Referat fra møte i NESH 2. desember 2021

På agendaen sto blant annet: NESH retningslinjer - vedtak, henvendelse om KDs Veileder for ansettelser ved friskoler, og henvendelse om akademisk frihet.

Tid : 10:00 - 16:00 
Sted: FEK, Kongens gt. 14, Oslo

Til stede: Elisabeth Staksrud (leder), Ivar Kolstad (nestleder), Markus Hoel Lie, Rakel Christina Granaas, Kristian Berg Harpviken, Kjetil Ansgar Jakobsen, Hadi Strømmen Lile,  Kirsten Johanne Bang, Heidi Østbø Haugen, Tove Klæboe Nilsen og Roar Johnsen
Forfall: Kjetil Fretheim, Anne Nevøy, Lene Bomann-Larsen, May-Len Skilbrei 
Referent: Vidar Enebakk (sekretariatet)

1. Konstituering av møtet 

Referat fra NESH-møte 23.09.2021 ble godkjent uten merknader. 
 
Ingen saker reiste spørsmål om habilitet. 
 
Ingen saker til eventuelt. 

2. Orientering fra sekretariatet 

Komiteen ble orientert om Elisabeths presentasjon 27. september til ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet som er nedsatt av Kunnskapsdepartementet. 

Komiteen ble orientert om FEKs innspill til ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet, som var drøftet på FEKs innspillsmøte 8. november og godkjent på sirkulasjon til komiteene. Ivar påpekte en uheldig formulering om at «instituttsektoren ikke har undervisningsoppgaver eller studenter» (s. 4). Mange ansatte i instituttsektoren er involvert i både undervisning og veiledning. 

Riksrevisjonens rapport om forskningsetikk i universitets- og høgskolesektoren ble diskutert.  

NESH stilte spørsmål ved avgrensingen til UH-sektoren, gitt av forskningsetikken gjelder all forskning, også i instituttsektoren og ved sykehusene. Hadi påpekte av Samisk høgskole nå har opprettet et redelighetsutvalg. 

Referat fra Samarbeidsutvalget 17. november ble gjennomgått. Faglige prioriterte tema for 2021 er akademisk frihet og publiseringsetikk, begge spilt inn av NESH. Det ble også redegjort for den nye organiseringen av Skjelettutvalget som et uavhengig og tverrfaglig utvalg i FEK. 
 
Elisabeth og Vidar orienterte fra møte i DNVA om forskningsetiske gjengangere 22. november. 
 
Referat fra FEKs Lederforum 26. november ble gjennomgått. Tema var akademisk frihet, og responsen på forumet var svært god. 
 
FEK årskonferanse er planlagt 24. januar 2022. Opplæring vil være et hovedtema. 

3. Høring Skjelettutvalget, Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger 

Kort orientering om ny høring fra Skjelettutvalget. Saken overlates til påtroppende komite.  
 
Vidar skriver utkast til høringsinnspill. 
 
Frist 1. februar 2022.  

4. Lansering NEM-veileder, Helseforskningslovens saklige virkeområde 

Kort orientering om ny veileder fra NEM om helseforskningslovens saklige virkeområde. Veilederen berører grenseflaten mot NESH, og komiteen mener det er uheldig at NESH ikke ble involvert i arbeidet tidligere. Veilederen kan få utilsiktede konsekvenser, som NESH må være forberedt på. NESH vil derfor ha dialog med NEM om dette våren 2022. 

5. NESH retningslinjer - vedtak 

Bearbeidet og kvalitetssikret utkast fra NESH-møte 23. september 2021 ble sendt til komiteen for endelig gjennomsyn og tilslutning 26. november 2021. Alle medlemmene har stilt seg bak utkastet på e-post. Retningslinjene var dermed formelt godkjent i forkant av møtet. 
 
Følgende merknader ble diskutert på møtet:  
 
1) Tove har forslag om endring i punkt 50: "Personlige meninger eller politiserte standpunkt skal ikke fremstilles som forskning." 

Forslaget ble diskutert og frafalt. NESH opprettholder bruken av «bør». 

2) Hadi har forslag om endring i punkt 17. Det første forslaget om grense på 12 ble frafalt, så følgende forslag ble diskutert: "Foresatte kan også ha egeninteresse i å holde opplysninger skjult, for eksempel om vold og overgrep. I slike tilfeller kan det være etisk forsvarlig at barn får delta i forskning, uten samtykke fra foresatte, så lenge man følger loven og dersom forskningens nytte og verdi for barnet klart overstiger ulempene av å delta. 

Forslaget ble diskutert og frafalt. NESH presiserer at den siste setningen må leses i lys av den foregående, som angir en klar begrensning. 

3) Markus hadde forslag om endring i punkt 17, knyttet til innføring av begrepene consent og assent.  

Forslaget ble diskutert og tatt til følge. Setningen i punktet ble endret til følgende: «I tillegg er det nødvendig med samtykke eller aksept fra barna.» Fotnote 20 ble også strøket. 

4) Markus hadde forslag om endring i punkt 20: «Jeg foreslår at det vurderes å fjerne ordene «i samtykket» fra den kursiverte innledningssetningen. Ordene fremstår for meg som overflødige og hemmer tekstflyten.» 

Forslaget ble diskutert og tatt til følge.  

5) Hadi hadde forslag til endring i punkt 37: «Da blir det slik institusjonene «Forskningsinstitusjonene må sikre at all forskning skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer, i henhold til forskningsetikkloven § 5».  

Forslaget, herunder formuleringen «all forskning», ble diskutert og frafalt. 

Vedtak: Retningslinjene ble i sin helhet godkjent ved konsensus.  Det gjenstår noen språklige justeringer og språkvask, før retningslinjene blir lansert medio desember 2021. 

6. Dialog med NSD 

Vidar redegjorde for dialog med NSD i Bergen 4.-5. november.  
 
For mer om felles møte FEK og NSD 5. november, se her.  

7. Henvendelse om KDs Veileder for ansettelser ved friskoler  

NESH har fått en henvendelse om KDs nye veileder for ansettelser ved friskoler, som også åpner for bruk i UH-sektoren (jf. Khrono).  
 
Vedtak: NESH ønsker ikke å uttale seg om denne veilederen, som i hovedsak omhandler friskoler.  

8. Henvendelse om akademisk frihet 

FEK har fått en sak om akademisk frihet i instituttsektoren, som går til behandling i alle komiteer og utvalg.  
 
NESH diskuterte saken og ønsker, i likhet med NENT, å ta den til behandling på et selvstendig grunnlag.  
 
Sekretariatsleder i NESH og NENT koordinerer prosessen og avklarer med de andre komiteene. 

9. Erfaringsutveksling og takk 

Medlemmene i den avtroppende komiteen delte erfaringer og råd. Alle var svært fornøyde med komiteens arbeid, og mange konkrete saker ble trukket frem. Flere fremhevet at det var gode diskusjoner og stor takhøyde i komiteen, kombinert med god saksforberedelse og kyndig møteledelse. Elisabeth understreket at komiteen har vært modig og prinsipiell.  
 
Blant forbedringspunktene var behovet for bedre informasjon til nye medlemmer, mer internasjonal orientering, og økt fokus på finansiering og forskning i private virksomheter.  

10. Eventuelt 

Neste møte: 25. januar 2022 (i forbindelse med årskonferansen) 
 
Doodle for resten av året sendes til ny komité.