Møte i NESH 22. april 2015

  • Sted: De nasjonale komiteene, Oslo                                                                    
  • Dato: Onsdag 22. april 2015, kl. 10.00-16:00
  • Til stede: Kirsten Johanne Bang, Ingegerd Holand, Bjørn Hvinden (leder), Roar Johnsen, Tor Monsen, Anne Nevøy, May-Len Skilbrei og Pål Ulleberg.
  • Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referat), Johanne Severinsen (nettredaktør, referent)

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

  • Innkallingen ble godt kjent uten merknader. Til dagsorden ble det bestemt at Sak 5,
    om forslag til prioriterte tema for NESH, tas via e-post i etterkant av møtet.
  • Spørsmål om habilitet: Maj Len Skilbrei meldte seg inhabil i Sak 4.
  • Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

Vidar orienterte kort om aktuelle saker for NESH og FEK:

a)      Oppfølging av SIGMA-saken (2014/161, 2015/55).

b)      Brev fra NEM og «Virkeområde for helseforskningsloven» (2015/81).

c)      Lanseringen av boka Internet Research Ethics, redigert av Helene Ingierd og Hallvard Fossheim, ved IMK/UiO, 26. mars 2015. Last ned boka hos Cappelen Damm Akademisk.

d)      Konferansen «Å gjøre det riktige: Forskningsinstitusjonenes ansvar for forskningsetikk», som finner sted 8. juni 2015 i regi av Kunnskapsdepartementet (KD) og i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) og De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

e)      FEKs årlige Forskningsetisk forum finner stede 18. september 2015.

f)       NESH har også mottatt en henvendelse fra Senter for medisinsk etikk, UiO, vedrørende intervju av om unge pårørende til voksne pasienter. Det ble vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe, som vil utrede saken.

3. Revisjon av NESHs retningslinjer

Vi kom i mål med gjennomgangen av retningslinjene (del D–F) etter fremlegg og introduksjoner av henholdsvis Anne, Pål og Tor. Vidar ferdigstiller hele dokumentet med de foreslåtte endringene, som deretter sendes til medlemmene for gjennomsyn.

Utkast til nytt forord og innledning utarbeides samtidig i dialog med Bjørn, mens formelle avklaringer må tas med juristene i FEK, før det sendes til medlemmene i komiteen.

Etter planen skal retningslinjene ut på nasjonal høring i midten av mai 2015.

4. Sak 2015/71 Henvendelse om mindreårige ofre for menneskesmugling

Kirsten la frem saken og løftet frem relevante problemstillinger.
Komiteen drøftet saken og kom frem til en omforent konklusjon.

For ytterligere informasjon, se uttalelsen fra NESH (2015/71).

5. Satsningsområder NESH 2015

Tas på e-post i etterkant av møtet.

6. Eventuelt

Ingen saker ved meldt.