Oversikt publikasjonar

Her finn du ei oversikt over alle publikasjonar gitt ut av Dei nasjonale forskingsetiske komiteane.

Bøker/artikkelsamlingar

Interessekonflikter i forskning (2019)
Vitenskapelig (u)redelighet (2016)
De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver (2016)
Etisk skjønn i forskning (2015)
Internet Research Ethics (2015)
Forskeres taushetsplikt og meldeplikt (2013)
Barn i forskning - etiske dimensjoner (2013)
More than just bones. Ethics and reseach on human remains (2012)
Cross-cultural child research - Ethical issues (2012)
Forskning og penger (2012)

Skriftserien til Forskingsetiske komitear (2000-2008)

Nr. 7 Patentnemnd uten portefølje? En analyse av etiske vurderinger ved patentering (2008)
Nr. 6 Medisinsk epidemiologi og forskningsetikk (2004)
Nr. 5 Normalitet og norm i medisinsk forskning (2004)
Nr. 4 Oppdragsforskning: åpenhet, kvalitet og etterrettelighet (2003)
Nr. 3 Akademisk frihet og teologisk forskning (2003)
Nr. 2 Samisk forskning og forskningsetikk (2002)
Nr. 1 Norske fiskerier mot 2020- verdier og strategier (2000)

Skriftserien til komiteane:

Avslutta 1999

Nr. 13 Etikk og forskning med barn (1999)
Nr. 12 Etikk og metode (1999) 
Nr. 11 Bærekraftig landbruk - forskerens rolle (1998)
Nr. 10 Etiske refleksjoner over oppgaver og ansvar i samfunnsvitenskap og humaniora (1997)
Nr. 9 Fusk i forskning. En bibliografi (1997) 
Nr. 8 Fusk i forskning (1997)
Nr. 7 Fast salmon and technoburgers (1996)
Nr. 6 Kvikklaks og teknoburger (1996)
Nr. 5 Litteratur, forskning og etikk (1996) 
Nr. 4 Forskning, personvern og samtykke (1996) 
Nr. 3 Oppsøkende genetisk veiledning (1996) 
Nr. 2 Når barn bidrar i barneforskningen - etiske spørsmål (1995)
Nr. 1 Seks innlegg om forskningsetikk i samfunnsvitenskap og humaniora (1995)

Publikasjonar frå Den nasjonale forskingsetiske komiteen for medisin og helsefag (NEM)

Medisinsk og helsefaglig forskning i lav- og mellominntektsland. Forskningsetisk veileder (2021)
Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag (2009)
Redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning (2005)
Kliniske utprøvinger av legemidler - Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier (2005)
Retningslinjer for inklusjon av kvinner i medisinsk forskning - kjønn som variabel i all medisinsk forskning (2001)
Innsyn i biomedisinsk forskning (1997)
Etiske sider ved prioriteringer og ressursfordeling i medisinsk forskning (1995)
Registrering, bruk og gjenbruk av genetiske data (1993)
Årsmeldinger 1991-97 (For nyere årsmeldinger, se denne siden for fellesmeldinger, samt komiteenes respektive sider)
Research on fetuses (1990)
Forskning på fostre (1990)

Publikasjonar frå Den nasjonale forskingsetiske komiteen for naturvitskap og teknologi (NENT)

Opinion on research ethics and artificial intelligence (2020)
Forskningsetisk betenkning om kunstig intelligens (2019)
Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning (2018)
Ethical Guidelines for the Use of Animals in Research (2018) (engelsk oversettelse)
Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi (2. utgave, 2016)
Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi (2. utgave, 2016)
Risk and Uncertainty - as a Research Ethics Challenge (2009)
Guidelines for research ethics in science and technology (2007)
Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi (2007)
Etiske utfordringer i fiskeri- og havbrukssektoren (2002)
Føre-var prinsippet: Mellom forskning og politikk (1997) 
Sammendrag av Føre-var prinsippet: Mellom forskning og politikk (1997)
The Holmenkollen Guidelines for Sustainable Industrial Fish farming (1994)
Sikkerhetsregulering og samfunnsverdiar (1993)
Årsmelding 1992, 1993, 1994, 1995-96 (For nyere årsmeldinger, se denne siden for fellesmeldinger, samt komiteenes respektive sider)
Oppdrettslaks - en studie i norsk teknologiutvikling (1993) 
Forskningsetisk veileder (1992)
Om å vurdere teknologirøynsler frå Danmark og Nederland (1993) 
Forskningsetikk for forskningsråd (1992)

Publikasjonar frå Den nasjonale forskingsetiske komiteen for samfunnsvitskap og humaniora (NESH)

Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (2022)
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora (2021)
Forskningsetisk veileder for internettforskning (2018). Erstatter Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2014)
A Guide to Internet Research Ethics (2018) (engelsk oversettelse)
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (4. utgave, 2016)
Etiske retningslinjer for forskning på Internett (2014)
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (2006)
Guidelines for research ethics in the social sciences, law and the humanities (2006)
Taushetsplikt og kildevern for forskere (1998)
Årsmeldinger 1991-97 (f.o.m. 1998 og til 2019 har ikke NESH utgitt egen årsmelding, kun samlet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteer)

Publikasjonar frå Nasjonalt utval for vurdering av forsking på menneskelege leivningar (Skjelettutvalet)

Veileder ved funn av menneskelige levninger (2018)
Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger (2018), revisjon av:
Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger (2013)

Andre publikasjonar

Veileder om institusjonenes ansvar for forskningsetikk (2023)
Stordata i forskning: store muligheter, store utfordringer (2020)
Forskningsintegritet i kontekst: Resultater fra en kvalitativ studie (RINO delrapport 3, 2019)
Diskutabel forskningspraksis: holdninger og handlinger (RINO delrapport 2, 2019)
Etikk og integritet i forskning – resultater fra en landsomfattende undersøkelse (RINO delrapport 1, 2018)
Generelle forskningsetiske retningslinjer (2014)
Rapport fra oppfølgingskonferansen om genmodifiserte matvarer (2000)
Engelsk oversettelse