Referat fra møte i NESH 14. juni 2022

På agendaen sto blant annet oversettelse av NESHs retningslinjer og to høringer: Eksportkontrollforskriften og NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet.

Tid: 10:00 - 15:00
Sted: Telegrafen
Til stede: Heidi Østbø Haugen (leder), Rani Lill Anjum, Tove Klæboe Nilsen, Kari Steen-Johnsen, Johannes Hjellbrekke, Jakob Maliks, Anne Marie Frøseth, Anne Line Wittek og Bernt Olav Aardal
Forfall: Rakel Christina Granaas, Kjetil Fretheim, Lene Bomann-Larsen, Thomas Ugelvik og Stig Erik Jakobsen
Referent: Vidar Enebakk

1 - Konstituering av møtet

Referat fra forrige møte tatt til etterretning. Flere saker fra NESH er omtalt i media, blant annet saken om forskning på Facebook files (Forskerforum) og saken om institusjonenes ansvar for forskningsetikk og personvern (Magasinet Forskningsetikk).

Ingen saker reiste spørsmål om habilitet.

Til eventuelt: Institusjonsbesøk i forbindelse med neste møte.

2 - Orientering fra sekretariatet

Kort oppsummering fra møtet i Samarbeidsutvalget (SU) 10. mai 2022. SU er FEKs øverste organ og møtes to ganger i året for å diskutere felles mål og rammeverk. På møtet diskuterte de blant annet faglige prioriterte temaer (akademisk frihet og publiseringsetikk), pågående prosjekter (veileder, opplæring og generelle forskningsetiske prinsipper), prosedyre for felles uttalelser og erfaringer med Forskningsrådets rutiner for oppnevning av medlemmer.

DFØ har lansert ny versjon av Statens Standardavtale for forskning og utredning, jf. innspill fra FEK (SSA-F). Avtalen søker i enda større grad å fremme akademisk frihet og forskningsetikk, herunder partenes rett og plikt til å publisere.

7th World Conference on Research Integrity ble avviklet i Cape Town 29. Mai–1. juni 2022, og mange fra FEK deltok. Blant annet hadde Heidi og Vidar laget en poster, som presenterte den nye oversettelsen av NESHs retningslinjer.

Anne Line Wittek refererte fra åpent møte om medforfatterskap i regi av Forum for forskningsetikk ved Universitet i Oslo 29. april 2022, hvor hun bidro med et perspektiv fra NESHs fagområder.

Forskningsetisk forum blir avviklet 19. september 2022 i Oslo. Forumet er FEKs viktigste nasjonale møteplass for folk som jobber med forskningsetikk i forskning, undervisning, administrasjon og forvaltning. Her vil det blant annet bli sesjoner om publiseringsetikk og institusjonenes ansvar.

3 - FEK kommunikasjon

Det er viktig at medlemmene i NESH er kjent med FEKs ressurser og rutiner for kommunikasjon. På møtet fikk vi derfor en orientering av Ingrid Torp om FEKs digitale systemer og vår kommunikasjonsstrategi og av Elin Fugelsnes om Magasinet Forskningsetikk.

4 - Oversettelse av NESHs retningslinjer

Heidi og Vidar redegjorde for prosessen med den engelske oversettelsen av NESHs Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities.

I forbindelse med oversettelse og språkvask ble det også behov for noen mindre rettelser og justeringer i den norske versjonen. De ble gjennomgått og godkjent av komiteen.

Før sommeren vil begge versjonene (norsk og engelsk) bli ferdigstilt, lagt ut på nettsidene og trykket opp for distribusjon.

5 - Lunsj (ca. 12.00–12.45)

6 - Norce-saken 

Komiteen diskuterte utkast til felles uttalelse fra arbeidsgruppen bestående av ledere og sekretariatsledere fra NENT og NESH. Det samme utkastet ble diskutert på NENT-møte 25. mai, og målet er å lande en felles uttalelse før sommeren.

Etter grundig diskusjon ble det klart at NESH kan stille seg bak hovedlinjene i utkastet. Samtidig hadde komiteen flere merknader og presiseringer, som må med i den endelige uttalelsen.

 

Heidi og Vidar følger og saken i dialog med NENT.

Komiteen diskuterte også erfaringene med å utarbeide felles uttalelser. Det er åpenbart mer krevende rent administrativt, og resultatet blir gjerne mer generelt, men samtidig kan det være nyttig å lære av hverandre og å fremheve de grunnleggende normene som langt på vei er felles på tvers av komiteer og fagområder. Læringen fra prosessen er viktig i forbindelse med FEKs kommende revisjon av prosedyren for felles høringssvar.

7 - Høring Eksportkontrollforskriften

Komiteen diskuterte utkast til uttalelse fra FEK om Eksportkontrollforskriften, som er sendt på høring fra Utenriksdepartementet med frist 28. juni 2022.

NESH stiller seg bak uttalelsen.

8 - Høring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet 

Komiteen diskuterte utkast til uttalelse fra FEK om NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet (Kierulf-utvalget) med frist 25. juni 2022.

NESH stiller seg bak uttalelsen med forbehold knyttet til spørsmål om grunnlovfesting.

9 - Eventuelt

Det er viktig for NESH å få impulser fra forskere og forskningsinstitusjoner. Derfor reiser komiteen gjerne på institusjonsbesøk én gang i året. NESH planlegger derfor at neste møte 8. september skal være i Bergen, gjerne kombinert med besøk ved relevante institusjoner. Sekretariatsleder følger opp planleggingen.    

Kommende møtedatoer:

  • 8. september.
  • 30. november.