Referat 18. mars, 2024

Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget). Utdrag fra agendaen: Nytt varamedlem. Dialog med Institutt for medisinske basalfag. Nettressurs for repatriering.

Tid:  10:00 - 16:00 
Sted: Kongens gate 14, Oslo 
Til stede: Jens Rytter, Torgeir Sørensen, Asgeir Svestad, Elin Rose Myrvoll, Kjetil Fretheim, Siri Forsmo, Sølvi Vik, Sean Dexter Denham, Julia Kotthaus 
Forfall: Therese Robertsen 
Fra sekretariatet: Lene Os Johannessen (referent), Anjam Latif Shuja (under punkt 5) 

1 - Konstituering av møtet 

Innkalling og agenda ble godkjent uten merknader. 
Asgeir melder seg inhabil i sak 2024/27. Sean melder seg inhabil i sak 2024/20. 
Ingen saker til Eventuelt 

 2 - Velkommen til nytt varamedlem 

Julia Kotthaus er oppnevnt som nytt varamedlem i Skjelettutvalget for perioden 2024-2027.  
 
Julia har bakgrunn fra steinalderarkeologi med phd fra Oxford. Hun har osteologiutdanning fra Visby. Hun har jobbet som samlingsforvalter for Bioantropologiske samlinger ved UiO og jobber nå som rådgiver på medisinsk fakultet ved UiO. 
 
Torgeir Sørensen (tidligere varamedlem) er oppnevnt som ordinært medlem og Asgeir Svestad er gjenoppnevnt for perioden 2024-2027.  

3 - Referat fra forrige møte 

Referat fra møte 20.11.2024 var vedlagt til orientering.  

4 - Runde rundt bordet 

Utvalgsmedlemmene oppdaterte hverandre om relevante saker og/eller utvikling. 

5 - Nye regnskapsrutiner 

HR- og økonomirådgiver i FEK, Anjam Latif Shuja, introduserte seg for utvalget og orienterte om nye regnskapsrutiner. 
 
FEK har fra 1. januar gått over til Statlige regnskapsstandarder (SRS). Dette innebærer periodisering av FEKs regnskap. For medlemmene vil det være en rutineendring ved at utgiftene skal kostnadsføres i den måneden disse oppstår. Tidligere kunne man ettersende utgifter ifb. møtene til FEK, innenfor samme året de hadde oppstått. Heretter må medlemmene sende inn krav om refusjoner ifb. møtene snarest, etter at møtene er gjennomført. De samme kodene for refusjon av utgifter kan brukes som tidligere. Det er av vesentlig betydning at dette overholdes, fordi det har betydning for korrekt budsjettering og regnskapsoppfølging for FEK.  
Ved spørsmål, kan Anjam kontaktes.    

6 - Nestleder 

Vi har tidligere hatt noen runder for å rekruttere en nestleder for Skjelettutvalget, men har ikke fått dette på plass ennå.  
Nestleders oppgaver er primært å opptre som leder i situasjoner hvor leder av ulike årsaker (sykdom, inhabilitet e.l.) er forhindret. 
For å oppfylle mandatet, trenger utvalget en nestleder. Utvalgsmedlemmene ble oppfordret til å melde inn interesse for nestledervervet. 
 
For å sikre utvalgets uavhengighet og legitimitet kan ikke representanter for NEM (Siri), NENT (ikke oppnevnt ennå) og NESH (Kjetil) være nestleder. Oppnevningen av nestleder gjøres av et oppnevningsutvalg bestående av komitélederne for NEM, NENT og NESH. 

7 - Svar fra IMB 

I november 2023 sendte FEK et brev til Institutt for medisinske basalfag (IMB), Medisinsk fakultet og Universitetet i Oslo ang. forvaltningen av Bioantropologisk samling (BAS). FEK fikk svar fra Medisinsk fakultet i november 2023. Brevet og svaret var vedlagt agenda. 
 
Utvalget har flere bekymringer og spørsmål som de ikke kan se er dekket i svarbrevet:  

 1. Tromsø museum og NTNU Vitenskapsmuseet mottok i 2023 levninger fra BAS. Begge institusjoner rapporterer at levningene var i dårlig forfatning og hadde tydelige tegn på å ha vært oppbevart under lite optimale forhold. En representant fra Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger la merke til lignende tegn i forbindelse med en nylig gjennomgang av materialet fra Rogaland ved BAS. Disse tegnene inkluderer avskalling og sprekkdannelser i periost og kortikalt bein, noe som tyder på problemer med både temperatur- og fuktighetsnivåer. Hva er BAS’ miljøstandarder (for eksempel temperatur, fuktighet) for lagring av eldgamle menneskelige levninger? Hvilke systemer har BAS for overvåking av miljøforhold i magasinet? Hvilke planer og ressurser er på plass ved alvorlige svingninger? 
 2. En stor del av materialet i BAS ligger utenfor kulturminneloven og KHMs forvaltningsansvar. Hvilke systemer er på plass for å vurdere om materiale som BAS har forvaltningsansvar for, skal brukes i forskning? Hva er BAS’ standarder for å bestemme dette? Hvilke akademiske kvalifikasjoner eller relevant erfaring besitter de som skal evaluere søknader om biologiske antropologiske forskningsprosjekter?
 3. På nettsiden til BAS ligger denne beskjeden: «MERK: For vinteren 2023 og vårsemesteret i 2024 er det dessverre ikke kapasitet til å behandle forskningshenvendelser.» Dette tyder på at det ikke er ressurser/bemanning til å vurdere og behandle forskningshenvendelser. Vi er bekymret for hvilke konsekvenser dette kan ha for samlingens forskningspotensial. Hva er BAS’ plan for å øke kapasiteten for å muliggjøre behandling av forskningshenvendelser, særlig når det gjelder materiale som BAS har enerådende forvaltningsansvar for?
 4. En eventuell tilbakeføring av levningene fra Gravholmen vil kreve ressurser og kompetanse omkring håndtering av eldre skjelettmateriale. Utvalget er bekymret for hvorvidt det er tilstrekkelig med ressurser og faglig kompetanse på BAS til å bistå i prosessen med tilbakelevering på en forsvarlig måte.  

Konklusjon: Utvalget utformer et brev til rektor ved UiO, med konkrete presiseringer av bekymringer. UiO har det institusjonelle ansvaret for å sikre etisk god og ansvarlig forvaltning av samlingen og bærer det forskningsetiske ansvaret for et vitenskapelig viktig og til dels sensitivt historisk skjelettmateriale. Utvalget kan bidra med faglige, forskningsetiske råd, og kan stille til et dialogmøte, om ønskelig. 

8 - Nettressurs for repatriering 

Arbeidsgruppa har jobbet videre med innhold til nettressurs om repatriering, og blant annet tatt inn innspill fra forrige møte. Et andre utkast var vedlagt til diskusjon i utvalget.  

 • Overordnet synes utvalget utkastet er godt. 
 • Dette er en generell veileder; det er ønskelig at veilederen holdes åpen og ikke snevres inn. 
 • Det er ønskelig med flere case. Utvalgsmedlemmene oppfordres til å sende inn tips til case og korte beskrivelser. 
 • Få tydeligere inn de muligheter som ligger i forskning på menneskelige levninger og som en går glipp av ved eventuell gjenbegravning. 
 • Spørsmålene under «Sentrale spørsmål…» kan også flyttes innledningsvis eller i tilknytning til casene. 
 • Legg inn spørsmål om medvirkning og om bruk av levninger som tilbakeføres. 

Arbeidsgruppa tar med de overordnede innspillene og de konkrete innspillene til teksten og jobber videre med ressursen.  

9 - Lunsj 

10 - Rutiner for saksbehandling 

Minner om endrede interne rutiner for saksbehandling (endret i august 2023). Vedlagt er notat om interne rutiner for saksbehandling og mal for saksfremlegg.  

11 - SAK 2024/8 - Evolutionary Causes of Modern Human Birth 

Sakspapirer var på forhånd vedlagt agenda. 
Se egen uttalelse i sak 2024/8  

12 - SAK 2024/20 - Utstilling av skjelett i jubileumsutstilling i Stavanger museum 

Utvalgsleder Sean Denham meldte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av henvendelsen. Utvalgsmedlem Jens Rytter ble valgt som setteleder under behandlingen. 
 
Sakspapirer var på forhånd vedlagt agenda. 
Se egen uttalelse i sak 2024/20  

13 - Sak 2024/27 - Osteologiske undersøkelser av skjelettmateriale fra Møsjøgraven 

Asgeir Svestad meldte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av henvendelsen.  
 
Sakspapirer var på forhånd vedlagt agenda. 
Se egen uttalelse i sak 2024/27.  

14 - Innspill til systemmeldingen 

FEK har mottatt invitasjon om å gi innspill til arbeidet med melding til Stortinget om forskningssystemet (vedlagt). Komité- og utvalgslederne i FEK ønsker å legge opp til felles innspill til meldingen. Det samles innspill fra komiteer og utvalg i mars-møtene, som sys sammen til et utkast til innspill, som sendes på epost til komiteer og utvalg for godkjenning. Departementets høringsfrist er 2. mai. 

I 2023 ga FEK et felles innspill om Forskningsrådets roller og funksjoner i forskningssystemet: Forskningsrådets roller og funksjoner i det norske forskningssystemet | Forskningsetikk 
 
Innspill fra Skjelettutvalget: 

 • viktig å sikre fri forskning/akademisk frihet i den nye geopolitiske situasjonen 
 • viktig med tverrsektorielt samarbeid, men da også ivaretakelse av forskningsetikk i samarbeidsprosjekter 
 • det er bra med økt FoU-innsats i næringslivet, men det er ikke gitt at næringslivet vil ivareta behovet for grunnforskning 

15 - Dialogmøte 2024 

I forkant av møtet har utvalget planlagt institusjonsbesøk 7. – 8. mai 2024 på e-post. Det er bestemt å legge dialogmøtene til Stockholm og besøk hos anatomiske samlinger på Karolinska Institutet og Historiska museet. Det er i tillegg sendt forespørsel til Riksantikvarieämbetet. Formålet med besøkene er primært erfaringsutveksling om håndtering (forvaltning/forskning/repatriering) av levninger fra urfolk og minoriteter. 
 
Oppsummering av diskusjon i møtet:  

 • Världskulturmuseet har jobbet med tilbakeføringsprosesser av menneskelige levninger etter Vanadis-ekspedisjonene. Dersom det er rom for det i programmet, ville det vært nyttig å snakke med dem om disse prosessene. 
 • Hvordan preger hensyn til urfolk rutiner for håndtering av skjeletter i svenske samlinger? 
 • Hvordan undervises det om skjeletter og forskningsetikk i Sverige? 
 • Ønskelig å høre om erfaringer fra Sverige mtp. DNA-prøver og å «gjenskape» individer (kommer frem i svensk TV-serie). 

Lene ordner bestilling av hotell og setter opp forslag til program. Mer informasjon kommer på e-post.  

16 - Oversette veilederen til samisk? 

Diskusjon i utvalget om det er aktuelt å oversette Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger til samisk(e) språk. Utvalget ønsker å oversette veilederen til samisk. Utvalget har ikke ressurser til å oversette til flere enn ett av de samiske språkene, og da er det naturlig å velge nordsamisk, som er det største samiske språket.  
 
Konklusjon: Veilederen oversettes til nordsamisk. Vi spør Sametinget om tips til oversetter. 

17 - Tips til møte om urfolk og nasjonale minoriteter 

Siden urfolk og nasjonale minoriteter er et prioritert tema for FEK i år, er det sannsynlig at dette blir et tema på Forskningsetisk forum 16. september eller tema for et eget møte. FEK ønsker derfor innspill fra utvalget til hvordan temaet kan vinkles, innledere osv.   
 
Innspill fra utvalget: 

 • Hvordan spiller hensynet til urfolk inn på forskning på skjelettmateriale? 
 • Tar forskningsetikken nok høyde for det som kommer frem i kommisjonens rapport? 
 • Hvilken betydning vil rapporten kunne ha for forskning fremover? 
 • Er nasjonale minoriteters vern godt nok ivaretatt? Dette er et altfor underbelyst tema.  
 • Hvordan ivareta integrering / medvirkning fra gruppene i prosessen i praksis?  
 • Tilgjengeliggjøring av arkivene hvor det står om urfolk og nasjonale minoriteter – dialog og læring omkring dette. 
 • Canada, Australia og New Zealand har hatt prosesser omkring temaet – vi kunne invitert noen derfra. Vi kunne også invitert noen fra Sverige og Finland. 

18 - Orienteringer 

Utvalget har fått henvendelse fra nrk med spørsmål om oversikt over menneskelige levninger i samlinger i Norge. Lene svarte at det ikke finnes en slik oversikt, men sendte en oversikt over samlinger som kan ha menneskelige levninger. 
 
Nrk har laget podkast om Julia Pastrana: https://radio.nrk.no/podkast/radiodokumentaren/sesong/verdens-styggeste-kvinne 
 
NRK Ekko har tatt kontakt med ønske om intervju i forbindelse med sak på hvordan skjelett blir behandlet og oppbevart. Sean stiller til intervju. 
 
Forskerforum har skrevet sak om Bioantropologisk samling (tidligere Schreiner) på: https://www.forskerforum.no/uios-skjelettsamling-stenger-dorene/