Referat fra møte i Skjelettutvalget 11. mai 2021

Møte i nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 11. mai, 2021. På agendaen: Sak 2021/64. "Sporing av Osebergkvinnens opphav", sak 2021/56: "Etnisitetsbedømmelse av en stenalderskalle fra Finnmark", revisjon av forskningsetisk veileder, FEK strategi 2021-2025.

Tid: 09:00 - 12:00
Sted: Digitalt (Zoom)

Til stede: Nils Anfinset (leder), Asgeir Svestad, Therese Robertsen, Elin Rose Myrvoll, Sean Dexter Denham, Jens Rytter, Tone Druglitrø, Torgeir Sørensen, Marianne Hem Eriksen

Forfall: Siri Forsmo, Kjetil Fretheim

Fra sekretariatet: Lene Os Johannessen (referent)

Konstituering av møtet

Innkalling og agenda for møtet ble godkjent uten merknader

Ingen ble vurdert som inhabile i saksbehandling Ingen saker til Eventuelt

Runde rundt bordet

Utvalgsmedlemmene oppdaterte hverandre om relevante saker og/eller utvikling

Sak 2021/64. "Sporing av Osebergkvinnens opphav"

Sakspapirer var på forhånd lagt frem for utvalget. Tone la frem saken, som ble diskutert grundig av utvalget. Se egen uttalelse til sak 2021/64.

Sak 2021/56. "Etnisitetsbedømmelse av en stenalderskalle fra Finnmark"

Sakspapirer var på forhånd lagt frem for utvalget. Sean la frem saken, som ble diskutert grundig av utvalget. Se egen uttalelse til sak 2021/56.

Revisjon av SKJ forskningsetisk veileder

Arbeidsgruppe for revisjon av forskningsetisk veileder har hatt to møter – 24. mars og 29. april – siden forrige utvalgsmøte, og har konsentrert seg om bolk 2. I forrige utvalgsmøte la arbeidsgruppa frem et første utkast til Bolk 1 og innhentet innspill fra utvalget.

Nytt utkast til bolk 1, første utkast til bolk 2 og disposisjon forskningsetisk veileder (fra 28.01.21) var på forhånd forelagt utvalget.

Arbeidsgruppa v/Nils la frem arbeidet, som ble etterfulgt av runde rundt bordet for innspill og diskusjon. Innspillene vil tas inn i videre arbeid med revisjonen.

FEK strategi 2021-2025

Jens, som er Skjelettutvalgets medlem i arbeidsgruppa, orienterte om strategien og prosessen.

FEK strategi 2021-2025 er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av ett medlem fra hver komité/utvalg i FEK, direktør i FEK og to ansatte i sekretariatet. Strategien er et produkt i sluttfasen.

Det er samtidig viktig at strategien er godt kjent i komiteer og utvalg og at den oppleves som relevant og god.

Orienteringer fra sekretariatet

Seminar om repatriering

Endelig dato for utvalgets repatrieringsseminar er satt til 4. november 2021. Utkast til call for papers ble landet tidlig i 2020. Siden det er over ett år siden og utvalget har fått nye medlemmer siden forrige runde, ønsker vi å ta en runde til. Utkast var lagt ved agenda og sendes ut etter møtet for innspill.

Innspillsrunde om opplæring av nye medlemmer

Lene orienterte om prosjekt for opplæring av nye medlemmer i FEK, hvor formålet er å sikre kompetansen til nye medlemmene slik at de har et godt utgangspunkt for å utføre vervet på en forsvarlig måte. Opplæringen vil i første omgang foregå som et dagsseminar i forbindelse med årskonferansen i mars 2022. Sittende medlemmer i alle komiteer og utvalg i FEK oppfordres til å sende inn innspill. Det ble sendt ut en e-post om prosjektet og ønsket om innspill mandag 10. mai.