Referat fra NESH-møte 29.3.2019

Tid: ‎10‎:‎00 - ‎16‎:‎00
Sted: Park Inn by Radisson Oslo, Øvre Slottsgate 2c, Oslo
Tilstede: Elisabeth Staksrud, Ivar Kolstad, Rakel Christina Granaas, Kjetil Ansgar Jakobsen, Hadi Strømmen Lile, Markus Hoel Lie, Lene Bomann-Larsen, May-Len Skilbrei, Anne Nevøy, Roar Johnsen, Kirsten Bang, Kjetil Fretheim
Forfall: Heidi Østbø Haugen, Tove Klæboe Nilsen, Kristian Berg Harpviken
Referent: Vidar Enebakk

1. Konstituering av møtet

Referat og møteinnkalling ble godkjent.

Ingen erklærte seg inhabile i sakene som var til behandling.

Ivar Kolstad meldte én sak til eventuelt.

2. Oppsummering av FEKs årskonferanse

Medlemmene i NESH var i hovedsak fornøyd med arrangementet. Den praktiske første delen var nyttig, og den tematiske delen om Big Data var interessant. Innlegget til Elisabeth Staksrud fra NESH fikk også mye ros. Både paneldebatten og gruppediskusjonene ble imidlertid ganske springende. Lokalet var heller ikke optimalt (søyler som sperret for sikt, for store bord for gruppearbeid). Restauranten og middagen var til gjengjeld svært vellykket.

Ivar Kolstad orienterte også fra arbeidsgruppa i FEKs Big Data-prosjekt, som hadde første møte 19. mars. De skal møtes i juni, september og desember, og målet er at rapporten foreligger i januar 2020. Lene Bomann-Larsen er NESHs representant i referansegruppa, og NESH vil holdes løpende oppdatert om fremdriften i prosjektet.

3. Orientering fra sekretariatet

Utkast til Årsmelding for NESH 2018 ble godkjent.

Vidar Enebakk orienterte om bidrag på NARMAs årskonferanse 5.-6. mars. I 2020 arrangeres den europeiske EARMA årskonferansen i Oslo 27.-29. april, og NESH ønsker en aktiv tilstedeværelse også her. Sekretariatet følger opp med Lene Bomann-Larsen i NESH, som er medlem i NARMAs arbeidsgruppe om forskningsetikk.

Videre orienterte Vidar om arbeidet med ALLEAs Forskningsetiske retningslinjer for forskningsintegritet, samt de mest relevante sakene i presseklippene for februar og mars.

Kjetil Fretheim orienterte om aktuelle saker i Skjelettutvalget, knyttet til destruksjon av materiale og deling av data.

Ellers har NESH merket seg den pågående diskusjonen ved NTNU om akademisk frihet og ytringsfrihet. NESH ønsker å se nærmere på saken, som handler om grunnleggende forskningsetiske verdier og normer (jf. NESHs retningslinjer, Del A). NESH vil derfor legge det neste møtet i juni til Trondheim. Vidar sender ut Doodle om datoer og avklarer det praktiske med Roar Johnsen. I denne sammenheng, se innlegget til Olav Gjelsvik som eksplisitt knytter debatten til forskningsetikk.

4.  Sak 2018/166 Henvendelse fra GRU om NAV/Norce

Vidar Enebakk redegjorde for status og problematiserte noen grenseoppganger med tanke på saksbehandlingen.

Vedtak: NESH presiserte at de tar saken til behandling på et selvstendig grunnlag og ber om et gjennomarbeidet og saksfremlegg til neste møte i juni.

5. Sak 2019/61 Henvendelse om forskning på skoledata

NESH har mottatt en henvendelse om forskning på skoledata innsamlet i regi av Utdanningsdirektoratet med Conexus som databehandler. Siden det vises til en liknende sak som ble behandlet av NESH i 2007 om Læringslaben, forløperen til Conexus, var informasjon om denne saken lagt ved som bakgrunn.

May-Len presenterte saken, som blant annet reiser spørsmål om vilkårene for samtykke, gjenbruk av data i forskning, samt plassering av det forskningsetiske ansvaret.

Vedtak: NESH tar saken til behandling på et selvstendig grunnlag og ber om et gjennomarbeidet saksfremlegg til neste møte i juni.

6. Sak 2019/75 Henvendelse om forskning på omsorg ved livets slutt

NESH har fått en henvendelse om forskning på omsorg ved livets slutt, basert på en intervjustudie av tre pasienter i den samiske befolkningen i Finnmark.

Kjetil Fretheim presenterer saken, som blant annet reiser spørsmål om anonymisering av deltakerne.

Vedtak: NESH sluttet seg konklusjonen i saksfremlegget om at det ikke var nødvendig med en egen uttalelse i saken. Sekretariatet besvarer henvendelsen basert på drøftingen i saksfremlegget og diskusjonen i NESH.

7. Åpent NESH-møte: Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig

Lene Boman-Larsen og Vidar Enebakk orienterte kort om planleggingen av NESHs åpne møte om åpen forskning ved OsloMet – Storbyuniversitetet 4. september 2019. NESH drøftet saken og kom med innspill, og Lene og Vidar følger opp videre.

9. Eventuelt

Av praktiske grunner ble sak 9 behandlet før sak 8.

Ivar Kolstad hadde meldt inn én sak til eventuelt: Han viste oppslaget i Morgenbladet forrige uke der Katerini Storeng ved Senter for utvikling og miljø (SUM) fortalte om hvordan hennes forskning ble satt under press fra bistandsorganisasjoner, blant annet ved å melde prosjektet til en etikkomité. Saken reiser spørsmål om oppdragsforskningens vilkår og om anklager om uredelighet for å hindre uønsket forskning. NESH tar saken til etterretning, spesielt med tanke på revisjon av retningslinjene. I den sammenheng vises det også til at NESH i 2016 behandlet en liknende sak fra SUM.

8. Revisjon av NESHs retningslinjer, Del E) Oppdragsforskning

I forbindelse med revisjon av NESHs retningslinjer hadde NESH invitert Lars Holden (Norsk Regnesentral) og Tone Fløtten (FAFO) til diskusjon om oppdragsforskning. Utgangspunkt for diskusjonen er retningslinjenes Del E) Oppdragsforskning, samt forskernes artikkel om "Forskningsetikk ved oppdragsforskning" på etikkom.no.

Diskusjonen viste at det var behov for å presisere forskjellen mellom FEKs nettsider (inkl. Generelle retningslinjer) og NESHs retningslinjer. Det er også viktig å understreke at NESH ikke behandler oppdragsforskning som en særegen kategori, men at retningslinjene snarene er ment som en ressurs for oppdragsforskere når felles normer og verdier settes under press. Kanskje er «Forskningsfinansiering» en mer dekkende overskrift for å beskrive denne spenningen mellom styring og uavhengighet. NESH tar med seg innspillene fra de to forskerne med tanke på den kommende revisjon av retningslinjene.

 

Neste møte: Torsdag 13. juni 2019 – i Trondheim