

11:35-12:00 Panel discussion

12:00-12:45 Lunch

Del 2: Personvern og etikk i forskning
12:45-13:30 Heidi Beate Bentzen (UiO): Personvern og datadeling i medisinsk og helsefaglig forskning
13:30-14:15 Elisabeth Staksrud (UiO, NESH): Forskningsetisk veileder for Internettforskning

14:15-14:30 Kaffepause

Del 3: Institusjonenes ansvar for opplæring i forskningsetikk
14:30-15:30 Erfaringer og eksempler på utdanningsopplegg
- Rune Nydal (NTNU, NENT): Utdanning innen NENT
- Vidar Enebakk (NESH): Utdanning innen NESH
- Peder Heyerdahl Utne (OUS): Utdanning innen NEM
- Lene Bomann-Larsen (OsloMet, NESH): Utdanning for ansatte
15:30-16:00 Gruppearbeid (tematiske grupper – ønsket gruppe angis i påmelding)
16:00-16:30 Felles oppsummering
16:30-17:30: Fingermat