Referat fra møte i NESH 30. november 2022

Tid: 10:00 - 16:00
Sted: Kongens gate 14, Oslo.
Til stede: Heidi Østbø Haugen (leder), Rani Lill Anjum, Rakel Christina Granaas, Kjetil Fretheim, Lene Bomann-Larsen, Kari Steen-Johnsen, Jakob Maliks, Anne Line Wittek, Bernt Olav Aardal og Thomas Ugelvik.
Forfall: Tove Klæboe Nilsen, Johannes Hjellbrekke, Anne Marie Frøseth og Stig Erik Jakobsen
Referent: Vidar Enebakk

1 - Konstituering av møtet

Referat fra NESH-møte 8. september godkjent.
Det ble reist spørsmål om habilitet i sak 7 (se nedenfor).
Det var ingen saker til eventuelt.

2 - Orientering fra sekretariatet

Sekretariatsleder orienterte kort om NORCE-saken og uttalelsen som ble utarbeidet sammen med NENT.

19. september arrangerte FEKs Forskningsetisk forum, som er en møteplass for alle som arbeider med forskningsetikk ved institusjonene. De to hovedtemaene var publiseringsetikk og institusjonenes ansvar for forskningsetikk.

13. oktober var det møte i Samarbeidsutvalget (SU), som er en møteplass for komitelederne og sekretariatet i FEK. Temaer som ble diskutert var mandat for Skjelettutvalget, Veileder om institusjonenes ansvar for forskningsetikk, og spørsmål om revisjon av forskningsetikkloven. Felles prioriterte tema ble også diskutert, og i 2023 vil FEK spesielt fokusere på internasjonalt samarbeid og veileders rolle.

18.-19. oktober var det Storfellesmøtet, som er en møteplass for NEM og alle REK’ene. Et hovedtema var NEMs initiativ til å revidere helseforskningsloven, og spørsmålet ble belyst fra flere sider, også med innspill fra NESH ved sekretariatsleder Vidar Enebakk.

25. november arrangerte FEK Lederforum, som er en møteplass for rektorer og ledere i UH-sektoren. Hovedtema var avveiingen mellom akademisk frihet og sikkerhet, slik det blant annet er drøftet i rapporten Integrity and security in the global research ecosystem fra OECDs Global Science Forum.

FEKs Årskonferanse i 2023 finner sted 14. februar på Sommerro hotell i Oslo.

3 - Oppdatering av mandat for Skjelettutvalget

Skjelettutvalget er f.o.m. november 2021 organisert som et tverrfaglig utvalg i FEK. Utvalgets uavhengighet er sikret ved at NEM, NENT og NESH oppnevner medlemmer og gir utvalget mandat. Nytt mandat var vedlagt til formell godkjenning i NESH.

NESH hadde noen spørsmål om enkelte formuleringer, men stilte seg bak det nye mandatet.

4 - Oppdatering av European Code of Conduct for Research Integrity

FEK har fått en invitasjon, via ENRIO (European Network of Research Integrity Offices), til å gi innspill til en revidert versjon av ALLEAs Code of Conduct for Research Integrity (se vedlagte dokumenter). Dette er et viktig og overordnet rammeverk for forskningsetikk i Europa, og sekretariatet ønsker å gi innspill. FEK arrangerte derfor et digitalt innspillsmøte 28. november kl. 09:30-11:00 der medlemmer fra alle komiteer og utvalg kunne bidra. Både Heidi og Thomas fra NESH bidro med innspill.

Siden innspillet fra FEK skulle oversendes allerede 1. desember, ble diskusjonen på NESH-møtet mer generell. Sekretariatsleder redegjorde for den bredere bakgrunnen til ALLEA og selve dokumentet. I denne sammenheng, se den opprinnelige versjonen fra ALLEA/ESF (2011) og den reviderte versjonen ALLEA (2017).

På NESH-møter fremover blir det tilsvarende presentasjoner av andre internasjonale nettverk og organisasjoner som ENRIO og WCRI.

5 - Forskningsetiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid

UHRs utvalg for kunst, design og arkitektur (UHR-Kda) har nedsatt en arbeidsgruppe, som skal utarbeide forslag til veiledende forskningsetiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid. De er nå i sluttføringen av arbeidet med å lage et utkast som skal på høring etter jul.

På møte diskuterte NESH utkastet til Nasjonale forskningsetiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid. Utkastet viser at det kan være behov for å tilpasse de nasjonale forskningsetiske retningslinjene fra NESH til mer spesifikke fagområder og praksisfelt.

NESH mener samtidig at det er uheldig at arbeidet i så stor grad bygger direkte på NESHs retningslinjer. Det bidrar til mange uklarheter som NESH finner problematisk. Det vil også skape utfordringer når NESH eventuelt velger å revidere sine retningslinjer. NESH kan uansett ikke godkjenne eller stå inne for den nye helheten.

NESH vil derfor innlede en dialog med UHR-Kda og gi en detaljert tilbakemelding i forkant av den mer formelle høringsrunden i 2023.

6 - Lunsj / Lunsjseminar

Ragna Aarli, tidligere leder i Granskningsutvalget, orienterte om arbeidet med Ytringsfrihetskommisjonens utredning (NOU 2022: 9) En åpen og opplyst offentlig samtale.

7 - Revisjon av Rundskriv om behandling av forskning i kriminalomsorgen

NESH har mottatt utkast til "Rundskriv om behandling av forskning i kriminalomsorgen" fra Kriminalomsorgsdirektoratet, som ber om en gjennomlesning/vurdering av delene om forskningsetikk og personvern (kap. 4 og 5). En slik kvalitetssikring vil være nyttig før rundskrivet skal til behandling i ledergruppen.

I forbindelse med saken ble det reist spørsmål om habilitet, da et medlem i NESH allerede har vært involvert i et innspill fra Faggruppen for studier av straffegjennomføring ved Det juridiske fakultet, UiO. NESH diskuterte saken og konkluderte at dette faglige innspillet ikke er egnet til å svekke vedkommende upartiskhet og komiteens tillit.

NESH diskuterte rundskrivet og hadde en rekke merknader, som vil bli oversendt direktoratet.

8 - Utkast til uttalelse om forskerinnsyn i arkiv

NESH diskuterte utkastet til uttalelse, og hadde noen mindre merknader som vil bli innarbeidet. Endelig utkast godkjennes i komiteen og sendes ut før jul.

Se egen uttalelse [lenke kommer]

9 - Henvendelse om observasjonsstudier i barnehager

NESH har mottatt en henvendelse fra forskergruppen SAMBA ved OsloMet om undervisning og forskning i barnehagelærerutdanningen.

NESH diskuterte henvendelsen og takker for invitasjonen til å komme på besøk til forskergruppen eller instituttet for å diskutere spørsmålene i lys av de forskningsetiske retningslinjene.

10 - Diskusjon om prioriterte faglige tema 2023

NESH diskuterte FEKs felles prioriterte tema i 2023: Internasjonalt samarbeid og veileders rolle (jf. sak 2).

Til internasjonalt samarbeid: NESH ønsker mer informasjon på kommende møter om relevante internasjonale nettverk og organisasjoner som ENRIO og WCRI (jf. sak 4).

Til veileders rolle: NESH fremhevet behovet for opplæring og kollegaveiledning.

11 - Planer for NESH 2023

NESH planlegger et institusjonsbesøk i Tromsø, antakelig i forbindelse med møtet i september.

12 - Eventuelt

Møtedatoer i 2023 (jf. Doodle):

  • Onsdag 15. februar (dagen etter årskonferansen)
  • Fredag 12. mai
  • Onsdag 13. september
  • Torsdag 30. november

NB: Husk å holde av/godkjenne hvert enkelt arrangement i Outlook