Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger, 10. mars 2010

Sted: Olavsgaard hotell
Til stede: Hallvard Fossheim, Oddbjørn Sørmoen, Ingegerd Holand, Marit Anne Hauan, Åge Wifstad, Ingrid Sommerseth, Finn Ørnulf Winther, Jon Kyllingstad.
Forfall: Anne-Karin Hufthammer, Patricia Ann Melsom.
Fra sekretariatet: Espen Gamlund (referent).

Sak 01/10 Godkjenning av referat

Referatet ble godkjent, men det var enighet om å stryke en setning på side 3.

Sak 02/10 Dobbeltgraver


Ingrid Sommerseth innledet.

Et notat fra Sommerseth ble sirkulert blant utvalgsmedlemmene.  Saken dreier seg om forskningsprosjektet til Elise Naumann. I en henvendelse 3. februar 2010 ber hun Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget) om en forskningsetisk vurdering av sitt doktorgradsprosjekt ”Dobbeltgraver – et unikt innblikk i sosiale relasjoner, belyst gjennom isotopanalyser av skjelettmateriale fra jernalder”. Hun har lagt ved prosjektbeskrivelse og ferdig utfylt skjema for etisk vurdering ved forskning på menneskelige levninger.

Det osteologiske materialet som det søkes om teller til sammen 75 ubrente levninger. Hovedmaterialet som er grunnlaget for oppgavens tema, dobbeltgravene, teller 15 inhumasjonsgraver. Dette er graver som er definert som flerbegravelser, graver med levninger hvor flere individ er gravlagt sammen. Samlet har materialet katalognummer fra fire museumsdistrikter i Norge. Majoriteten av skjelettmaterialet kommer imidlertid fra lokaliteter i Nord-Norge, fra Nordland og Troms.

Utvalget har sett nærmere på materialet som skal benyttes, og det viser seg at de fleste skjelettene som i dag ligger i magasinene, mangler arkeologisk dokumentasjon. Dette innebærer at konteksten skjelettene kommer fra er udokumentert ut fra en vanlig arkeologisk metode: kartfesting, oppmåling, beskrivelser, tegning og foto mangler helt eller delvis for dette materialet. De aller fleste skjelettene er levert inn enten som løsfunn fra tilfeldige undersøkelser, og noen få skjeletter forekommer fra arkeologiske undersøkelser foretatt i tiden mellom 1950 og 1980.

Utvalget ønsker å fremheve to hovedpunkter som det mener byr på forskningsetiske utfordringer: for det første at klassifisering som ”dobbeltgrav” er så usikker/tvilsom for de angjeldende levningene at denne delen av prosjektet ikke uten videre er holdbar, og for det andre at beskrivelsen dekker over/benekter at prosjektet sannsynligvis inkluderer samisk materiale, et materiale som byr på egne forskningsetiske utfordringer. Disse punktene er nærmere redegjort for nedenunder.

Utvalget ønsker å understreke at problemstillingen og formålet med PhD-prosjektet er interessant, og det vil kunne øke kunnskapen om blant annet kosthold og sykdom, i tillegg til geografisk variasjon i jernalders Nord-Norge og Norge generelt. Det fremkommer at det er et stort materiale som metodemessig ikke ser ut til å forringes eller medføre fare for destruksjon ved uttak av prøver, og at det vil bli fagmessig håndtert i alle ledd i forskningsprosessen. 

Det er ønskelig fra utvalgets side at det blir redegjort nærmere om de kulturhistoriske utfordringene og de etiske implikasjonene det ligger i å benytte et skjelettmaterialet fra gravkontekster i Nord-Norge. Hvilke vurderinger (formmessig, fysiologisk, gjenstandsbasert, geografisk) ligger til grunn for å bestemme om et skjelettmateriale fra Nord-Norge er norrønt eller samisk? Hvis det skulle vise seg at det også er samiske levninger i det utvalgte materialet, hvordan forholder prosjektet seg til vurdering av denne etiske problemstillingen i den videre forskningen? Utvalget vil også i henhold til avtale med Sametinget sende søknaden over for en vurdering og uttalelse. 

Utvalget ønsker å invitere Naumann til å delta på neste utvalgsmøte – foreløpig bestemt til 28. mai i år – for å redegjøre nærmere for prosjektet generelt og drøfte de forskningsetiske problemstillingene det reiser spesielt. Dette vil ganske sikkert være nyttig både for henne og for utvalgets medlemmer.

Vedtak: Vi lager et notat som vi sender til Elise Naumann, og inviterer henne på neste møte hvor vi ber henne utrede litt mer.

Sak 03/10 Seminar høsten 2010


Oddbjørn Sørmoen innledet.

 Det er bestemt at seminaret finner sted i uke 42 (onsdag 20. oktober). Sted: Riksantikvaren?
Tittel på seminaret?
Forslag til innledere:
- Sebastian Payne – tema for hans forelesning?
- Erica Hagelberg – DNA
- SIGMA-miljøet i Oslo
- Asgeir Svestad (UiT)
- Noen fra Finland til å snakke om DNA
- Oddbjørn Sørmoen
- Noen fra Sametinget?
Det ble diskutert hvorvidt seminaret skal finne sted på norsk eller engelsk, eventuelt en kombinasjon. Mye taler for at seminaret vil måtte finne sted på engelsk, ettersom Sebastian Payne er invitert til å holde foredrag. Videre ble målgruppen for seminaret diskutert. Det var enighet om at dette er en tematikk som har et potensial til å favne relativt bredt i fagmiljøene i Norge.
Vedtak: Sekretariatsleder og utvalgsleder laget et utkast til program for seminaret.

Sak 04/10 Orienteringssak: Egenevalueringen av Skjelettutvalget


Espen Gamlund innledet.
Det var en generell orientering om at egenevalueringen av Skjelettutvalget nå er sendt til KD.

Sak 05/10 Eventuelt


- Saken med Stian Hamre.
Oddbjørn Sørmoen innledet. Espen Gamlund leste opp en e-post fra Hamre hvor han redegjør for de endringene han har foretatt seg i sitt prosjekt etter tilbakemeldingene han fikk av Skjelettutvalget. Den generelle oppfatningen i utvalget var at Hamre nå synes å ha tenkt gjennom problematikken på nytt, og han har foretatt de nødvendige grep som utvalget foreslo. Sekretariatsleder sender en e-post til Hamre, takker for svar og ønsker lykke til videre med prosjektet.

- Bruken av navnet ”Skjelettutvalget”
Det ble tatt opp hvorvidt Skjelettutvalget bør endre sitt navn. Gir navnet de rette assosiasjoner? Etter en kort diskusjon ble det bestemt at utvalget beholder sitt nåværende navn inntil videre. Men at sekretariatet kanskje bør være mer forsiktig med bruken av ”Skjelettutvalget” på nettet og i offentlige sammenhenger generelt.

Tidspunkt for neste møte? Fredag 28. Mai? 14 eller 16. Juni? Vi kommer tilbake til endelig dato senere.