Referat fra møte i Skjelettutvalget 9. juni 2016

 • Sted: De forskningsetiske komiteene og Norsk teknisk museum
 • Dato: Tirsdag 9. juni, kl. 10:00-16:00
 • Til stede: Nils Anfinset (leder), Unn Yilmaz, Finn Audun Grøndahl, Ingegerd Holand, Birgitte Skar, Ingrid Sommerseth og Jon Kyllingstad
 • Forfall: Tora Hultgreen og Dag Bruusgaard
 • Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder NESH, referent)

1. Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagsorden ble godkjent. Kort orientering om dagens program: Først møte hos De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), med besøk fra Kulturhistorisk museum (KHM), før lunsj på Sentralen på vei til møtets andre del hos Norsk teknisk museum (NTM) på Kjelsås.
 • Ingen medlemmer erklærte seg inhabile.
 • Ingen saker ble meldt til eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

Vidar Enebakk orienterte raskt om følgende saker:

 • Nytt nummer av fagbladet Forskningsetikk (2/2016) inkl. sak om samisk forskning.
 • Ny og revidert utgave av retningslinjene til NESH og NENT ble lansert 27. april 2016.
 • Skjelettutvalgets retningslinjer skal utgis på nytt på både norsk og engelsk. Teksten er allerede oversatt, og diskusjon om forsidebilde tas på e-post.
 • Arbeidet med revisjonen av forskningsetikkloven vil bli behandlet i Stortinget til høsten.

3. Orienteringssak

Nils Anfinset orienterte om ny henvendelse fra Elise Neumann angående tre skjeletter fra funn ved kirkeruinen på Stein gård. Det er snakk om en tilleggssøknad til hennes postdoc-prosjekt som allerede er behandlet to ganger tidligere (2015/322, 2016/93), og som parallelt er oversendt analyseutvalget ved KHM. Skjelettutvalget etterlyste mer informasjon blant annet om eventuell datering av materialet, og ble enige om å avvente en uttalelse fra analyseutvalget.

4. Besøk fra Kulturhistorisk museum (KHM)

Skjelettutvalget har mottatt en henvendelse fra KHM (datert 11. mai 2016) med "Forslag til forenklet praksis ved behandling av søknader om prøvetaking på humanosteologisk materiale for forhistorisk tid og middelalder". Anne Lene Melheim og Arve Monsen fra KHM var invitert til møtet for å orientere om bakgrunnen for henvendelsen, men også for å diskutere mulige tema for vår workshop 1.-2. desember 2016.

Om forslag til forenklet praksis:

 • Nils Anfinset orienterte først om Skjelettutvalgets historie, mandat og arbeidsmåte.
 • Melheim og Monsen redegjorde deretter for ulike utfordringer knyttet til henvendelser til Skjelettutvalget. 
 • Begge parter så behov for enklere og mer oversiktlige rutiner. Begge parter så også behovet for en nasjonal oversikt og koordinering på tvers av ulike institusjoner.
 • På bakgrunn av diskusjonen vil Skjelettutvalget oppsummere sitt syn på saken i et brev til KHM før sommeren.

Om workshop 1.-2. desember

 • Tema av spesiell interesse for KHM er knyttet til nyere vitenskapelige metoder, deling av data, eierskap til resultater og ulike nasjonale løsninger for åpen tilgang og publisering. Vi tar dette med oss videre i planleggingen av workshopen i løpende dialog med KHM.
 • KHM stiller lokaler til disposisjon etter lunsj 1. desember, fortrinnsvis i Stallen i Professorboligen.

5. Besøk hos Norsk teknisk museum (NTM)

Etter lunsj dro Skjelettutvalget på institusjonsbesøk hos NTM, som også er medarrangør av workshopen i desember. Her fikk vi først en omvisning i samlingene ved Ellen Lange, og deretter en introduksjon til ulike forsknings- og utstillingsprosjekter i The LAB, NTMs arena for forskningsbasert utstillingsproduksjon, ved Henrik Treimo, Ageliki Lefkaditou og Jon Kyllingstad.  NTM har to pågående prosjekter som opplagt er relevante for utvalget, og vi ser fram til et videre samarbeid og grundigere presentasjoner på den kommende workshopen i desember.

6. Eventuelt

 Ingen saker var meldt til eventuelt.