Annonse i Bergens Tidende 2. november 1999

Uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora til Justis- og politidepartement.

Fra: NESH

Til: JPD, 30.03.00

 

Vi viser til Deres brev av 17.11. 1999 med vedlegg der Justisdepartementet (JD) "ber om en vurdering av eventuelle forskningsetiske spørsmål som annonsen i Bergens Tidende reiser".

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (Nesh) behandlet saken på møte i går. Saken ble behandlet på bakgrunn av de sakspapirer Nesh har fått fra JD.

Professor Edvard Vogts annonse i Bergens Tidende (BT) omhandler to forhold. På den ene side søkes det etter vitner i forbindelse med Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgs prøving av byrettsdommer Torkildsens habilitet. På den annen side nevnes professor Vogts "forskning omkring svakheter ved den norske rettstat".

Enkeltpersoners kontakt med vitner i rettssaker ligger utenfor Neshs mandat. Komitéen ser det ikke som sin oppgave å ta stilling til den første del av annonsen. Siste avsnitt i annonsen henviser til professor Vogts forskning. En forskningsetisk vurdering av dette prosjektet ville ligge innenfor komitéens mandat. Imidlertid er omtalen i annonsen for knapp til at komitéen kan danne seg noen kvalifisert oppfatning av prosjektet. Komitéen ønsker derfor ikke å gi noen forskningsetisk vurdering av denne delen av annonsen utfra det foreliggende materialet.

For øvrig har komitéen forståelse for det forskningsmessige syn som kommer til uttrykk i dekanus Ernst Nordtveits uttalelse av 26. november 1999, fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, hvor det blant annet heter at "forskarane sjølve vel sitt emne, og at det ikkje frå fakultetet eller andre styresmakter blir lagt nokon avgrensingar på forskinga, så lenge den skjer innanfor dei reglar og retningsliner som fylgjer av lov og etiske reglar for forsking".