Årsrapportar

Her finn du årsrapportane til Dei nasjonale forskingsetiske komiteane. Dei er tilgjengelege digitalt og inneheld òg nedlastbare PDF-versjonar. For rapporter frå før 2012, vennlegast kontakt oss på info@forskningsetikk.no.

Sidan 2019 har komiteane også utarbeidd eigne årsrapportar, Granskingsutvalet har i tillegg gitt eigne rapportar i 2008-2014. Du finn årsrapportar frå komitear og utval på deira respektive sider.  

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Årsrapport 2023

FEK løftet blant annet veilederrollen som et prioritert tema og ga ut Veileder for institusjonenes ansvar for forskningsetikk.

Årsrapport 2022

Gjennom året har FEK jobba systematisk med å støtta arbeidet til institusjonane, ved å vidareutvikla opplæringsressursar, og ved å utvikla ein rettleiar som skal vera ein ressurs i behandlinga av saker om ureielegheit og forskingsetiske saker. Fagleg prioriterte tema i 2022 var akademisk fridom og publiseringsetikk.

Årsrapport 2021

Nye retningsliner for samfunnsvitskap og humaniora, ope møte med mellom anna pandemiforsking på agendaen og felles innspel til Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Dei nasjonale forskingsetiske komiteane har hatt god måloppnåing, òg i 2021.

Årsrapport 2020

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane markerte sitt 30-årsjubileum med ei rekke digitale arrangement. I løpet av året byrja to av komiteane eit omfattande arbeid med revidering av retningsliner. Pandemien har sjølvsagt påverka arbeidet, men ikkje innverka vesentleg på måloppnåinga.

Årsrapport 2019

Research Integrity In Norway (RINO) presentert på verdenskonferansen i Hong Kong og ALLEAs European Code of Conduct for Research Integrity (2017) i norsk oversettelse. Her er forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du finner lenke til fullstendig rapport under.

Årsrapport 2018

Videre arbeid med ny forskningsetikklov, ny personopplysningslov og nytt mål- og resultatstyringssystem (MRS). Her er De nasjonale forskningsetiske komiteenes årsmelding for 2018.

Årsrapport 2017

Årsmelding for De nasjonale forskningsetiske komiteene 2017.

Årsrapport 2016

Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Årsrapport 2015

Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Årsrapport 2014

Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Årsrapport 2013

Årsrapporten følger krav angitt i Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning §11. Rapporten gjelder for alle komiteer og utvalg. Se eget punkt om Granskingsutvalgets anonymiserte årsmelding.