Referat fra møte 13. februar 2023

Fra agendaen: Institusjonsbesøk og dialogmøte med De schreinerske samlinger (DSS), kartlegge institusjoners repatrieringspolicy, oppdatert henvendelse om undersøkelser av skjeletter på Sanna, Helgeland.

Tid: 14:00 - 17:30
Sted: Institutt for medisinske basalfag, Sognsvannsveien 9, Oslo
Til stede: Sean Dexter Denham (leder), Therese Robertsen, Kjetil Fretheim, Siri Forsmo, Elin Rose Myrvoll, Asgeir Svestad, Sølvi Vik, Torgeir Sørensen, Lene Os Johannessen (sekretariatet, referent)
Forfall: Jens Rytter, Marianne Hem Eriksen 

1 - Konstituering av møtet

Innkalling ble godkjent.

Ingen er vurdert inhabile i behandling av sak 2022/27.
Ingen saker til Eventuelt.

2 - Referat fra forrige møte

Referat fra møte i Skjelettutvalget 30.11.22 var vedlagt til orientering.

3 - Oppsummering institusjonsbesøk

Utvalget hadde institusjonsbesøk og dialogmøte med De schreinerske samlinger (DSS), Institutt for medisinske basalfag, UiO, før utvalgsmøtet 13.02.2023. DSS introduserte utvalget for samlingens historikk og relevante arbeid, og ga utvalget omvisning i samlingen. Utvalget opplevde møtet som svært lærerikt og nyttig med mange gode erfaringsutvekslinger om felles problemstillinger. Utvalget tar særlig med seg utveksling omkring tre punkter til videre diskusjon internt:

1. Det er behov for bedre informasjon om saksflyt og rutiner ved behandling av henvendelser om forskning på menneskelige levninger. Utvalget ønsker å lage et flytskjema som legges på FEK sine nettsider. Dette settes opp på agenda for neste utvalgsmøte.

2. Felles policy for datahåndtering er etterspurt av flere institusjoner (se for øvrig referat fra diskusjon i utvalgsmøte 30.11.2022).

3. Policy for repatriering av utenlandske levninger (se agendapunkt 7)

4 - Orienteringer

Sean har sendt inn abstract om forskningsetikk og menneskelige levninger til 29th EAA Annual Meeting.

Dato for Forskningsetiske forum 2023 er 19. september.

Det blir nettverksmøte i Nordic Network on Human Remains in Collections i slutten av oktober 2023 (dato kommer snart).

FEK, NENT og NESH er i ferd med å utarbeide et høringsinnspill til Høring om forsvarsteknologi fra Forsvarsdepartementet. Sentrale spørsmål som er viktige for FEK å løfte er hva som er rimelige avveiinger mellom sikkerhetshensyn, på den ene siden, og hensyn til akademisk frihet, åpenhet og samarbeid, på den andre siden. Et annet vesentlig spørsmål er hvem som gjør disse vurderingene og hvordan institusjonell autonomi ivaretas. Begge spørsmål har klare forskningsetiske implikasjoner, og må dessuten ses i sammenheng med eksportkontrollforskriften, som FEK allerede har gitt et samlet innspill til.  Når saken er behandlet i hhv. NENT og NESH, vil det tas en ny vurdering av mulighet for felles innspill, før innspillet ev. sendes til øvrige komiteer og utvalg, med mulighet for tilslutning. 

5 - Runde rundt bordet

Utvalgsmedlemmene oppdaterte hverandre om relevante saker og/eller utvikling.

6 - Mandat for SKJ

NEM, NENT og NESH har godkjent revidert mandat for utvalget.

NEM foreslår at SKJ endrer sitt offisielle navn, "Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger", slik at det inkluderer "forskningsetikk". Jf. at utvalgets formål er å "fremme etisk god og ansvarlig forskning på menneskelige levninger" og at navnene til NEM, NENT og NESH inkluderer forskningsetikk. 

Utvalget er enig i at utvalgets navn burde inkludert «forskningsetikk». Utvalget har imidlertid ikke foreløpig kommet frem til et bedre alternativ enn dagens navn og er usikre på om det er hensiktsmessig å endre navn.

7 - Kartlegge oversikt over ulike institusjoners repatrieringspolicy

Oppfølging fra møte 30.11.22, agenda punkt 5, hvor utvalget konkluderte slik: «Utvalget sender ut en henvendelse til alle samlinger i Norge med menneskelige levninger med formål om å kartlegge ev. repatrieringspolicy for utenlandske levninger.»

Utvalget kan ikke uttale seg om hvordan en policy for repatriering skal utformes, utover veiledning som gis i pkt. 10 i Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger (2022). Utvalget kan imidlertid bidra til å skaffe til veie en oversikt over policy ved institusjoner i Norge. Lene utformer et utkast til e-post, som sendes til samlinger med menneskelige levninger med spørsmål om eventuell policy for repatriering av utenlandske levninger.

8 - Sak 2022/27 - Oppdatert henvendelse om undersøkelser av skjeletter på Sanna, Helgeland

Sakspapirer var på forhånd vedlagt agenda.
Uttalelse til første henvendelse: Analyser av skjeletter fra Sanna på Helgeland (2022/27) | Forskningsetikk 

Se egen uttalelse i sak 2022/27 (2).

9 - Henvendelse fra NESH

NESH har fått en henvendelse fra redelighetsutvalget ved UiB om veiledning til deres behandling av spørsmål om donasjon av koptiske manuskripter fra Martin Schøyen sin samling til UiB. Siden det er snakk om manuskripter, faller ikke dette inn under Skjelettutvalgets mandat. Samtidig, i og med at medlemmene i SKJ har mye kompetanse på og erfaring med kulturminner og spørsmål om proveniens, funn- og eierhistorikk, vil NESH gjerne få innspill fra SKJ.

NESH ønsker innspill til UiB redelighetsutvalgets følgende spørsmål:

 • Hvilke forskningsetiske spørsmål og forskningsetiske hensyn må UiB som institusjon ta stilling til og ivareta ved vurdering av om UB skal/kan:
  • ta imot denne gaven?
  • forske på materialet?
 • Hvordan bør UiB gå fram for å finne fagpersoner til å bistå med sakkyndig vurdering av materialets eierhistorie/proveniens:
  • hvilke fagmiljø er aktuelt å kontakte?
  • kjenner dere til personer det går an å forespørre?
   hvilke spørsmål/tema bør et sakkyndig mandat inneholde?
 • Må andre organ eller instanser involveres? Gjelder det rapporteringsplikt i slike saker? Eventuelt til hvem?

Innspill fra SKJ om donasjon av koptiske tekster:

 1. Universitetsbiblioteket skriver: «I forbindelse med vårt forskningssamarbeid har eieren av forskningsmaterialet, Martin Schøyen, gitt uttrykk for at han kan ha interesse av å donere…». Det virker altså ikke å være avklart om det foreligger et tilbud om donasjon. Første steg kan derfor være å avklare hvorvidt det faktisk foreligger et tilbud om donasjon.
 2. I vurderingen av om UB skal/kan ta imot gaven og forske på materialet, kan UiB se hen til NESH pkt. 33 (og for så vidt også overføringsverdi fra SKJ pkt. 10). Det viktige er å forsøke å finne ut mer om opphav og historikk før de ev. tar imot gave/forsker. Gjør åpne og transparente vurderinger. Dersom opphav og eierskapshistorikk er uklar eller problematisk, men det allikevel er ønskelig å motta donasjonen og forske, bør dette vurderes grundig og begrunnes med bakgrunn i NESH pkt. 33.
 3. Det bør være et klart formål med mottakelse av donasjonen. Dersom UiB tar imot donasjonen, bør det vurderes om det er formålstjenlig å ev. ikke forske på materialet.
 4. Differensier mellom juridisk ok og etisk ok. Det kan være juridisk legitimt, men allikevel ikke etisk legitimt.
 5. Anbefaler disse personene og fagmiljøene: Nils Anfinset (UiB), Årstein Justnes (UiA), KHM arbeidsgruppe som skrev rapport om Babylon-materialet fra Schøyen-samlingen (Håkon Roland).