Referat fra møte i NESH 8. september 2022

Fra agendaen: Oppfølging av "NORCE-saken" og "Arkiv-saken", informasjon angående SIKT og personvern.

Tid: 10.00-16.00
Sted: Hotel Norge, Bergen
Til stede: Heidi Østbø Haugen (leder), Kari Steen-Johnsen (nestleder), Anne Line Wittek, Anne Marie Frøseth, Bernt Olav Aardal, Jakob Maliks, Lene Bomann-Larsen, Rakel Christina Granaas, Rani Lill Anjum, Stig-Erik Jakobsen og Tove Klæboe Nilsen
Forfall: Johs Hjellbrekke, Kjetil Fretheim og Thomas Ugelvik.
Referent: Vidar Enebakk (sekretariatsleder)

1 - Konstituering av møtet

Referat fra NESH-møte 14. juni godkjent.
Ingen saker reiste spørsmål om habilitet.
Én sak til eventuelt: Lansering av NESHs retningslinjer.

2 - Orientering fra sekretariatet

Kort redegjørelse om budsjettrutiner i FEK og innspill fra NESH i tråd med planer og aktiviteter for 2023.

Diskusjon om mulige felles prioriterte tema for FEK i 2023. NESH ønsker å spille inn følgende tema:

  •  Akademisk frihet vs. sikkerhet og beredskap/forskning i kriser,
  • Brukermedvirkning/oppdragsforskning/Insentiver,
  • Juridiske vs etiske normer, juridifisering, ‘nedkjøling’.
  • Rolleavklaring, andre aktørers ansvar, bruk/misbruk av forskningsetikk

Forslagene oversendes FEK i forkant av møte i Samarbeidsutvalget (SU) 13. oktober.

Presentasjon av rapporten "Juridiske og etiske problemstillinger knyttet til innsamling, tilgjengeliggjøring, deling og bruk av data, samt bruk av randomiserte forsøk, i kriser" (datert 30. juni 2022), utarbeidet av en ekspertgruppe på oppdrag av den tverrdepartementale Kjernegruppen for et bedre kunnskapssystem for håndtering av kriser.

3 - Opplæring i forskningsetikk

Lene Os Johannesen fra FEK (på Teams) orienterte om det pågående opplæringsprosjektet «Oppdatering og videreutvikling av opplæringsressurser». Ett av delprosjektene handler om å oppdatere FEKs forskningsetiske bibliotek (FBIB) på nettsidene, som består av omkring 90 tematiske fagartikler.

FEK inviterer medlemmer fra komiteer og utvalg til å lese gjennom og vurdere FBIB-artikler som faller inn under deres fagfelt. Arbeidet honoreres, og det er satt av egne midler til dette prosjektet.

I diskusjonen ble det presisert at det ikke er snakk om vitenskapelige artikler med fagfellevurdering. Det kunne være nyttig å presisere nærmere hvem som var målgruppen for fagartiklene. Det ble foreslått å skille tydeligere mellom generelle og mer spesifikke tekster. Og det ble påpekt av nivået på tekstene var ujevnt og at det var mye gjentakelser og overlapp (for eksempel om samtykke).

Alle i NESH som ønsker å bidra, kan ta kontakt direkte med Lene.Os.Johannessen@forskningsetikk.no

4 - NORCE

NESH og NESH har mottatt et svar fra henvenderne i NORCE-saken (datert 23. august 2022) hvor de ber om en presisering av innholdet i uttalelsen (2021/131). NENT og NESH drøfter den nye henvendelsen parallelt, og vil i etterkant avklare hvordan de ønsker å besvare den.

Etter grundig diskusjon ble det klart at NESH ikke ønsker å ta saken til behandling på nytt eller å endre på den opprinnelige uttalelsen. NESH ønsker likevel å løfte frem noen forskningsetiske vurderinger fra den opprinnelige uttalelsen, og utdype komiteens rolle som rådgivende innen forskningsetikk. NESH ønsker samtidig å presisere noen momenter.

Leder og sekretariatsleder følger opp i dialog med NENT.

5 - Lunsj 

6 - Arkiv-saken

I vår mottok NESH en henvendelse om arkivpraksis i Helseforvaltningen med utgangspunkt i en sak som hadde blitt påklaget til Sivilombudet (jf. sak 8, NESH-møte 8. mars 2022).

Det ble redegjort for den påfølgende saksbehandlingen, og etter grundig diskusjon vedtok NESH at de ønsker å gi en generell uttalelse om forskningsetikk og arkivpraksis.

Utkast til uttalelse blir sendt til komiteen for godkjenning.

7 - SIKT og personvern

NESH fikk besøk at Janecke Helene Veim, personvernombud ved Universitetet i Bergen, som fortalte om hvordan de arbeider med personvern og forskningsetikk. Hun presenterte UiBs system for risiko og etterlevelse (RETTE), som tydelig skiller mellom behandling av personopplysninger og forskningsetiske vurderinger.

Komiteen hadde en rekke spørsmål, og diskusjonen ga et godt grunnlag for det påfølgende møtet med Sikt fredag 9. september.

NESH følger opp dialogen med Sikt og vil gi konkret tilbakemelding på hvordan retningslinjer og veiledere kan bli tydeligere og mer brukervennlige.

8 - Eventuelt

NESH ønsker å arrangere et webinar i løpet av høsten for å lansere de nye retningslinjene, som nå også foreligger på engelsk. Sekretariatsleder følger opp i dialog med kommunikasjonsansvarlig i FEK.