Referat fra NESH-møte 9. februar 2016

 • Sted: Lysebu, Holmenkollen
 • Dato: Tirsdag 9. februar 2016, kl. 10:00-16:00
 • Til stede: Bjørn Hvinden, Ingegerd Holand, Anne Nevøy, Kirsten Johanne Bang, Roar Johnsen, Kjersti Fjørtoft, Knut Martin Tande og Tor Monsen.
 • Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatleder, referat)
 • Frafall: Erling Sandmo, Maj-Len Skilbrei, Pål Ulleberg, Elisabeth Staksrud og Lisbeth Øyum 

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

Enebakk orienterte om praktiske spørsmål i forbindelse med oppholdet.

 • Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
 • Ingen av de tilstedeværende meldte seg inhabile.
 • Ingen saker til eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

 • Kort gjennomgang av opplegget for FEKs årskonferanse på Lysebu 10. februar 2016 med de faglige hovedtemaene «Research Integrity» og «Samtykke», samt presentasjon av ny strategi for FEK (2016-2020).
 • Kort oppsummering av prosessen omkring Kunnskapsdepartementet revisjon av forskningsetikkloven med oppslag i både Forskerforum (4.12.2015) og Khrono.no (6.1.2016).
 • NESH har fått en invitasjon fra Tore Bjørgo ved UiOs nye Senter for forskning på høyreekstremisme (C-REX) for å diskutere etiske utfordringer på feltet. Hvinden, Staksrud og Enebakk stiller til møte på UiO mandag 7. mars 2016.
 • Enebakk orienterte kort om FEKs deltakelse på en SATORI-konferanse i Delft 17-18. februar 2016, og luftet samtidig muligheten for en utenlandsreise for NESH i 2016, for eksempel til Brussel. 

3. Godkjenning av NESH' retningslinjer

 • NESH gjennomgikk og vedtok den endelige utgaven av NESH’ forskningsetiske retningslinjer.
 • Den nye utgaven skal lanseres på HIOA onsdag 27. april 2016, og ambisjonen er at også en engelsk utgave skal foreligge da.
 • Bjørn Hvinden etterlyste et stikkordsregister, og det bør la seg gjøre.
 • Så gjenstår arbeidet med ferdigstillingen av retningslinjene for forskning på internett …

4. Høring om "Kunnskapssektoren sett utenfra"

NESH drøftet Gjerdrem-utvalgets Rapport til KD (6. januar 2016) "Kunnskapssektoren sett utenfra".

Her foreslås det at FEK skal flyttes fra KD til NFR, men det gis ingen analyse eller argumenter som begrunnelse annet enn forventet økt effektivitet. Derfor er det vanskelig for NESH å ta stilling til forslaget. Spørsmålet om uavhengighet står uansett sentralt, enten det er snakk om tilknytning til KD eller NFR, men ettersom en mulig ny tilknytning til NFR ikke er utredet, er heller ikke dette så lett å ha en kvalifisert mening om. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. NESH fastholdet imidlertid verdien av å opprettholde FEK som et samlet forvaltningsorgan uansett hvilken modell som velges.

5. Arbeidet med satsingsområder

 • NESH foreslår at FEK bør lage en antologi om «Samtykke» (jf. diskusjonen på årskonferansen).
 • NESH jobber videre med temaet «Interessekonflikter» på neste møte. Sammenliknet med NEM og NENT har NESH et lite utviklet begrepsapparat på feltet, selv om det opplagt berører både oppdragsforskning (Del E) og forskningens uavhengighet mer generelt.

6. Sak 2016/24 Henvendelse om prosjekt i Burkina Faso

7. Sak 2016/25 Henvendelse fra NKVTS

8. Eventuelt

 • Møtedatoer for NESH 2016 er fastsatt: 4/5, 22/9 og 7/12.