Referat fra møte i Skjelettutvalget 21. september 2022

Fra agendaen: Oppdatering av utvalgets mandat. Aktiviteter for Skjelettutvalget 2023.

Tid: 12.30-14.30
Sted: Digitalt (zoom)
Til stede: Sean D. Denham (utvalgsleder), Asgeir Svestad, Jens Rytter, Therese Robertsen, Kjetil Fretheim, Siri Forsmo, Torgeir Sørensen, Sølvi Vik
Forfall: Elin Rose Myrvoll, Marianne Hem Eriksen
Fra sekretariatet: Ingrid Torp (under pkt. 3), Lene Os Johannessen (referent) 

1 - Konstituering av møtet 

Innkallingen ble godkjent 
Ingen saker til Eventuelt  

2 - Runde rundt bordet 

Utvalgsmedlemmene oppdaterte hverandre om relevante saker og/eller utvikling   

3 - FEKs kommunikasjonsarbeid 

Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør i FEK, Ingrid Torp, presenterte FEKs kommunikasjonsplan, arbeid med medieovervåking og kommunikasjon internt og eksternt.

Skjelettutvalget syntes det var en nyttig gjennomgang, og betryggende å vite at FEK har beredskap ved ev. mediehenvendelser. 

4 - Oppdatering av SKJ mandat 

I november 2021 fikk Skjelettutvalget ny organisatorisk tilknytning, da det gikk fra å være et underutvalg under NESH til å være et tverrfaglig utvalg i FEK. Gjeldende mandat er gitt av NESH. Ifølge ny tilknytning skal mandat for Skjelettutvalget gis av NEM, NENT og NESH. Mandat for Skjelettutvalget må derfor oppdateres i tråd med denne nye organiseringen. Sekretariatet v/Lene hadde utarbeidet et utkast til oppdatert mandat og la det frem for utvalget.  
 
Utvalget mener at oppdateringene som er lagt inn ser gode ut og i tråd med ny organisering. Utover dette, diskuterte utvalget to momenter: 
 
1. Er det tydelig hva som menes med «forskningsrelatert håndtering av menneskelige levninger» i pkt. 5 i mandatet? 
Utvalget diskuterte dette og mener at det er tydelig fordi «forskningsrelatert håndtering av menneskelige levninger» peker tilbake på setningen foran. Betydningen av de to setningen sett sammen er at utvalget kan gi råd om forskningsrelatert håndtering av menneskelige levninger i forskningsprosjekter, undervisning, formidling, utstillinger, repatriering, forvaltningen og i arkeologiske utgravninger. Mye av håndteringen av menneskelige levninger innenfor disse kontekstene er ikke forskningsrelatert, men noe er det.  
 
2. Innlemmes arkeologiske forvaltningsutgravninger av pkt. 6 i mandatet? 
Pkt. 6 må ses i sammenheng med pkt. 3 og pkt. 5. Pkt. 3 stadfester at utvalget er rådgivende og pkt. 5 stadfester at utvalget kan gi råd i saker som omfatter forskningsrelatert håndtering. 
Utvalget skal være det fremste organet for å gi forskningsetiske råd på feltet forskning på menneskelige levninger og intensjonen bak punktet er at fagmiljøer, inkludert de som utfører arkeologiske forvaltningsutgravninger, skal vite at de har mulighet til å be Skjelettutvalget om råd og veiledning.  
 
Lene sender forslag til oppdatert mandat til NEM, NENT og NESH, som gir Skjelettutvalget mandat.  

5 - Orienteringer 

Lene orienterte utvalget om aktivitet i FEK. 
 
Forskningsetisk forum ble avholdt 19. september. Medlemmene kan lese om arrangementet og se opptak av de to hovedbolkene her: https://www.forskningsetikk.no/aktuelt/forskningsetisk-forum-2022-stort-engasjement-og-stort-oppmote/ 
 
SU-møte. Det skal avholdes møte i samarbeidsutvalget for komité-utvalgsledere, sekretariatsledere og direktør i FEK 13. oktober. 
 
Lederforum. FEK arrangerer Lederforum 25. november. Tema er «Sikkerhet og forskningsetikk i internasjonalt forskningssamarbeid». Målgruppe for arrangementet er toppledere ved forskningsinsitusjoner. 
 
aDNA-webinar 17. november. Invitasjon og påmeldingsside er blitt sendt ut til utvalget. Utvalget bes om å melde seg på og å spre arrangementet i sine nettverk.  
Lene skal sende invitasjon ut til relevante institusjoner og miljøer. 
Det er ønskelig å nå utover Norge og Norden med arrangementet, så utvalget oppfordres til å tipse om internasjonale miljøer som invitasjonen kan sendes til:  

 • European Association of Archaeologists (EAA).  

Nordisk nettverk for menneskelig levninger. Lene var i møte med arbeidsgruppen i august. Medlemmer av arbeidsgruppen planlegger nettverkstreff i mai/juni 2023. Tema er anatomiske samlinger, nasjonalt og internasjonalt.  

6 - Aktiviteter for Skjelettutvalget 2023 

Utkast til aktivitetsplan for Skjelettutvalget var vedlagt agenda.  
Skjelettutvalget har fire ordinære utvalgsmøter i året – i februar/mars, mai/juni, september og november/desember. Lene sender ut en doodle for disse fire møtene.  

Institusjonsbesøk/Dialogmøte 

Skjelettutvalget initierer institusjonsbesøk/dialogmøte en gang hvert år. De siste årene har utvalget hatt dialogmøte med Sametinget (2018), UiT AHR og Norges arktiske universitetsmuseum (2018), Svalbard museum og Sysselmesteren på Svalbard (2019), NTNU Vitenskapsmuseet (2019) og Kulturhistorisk museum (2021). 30. november-1. desember 2022 skal utvalget til Bergen for å møte universitetsmuseet i Bergen og NIKU. 
Utvalget diskuterte hvem det bør initieres dialogmøte med i 2023: 

Forslag: De Schreinerske samlinger (DSS), Institutt for medisinske basalfag, UiO 

 • DSS er utgangspunktet for etableringen av Skjelettutvalget 
 • Mange saker utvalget har behandlet gjennom årene har vært knyttet til DSS 
  Utvalget (som helhet) har foreløpig ikke vært på institusjonsbesøk hos DSS 
 • DSS har ny samlingsansvarlig, som det ville vært nyttig og lærerikt å etablere dialog med 
 • «Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner» skal ferdigstille sitt arbeid 1. juni 2023 og levere rapport til Stortinget. Dette kan gjøre debatten rundt samer relevant på nytt – som igjen peker tilbake på DSS. 

Forslag: Vest-Agder fylkeskommune

 • I 2016 gjorde Vest-Agder fylkeskommune arkeologiske utgravninger på torget i Kristiansand. Der kom det frem skjelettrester fra mange individer fra etter-reformatorisk tid. Fylkeskommunen valgte å ta vare på levningene. Yvonne Willumsen fra Vest-Agder fylkeskommune presenterte utgravningene av levningene på Skjelettutvalgets lansering av Veileder ved funn av menneskelige levninger i 2018. Det ville vært svært interessant å lære om arbeidet de gjør med kuratering av et materiale som ellers ville vært destruert. 
 • Utvalget har vært på institusjonsbesøk ved de fleste av de store institusjonene i Norge. Det ville vært nyttig å ha dialog med en annen kategori aktør på feltet – som en fylkeskommune. 

Forslag: NIKU Oslo. 

 • Utvalget har ikke vært på institusjonsbesøk hos NIKU i Oslo.  
 • Utvalget skal til NIKU Bergen 1. desember 2022 og har fått signaler om at de henter inn relevante personer fra alle sine kontorer – inkludert Oslo. 
  Det er konsensus om å initiere dialogmøte/institusjonsbesøk med DSS i 2023. 

Lene legger inn innspillene i utkast til Skjelettutvalgets aktivitetsplan og sender inn budsjettinnspill til FEK for Skjelettutvalget basert i aktivitetsplanen utvalget vedtar. Budsjettet settes av FEK. 

7 - Prioriterte temaer for FEK 2023 

FEK har hvert år to prioriterte temaer, som det settes særlig søkelys på gjennom året, f.eks. på Årskonferansen eller Forskningsetisk forum. Eksempler på tidligere prioriterte temaer er akademisk frihet, publiseringsetikk, institusjonenes ansvar, covid 19 og pandemiforskning, stordata, redelighet, internasjonalt arbeid. Prioriterte temaer for 2023 bestemmes i SU-møtet 13. oktober 2022. Alle medlemmer i komiteer og utvalg kan komme med innspill. 

Innspill fra Skjelettutvalget: 

 • Internasjonalt samarbeid – med særlig fokus på samarbeid med forskere fra ikke-demokratiske stater. Kan i noen tilfeller være utfordrende å se hva som er akademisk samarbeid/output og hva som er politisk samarbeid/output. 
 • Data og deling av data.  
 • Revidert Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) – implikasjoner av denne? 

8 - Planlegge Bergenstur 30.nov-1.des 

Utvalget reiser til Bergen 30.november - 1. desember for å ha dialogmøter med universitetsmuseet i Bergen og NIKU. I tillegg blir det ordinært utvalgsmøte. Lene hadde laget utkast til program og lagt det ved agenda. Utvalget synes programmet ser bra ut og har ingen videre innspill.