Referat fra NESH-møte 4. desember 2014

Møtet fant sted vedUniversitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Lauritz Meltzers Hus, kl. 10:00-17:00

Til stede: Bjørn Hvinden (leder), Elisabeth Staksrud (nestleder), Ingegerd Holand, Kjersti Fjørtoft, Anne Nevøy, Kirsten Johanne Bang, Tor H. Monsen, Ivar Kolstad, Roar Johnsen, Knut Martin Tande og Lisbeth Øyum

Fra sekretariatet: Vidar Enebakk (referat), Johanne Severinsen (referent)

Forfall: Erling Sandmo, May-Len Skilbrei, Pål Ulleberg, samt Elin Fugelsnes (FEK)

DAGSORDEN

1. Konstituering av møtet

Til innkalling og dagsorden ble det påpekt at møtepapirene burde være ute i god tid slik at alle rekker å sette seg inn i sakene. Tas til etterretning.

Ingegerd Holand mente hun kunne være inhabil i Sak 6 om SIGMA-saken da hun også er medlem av Skjelettutvalget, som tidligere har behandlet deler av saken. Spørsmålet avhenger av hvordan saken eventuelt blir anlagt i NESH, og det ble besluttet å realitetsbehandle spørsmålet om habilitet i tilknytning til behandlingen av selve saken senere på dagsorden.

2. Orientering fra sekretariatet

Bjørn Hvinden og Vidar Enebakk orienterte fra møtet i Samarbeidsutvalget mellom FEK og KD tirsdag 2. desember 2014. Her var to større saker oppe til diskusjon: (1) etterkontroll av forskningsetikkloven og (2) revisjon av helseforskningsloven. Begge sakene kan få konsekvenser for NESH, som dessverre ikke har vært involvert i prosessene tidligere. Sakene er formelt sett ikke ute til høring på nåværende tidspunkt, men Hvinden vil komme med sine merknader til KD om forskningsetikkloven (1), og Enebakk/Hvinden vil utarbeide et notat om revisjonen av helseforskningsloven på vegne av NESH (2). Grunnlagsdokumentene sendes ut til hele komiteen.

3. Revisjon av NESHs "Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi"

Bjørn Hvinden orienterte om arbeidet til den forrige NESH-komiteen, samt om sentrale spørsmål og bestemte retningslinjer som var oppe til diskusjon. Han minnet om at det allerede er nedlagt et omfattende arbeid med revisjonen, og at det nå i hovedsak er snakk om mindre justeringer før ferdigstilling. Det er samtidig behov for noen større grep, for eksempel innledningsvis med grenseoppgangen mellom juss og etikk. Også det institusjonelle forholdet til NSD og Datatilsynet (punkt 10 om konsesjon og meldeplikt), bør tydeliggjøres og flyttes frem til innledningen.

Enebakk orienterte om den videre prosessen og skisserte forslag til fremdrift, som komiteen tilsluttet seg. I korte trekk tar vi sikte på å ferdigstille arbeidet på de to kommende møtene 4. februar og 5. mars slik at retningslinjene kan sendes på høring før sommeren. Ambisjonen er at ny og revidert utgave skal være ferdig og trykket i løpet av 2015.

Komiteen ble enig om følgende:

Det foreliggende utkastet med forslag til endringer fra den forrige NESH-komiteen vedtas og legges til grunn for vårt videre arbeid.På møtet 4. februar blir alle de seks delene i dokumentet (A, B, C, D, E og F) presentert og kommentert av minst to komitémedlemmer før felles diskusjon.Basert på ønsker på møtet (og spredning av resten) ble ansvarsfordelingen slik:

A: Kirsten og Erling

B: Kjersti og Roar (+ Ivar og Elisabeth)

C: Ingegerd og May-Len

D: Anne og Knut

E: Lisbeth, Ivar og Pål

F: Tor og Elisabeth

Parallelt vil Bjørn og Vidar holde i helheten og sørge for at den reviderte utgaven er harmonisert med lovverket og med andre utgivelser fra FEK.

4. Etterkontroll av "Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger"

Vidar Enebakk orienterte om behovet for en etterkontroll av retningslinjene og mandatet for Skjelettutvalget. Komiteen kommenterte utkastet med noen mindre endringer i mandatet, og kom med ytterligere merknader og korreksjoner.

Ny versjon blir publisert omgående på nettsidene.

5. Utkast til "Etiske retningslinjer for forskning på Internett"

Elisabeth Staksrud orienterte om arbeidet med revisjonen av retningslinjene for forskning på Internett. Disse retningslinjene er svært etterspurt på våre nettsider, samtidig som den nåværende versjonen fra 2003 er helt utdatert. Ambisjonen er å ferdigstille nye retningslinjer i løpet av desember 2014 og samtidig legge opp til en åpen høring i løpet av våren 2015.

 Ny versjon blir publisert omgående på nettsidene

Ny og revidert versjon blir trykket opp høsten 2015.

6. Sak 2014/161 Henvendelse om SIGMA-saken

Vidar Enebakk innledet til diskusjon og poengterte at det var snakk om en to-delt prosess:

  1. Skal NESH ta saken til behandling?
  2. Hvordan vil NESH anlegge saken?

Det var nødvendig med en prinsipiell avklaring på det første spørsmålet før det eventuelt ble åpnet for diskusjon av det andre spørsmålet. I denne innledende behandlingen ble Ingegerd Holand ikke vurdert som inhabil (jf. Sak 1).

Det første spørsmålet er knyttet til NESHs virkeområde og mandat, men også til selve saksgangen og behandlingen ved UiO og i FEK. Før NESH kan realitetsbehandle saken, trengs en avklaring fra UiO om hvorvidt saken formelt sett er avsluttet fra ledelsens side. NESH ønsker også en avklaring fra henvender om hvorvidt saken er vurdert oversendt til andre instanser, være seg Forskningsetisk utvalg ved UiO, Granskningsutvalget eller Sivilombudsmannen.

NESH avventer en avklaring fra UiO og utsetter en eventuell behandling av selve saken til neste møte primo februar 2015.

7. Sak 2014/242 Henvendelse om oppvekst på asylmottak

Lisbeth Øyum innledet til diskusjon basert på henvendelsen fra Matias Bals.

Se egen uttalelse.

8. Sak 2014/250 Henvendelse om registerforskning

Kjersti Fjørtoft innledet til diskusjon basert på henvendelsen fra Gunn Elisabet Birkelund.

Se egen uttalelse.

9. Runde rundt bordet

Det ble ikke tid til runde rundt bordet.

10. Eventuelt

Møtedatoer for NESH i 2015 (etter Doodle og diskusjon):

  • 4. februar
  • 5. mars (i forbindelse med FEK fellesmøte 4. mars)
  • 1. september
  • 11. november