Omslag av veilederen med bilde av forskere som jobber i Bangladesh.

Veileder, NEM

Medisinsk og helsefaglig forskning i lav- og mellominntektsland

Denne forskningsetiske veilederen ble utgitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) i 2021.

ISBN: 978-82-7682-098-0

Veilederen er utarbeidet for å ivareta grunnleggende prinsipper i medisinsk- og helsefaglig forskning når forskningen utføres i et lav- eller mellominntektsland.

Den er ment som en hjelp til forskere som planlegger å forske i lav- og mellominntektsland, og som en hjelp i den etiske vurderingen for regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Ulike etiske prinsipper er lagt til grunn for forskning i lav- og mellominntektsland. De viktigste er at forskningen skal ha lokal relevans og nytteverdi, at den skal utføres i respekt for personene det forskes på og felleskapet de er en del av, og at forskningen skal være til fordel for forskningsdeltakerne og det fellesskapet de inngår i.

Du finner også veilederen i fulltekst her.