Referat fra NESH-møte 22. september 2016

Sted: De nasjonale komiteene, Kongens gate, Oslo
Dato: Torsdag 22. september 2016, kl. 10:00-16:15

Til stede: Bjørn Hvinden (leder), Ivar Kolstad, Ingegerd Holand, Pål Ulleberg, Lisbeth Øyum, Kjersti Fjørtoft, Anne Nevøy, Roar Johnsen, Knut Martin Tande og Tor Monsen.
Forfall: May-Len Skilbrei, Kirsten Johanne Bang, Erling Sandmo og Elisabeth Staksrud.
Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referat).

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
 • Bjørn Hvinden erklærte seg inhabil i behandlingen av sak 3-5 og følgelig også i den generelle diskusjonen om sak 4-7. Han deltok derfor ikke i behandlingen av disse sakene etter lunsj.
 • Ingen saker til eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

 • Vidar Enebakk orienterte kort om følgende saker:
 • 01.09.2016 arrangerte FEK en filmkveld med foredrag på Cinemateket med visning av filmen «The Stanford Prison Experiment»: Både Maj-Len og Pål fra NESH deltok i paneldebatten.
 • 13.09.2016 arrangerte FEK Forskningsetisk forum på Litteraturhuset. Omkring hundre personer deltok i sesjoner om «Uredelighet» og «Interessekonflikter», og Bjørn Haugstad (KD) orienterte om den nye forskningsetikkloven. Anne deltok fra NESH.
 • 13.09.2016 utga FEK antologien De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver. Boka er utgitt på Open Access og kan lestes ned hos Cappelen Damm Akademisk. 
 • 13-14.10.2016 avvikles «Profesjonsetisk årskonferanse» i Drammen. Dersom noen i NESH ønsker å delta, dekkes utgifter til konferanseavgift, reise og opphold. 
 • NESH er i dialog med C-REX (Senter for ekstremismeforskning, UiO) angående utfordringer med godkjenning av forskningsprosjekter. NESH vil invitere C-REX (v. Tore Bjørgo) til et eget møte i løpet av oktober. 
 • NESH følger opp arbeidet i FEK og i NENT med «Interessekonflikter» og vil organisere et åpent møte i forbindelse med neste NESH-møte 7. desember. Arbeidsgruppe: Bjørn, Maj-Len og Anne. Aktuelle navn og saker om interessekonflikter på NESH’ område kan meldes på e-post til Vidar.

Deretter fulgte mer omfattende diskusjon om de større sakene til orientering:

Forskningsetikkloven
Den nye forskningsetikkloven ble lagt frem fredag 16. september (Prop. 158L (2015-2016)), og Vidar Enebakk orienterte kort om de viktigste momentene i lovforslaget. 

 • NESH er positive til at ansvaret for forskningsetikk på lokalt nivå bli lovfestet, både når det gjelder institusjonene og den individuelle forsker.
 • NESH deler ikke KDs oppfatning av grunnleggende faglige spørsmål som skillet mellom juss og etikk, definisjonen av uredelighet, sammenblandingen av uredelighet og forskningsetikk, samt betydningen av fagspesifikke retningslinjer. NESH er også kritisk til KDs uklarhet omkring komiteenes uavhengighet og til politiseringen av innholdet i forskningsetikken.
 • Bjørn Hvinden har allerede gitt uttrykk for at de kritiske merknadene i høringsuttalelsen fra FEK ikke er tatt til etterretning (Khrono, 16.09.2016). Han ble imøtegått av statssekretær Bjørn Haugstad (KD), som «Etterspør etikkdebatt på riktige premisser» (Khrono, 21.09.2016). Hvinden har senere besvart og utdypet kritikken (Khrono, 23.09.2016).
 • NESH vurderer ulike alternativ for å fremme sitt syn på saken, både lokalt i fagmiljøene og i den videre behandlingen i Stortingets KUF-komité.

FEK strategi 2016-2020

 • Gitt den nye forskningsetikkloven ser NESH behov for å presisere komiteenes uavhengighet både internt i FEK og ovenfor KD. NESH tilslutter seg derfor forslagene til endringer i utkastet til FEKs strategi hvor dette er tilføyd både i innledningen og under punkt 5.
 • NESH mener imidlertid at punkt 5 strengt tatt ikke handler om strategi, men om personalpolitikk, og at punktet derfor bør fjernes.
 • Strategien må kommunisere utvetydig hva som er NESH’ rolle og relasjon til resten av FEK, både til sekretariatet og til de andre komiteene.
 • Det må fremgå tydelig at strategien gjelder for sekretariatet, og at strategien på ingen måte griper inn i NESH’ uavhengighet – jf. formuleringen i KDs. lovforslag om at «Avgrensningen til faglig uavhengighet betyr også at departementet kan instruere komiteene i prioriteringer om arbeidsoppgaver og lignende.» (s. 49).

Åpen tilgang / Open access (OA)

 • NESH diskuterte KDs høringsutkast om «Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater» – med utgangspunkt i merknadene i FEK notat om åpen tilgang.
 • NESH tilslutter seg i hovedsak momentene som er trukket fram i notatet, blant annet behovet for å avgrense drøftingen om åpen tilgang til vitenskapelige artikler fra tilstøtende diskusjoner om deling av data og publisering i bøker.
 • NESH mener at prinsippet om åpen tilgang er viktig – og helt i tråd med grunnleggende forskningsetiske normer om åpenhet og formidling av forskning – men samtidig at deler av kunnskapsgrunnlaget er svakt, spesielt når det gjelder økonomi: 
  • For det første kan det oppstå en målkonflikt mellom åpen tilgang og vitenskapelig kvalitet på grunn av koplingen til publiseringsindikatorer og resultatbasert finansiering. Mange ledende tidsskrifter internasjonalt er ikke åpent tilgjengelig, samtidig som mange OA-tidsskrifter har lavere vitenskapelig kvalitet. Både forskere og forskningsmiljøer kan derfor ha insentiver til å publisere i tidsskrifter av lavere kvalitet for å innfri målet om åpen tilgang. Denne målkonflikten mellom åpen tilgang, vitenskapelig kvalitet og resultatbasert finansiering bør drøftes grundigere.
  • For det andre mangler det en grundig analyse av markedet, for eksempel når det gjelder forskjellen på globale aktører som Elsiver og situasjonen for mindre norsk fagbokforlag. Rapporten drøfter i liten grad markedsmakt og effekten av ulike insentiver og styringsmekanismer. Overgangen fra abonnementsbetaling til forfatterbetaling er radikal, og det drøftes i liten grad hvilke utilsiktede og uhendige konsekvenser dette kan få på sikt. Videre er drøftingen av sentrale spørsmål knyttet til gjennomføringen og finansieringen uklar og ufullstendig, for eksempel når det gjelder en tydelig modell for stabil og langsiktig finansiering eller finansieringen av et nasjonalt konsortium for humsam-tidsskrifter med åpen tilgang.
  • Uten en skikkelig økonomisk analyse i bunn, er det vanskelig i vurdere om tiltakene vil virke etter hensikten. Og uten en skikkelig drøfting av markedsmekanismer og markedsmakt, kan det skisserte systemet få utilsiktede og uønskete konsekvenser som burde vært utredet nærmere i forkant. NESH presiserer derfor at økonomi og finansielle forhold er områder som krever videre utredning i det videre arbeidet med å utvikle nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. 
 • NESH ser ikke noe behov for særmerknader når det gjelder drøftingen av «Norske humsam-tidskrift – norsk som forskningsspråk». (s. 29).

3. Henvendelse om "Ungdata Junior" (2016/235)

 • Roar innledet basert på saksframlegg.
 • Se egen uttalelse (2016/235) 

4.-7. (samlet vurdering)

 • NESH har mottatt fire saker fra Datatilsynet og NSD angående søknader fra prosjekter som skal behandle personopplysninger av svært sensitiv karakter, hvor det etterspørres en forskningsetisk vurdering både av samfunnsnytte og kravet om informasjonsplikt. Datatilsynet mener sakene bør ses i sammenheng, og NSD ber om en uttalelse «av mer prinsipiell karakter».
 • NESH vil behandle sakene i sammenheng, men sakene må samtidig få en individuell behandling i tråd med praksisen i NESH. Sakene er like, men samtidig særegne, og de forskningsetiske vurderingene vil variere fra sak til sak. 
 • På grunn av tidspress var det ikke mulig å behandle alle sakene på møtet, og det ble derfor vedtatt å kalle inn til en ekstra NESH-møte for å behandle de fire sakene samlet. 
 • Neste møte er onsdag 19. oktober kl. 10:00-16:00 (jf. Doodle).
 • I noen saker er det aktuelt å hente inn ytterligere informasjon.

Neste møte:

Onsdag 19. oktober kl. 10:00-16:00