Omslag Forskeres taushetsplikt og meldeplikt

Antologi, De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2013

Forskeres taushetsplikt og meldeplikt

Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.)

Forskere kan få kjennskap til sensitiv informasjon om enkeltmennesker eller grupper. Noen ganger er innsamlingen av slik informasjon selve målet med forskningen. Andre ganger får forskere vite om lidelser, trusler eller kriminelle handlinger uten å ha spurt om det.

Hvilke forpliktelser har forskerne i slike tilfeller? Når bør forholdet meldes videre til andre, som foresatte, politi eller andre myndigheter?

Artikler:

Bente Alver:
”Men lille Petter Spillemand løb hjem og sladrede!” Konfidensialitet, loyalitet og varslingspligt i et aktørperspektiv

Arne Backer Grønningsæter: 
Retten til taushet og behovet for kunnskap — noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper

May-Len Skilbrei: 
Hva betyr taushet? Taushetsplikten og varslingsplikten i vanskelig farvann

Tom Christian Blix: 
Når snøballen begynner å rulle

Ragnhild Bjørnebekk: 
Kildevernet: Dilemmaer og utfordringer for forskere som studerer sensitive tema