Koordinering av 22. juli-forskning

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i samråd med Kunnskapsdepartementet å etablere en nasjonal koordineringsfunksjon for forskning etter 22. juli. Funksjonen ble lagt til de Forskningsetiske komiteene. Formålet var å ivareta hensynet til de berørte ved å redusere forskningsbelastningen de ble utsatt for. Funksjonen ble overført til Helsedirektoratet i 2014, og ble deretter avsluttet i 2016.

Mandatet for funksjonen finner du her.

En av koordinatorens oppgaver var å ha oversikt over pågående forskning knyttet til hendelsene 22. juli.

Vi arrangerte også åpne frokostmøter knyttet til forskningen. Vi har arrangert møter om bruk av internett som kilde i 22. juli-forskningen om reaksjonene i befolkningen, om forskning på innsatspersonellet, om  de etterlattes situasjon og vi har satt søkelys på forskning på høyreekstreme aktører. I 2014 arrangete vi en heldagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo om forskningen etter 22. juli og hvordan samfunnet best kan lære av den.

Koordineringsgruppe

Koordineringsgruppen besto blant annet av forskningsmiljøene, helseforetakene, kommunale og statlige myndigheter, Forskningsrådet og representanter for de berørte. 

Disse personene var medlemmer av Nasjonal koordineringsfunksjon for forskning etter 22. juli. 

Knut-Inge Klepp, Helsedirektoratet (leder av gruppa) 
Petter Aadahl, St. Olavs hospital NTNU (fra august 2013)
Kjersti Alsaker, Høgskolen i Bergen
Inger Elise Birkeland, NKVTS
Kari Dyregrov, Senter for krisepsykologi
Randi Eidsmo Reinertsen, SINTEF
Trond Hatling, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Gro E M Helgesen, Norges forskningsråd
Knut Hermstad, St. Olavs hospital (representerte Helse Midt RHF)
John Hestnes, Støttegruppa i Regjeringskvartalet
Jan Kåre Hummelvold, Høgskolen i Hedmark (til mars 2014)
Anne Husebekk, Universitetet i Tromsø (til august 2013)
Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF
Sidsel Lied, Høgskolen i Hedmark (fra mars 2014)
Annika Melinder, Universitetet i Oslo
Wenche Reed, Oslo universitssykehus
Nils Olav Refsdal, De nasjonale forskningsetiske komiteene (sekretær for gruppa) 
Bjørn Rishovd Rund, Vestre Viken HF
Jogeir Sognnæs, KS
Beate Vatndal, Nasjonal støttegruppe
Øyvind Ødegaard, Riksarkivet
Ragnhild Ørstavik, Folkehelseinstituttet

Sentrale dokumenter

Her kan du laste ned sentrale dokumenter fra koordineringsgruppas arbeid: 

Oversikt over spørsmål i 22. juli-forskinga

Dette er eit forsøk på å samle problemstillingane som vert stilt i forskingsprosjekt etter 22. juli. Enkelte prosjekt er ført opp under fleire tema. Oversikten er sist oppdatert 17. juni 2014. Last ned som pdf.

Vitenskaplige publikasjoner og bøker

Her er en oversikt over relevante vitenskapelige publikasjoner. Oversikten er sist oppdatert 5. juli, 2016. Last ned som pdf

Her finner du en oversikt over bøker som baserer seg på forskningsarbeid. Listen er sist oppdatert i 2016. Last ned som pdf.

Evalueringer og rapporter

En samling av viktige evalueringer og rapporter finner du her.