Referat fra møte i NEM 5. desember 2019

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 12. desember 2019.

Sted: Kongens gate, Oslo
Tid: 11.00-15.30
Til stede: Grete Dyb, Helge Solheim Alsaker, Jan- Ole Hesselberg, Trine b. Haugen, Siri Forsmo, Torleiv Valen, Eva Skovlund, Randi Jacobsen Bertelsen, Kari Milch Agledahl (på skype)
Fra sekretariatet: Camilla Bø Iversen (referent), Brittelise Bakkstad
Forfall: Grete Oline Hole, Dag Wiese Schartum, Randi Riise, Berge Solberg

1. Godkjenning av innkalling og habilitetsvurdering

Innkalling ble godkjent. Ingen ble vurdert inhabile i vedtakssakene.  

2. Runde rundt bordet

Siri informerte om at hun ofte får spørsmål om hva som er innenfor/ utenfor REK sitt mandat, spesielt fra sykepleiere. Ny kunnskap om helse og sykdom kan være vanskelig å forstå, da det ofte er i skjæringspunktet helse/ livskvalitet til pårørende.

Torleiv fortalte at de har mottatt retningslinjer for SSBs forsknings- og analysevirksomhet fra Finansdepartementet. Retningslinjene gjelder den forsknings- og analysevirksomhet SSB utfører, og som retter seg mot regjeringen, statsforvaltningen, Stortinget og partene i arbeidslivet.  

Helge fortalte litt fra seminaret han var på i Oxford. Han opplevde seminaret som nyttig, der var deltakere fra hele Europa og man diskuterte mange felles problemstillinger. Temaer som var oppe var: salamipublisering, press til å forske på det som gir penger og ikke nødvendigvis det forskere ser som viktig og interessant. Han fortalte videre om samtale med en tyrkisk lege/ forsker og fikk et innblikk i hvordan virkeligheten for forskere har endret seg etter at Tyrkia fikk ny president.

Brittelise fortalte litt fra boken «Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again», skrevet av Eric Topol.

Randi hører mye frustrasjon fra forskere angående internasjonal forskning. Blant annet lagring av data/ logistikk noe som de opplever er en konsekvens av GDPR. Universitetet har ikke sikker løsning for datadeling, og det påvirker kvaliteten på forskningen da forskere ikke får samarbeidet med de beste. Er dette noe Forskningsrådet og Datatilsynet kan ta tak i, og vil NEM ha en rolle der?

Trine informerte fra arbeidet med Stordata. De skal ha et møte til i arbeidsgruppen og i referansegruppen. Trine har også blitt bedt om å anmelde boken til Nils Christian Gelelmuyden «Spermageddon» i tidsskriftet. Hun deltok også i et diskusjonsmøte på TV2 sammen med forfatteren.

Jan- Ole tipset om boken «Rigor Mortis» av Richard F. Harris. Boken ble også anbefalt av statssekretæren fra KD da hun var på Storfellesmøtet.

3. Godkjenning av referat fra 15.10.19 

Referatet fra forrige møte ble godkjent.

4. Beslutningssaker

5. NEM møte utenbys i 2020

KD ønsker at NEM skal ha møter utenfor Oslo, for å møte flere forskningsmiljøer fra andre deler av landet. NEM var i Bodø i 2018, og opplevde det som nyttig og interessant.

NEM planlegger et møte utenfor Oslo i år også, og det ble diskutert hvor vi skal dra.

Tromsø er et alternativ. Vi kan da arrangere et møte slik at vi kan bli orientert om f.eks. Saminor eller Tromsø 7 undersøkelsen.

Et annet alternativ er Kristiansand som er ett av de nye universitetene. Eller Stavanger som planlegger å starte et medisinsk fakultet.

NEM må ta en diskusjon på hva vi ønsker å vite mer om, ha en konkret «bestilling» knyttet opp mot etiske problemstillinger, før vi tar kontakt med aktuelle steder. Kan NEM også arrangere et møte for forskere der vi er på besøk med f.eks. informasjon om NEMs arbeid etc. Et frokostmøte kan være en idé?

6. Konferanse utenlands i 2020?

På grunn av budsjettsituasjonen for NEM vil det i år ikke være mulighet for hele komiteen å reise til en internasjonal konferanse. NEM opplever at det er behov for opplæring, skolering og spissutdannelse av komitemedlemmene. Vi er inne i en periode hvor det er krevende for forskere å samarbeide på tvers internasjonalt, og det er da spesielt viktig å være med på den internasjonale arenaen. Ev. kan komiteen dele seg opp slik at de fleste over tid får reist.

7. Klagesaker

Alle klagesaksvedtak er tilgjengelig i fulltekst på: https://www.forskningsetikk.no/om-oss/komiteer-og-utvalg/nem/sok-i-nems-vedtak/

Følgende er forkortet oppsummering av sak og godkjent vedtak.

KS19 Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)

En retrospektiv, epidemiologisk studie, hvor formålet er å beskrive epidemiologien for alle kreftpasienter med blodbaneinfeksjon i årene 2014-2019. Prosjektleder søker om dispensasjon fra taushetsplikten for å koble laboratoriedata med Kreftregisterets database, i tillegg til informasjon fra pasientjournal for pasienter med blodbaneinfeksjon og kreft.

REK ga i opprinnelig vedtak dispensasjon fra taushetsplikt for utlevering av opplysninger etter helseforskningsloven §35. Komiteen stilte som vilkår at alle pasienter som er i live, og som ikke tidligere har mottatt informasjon som pasient ved sykehuset med mulighet for reservasjon mot forskning, må få tilsendt informasjon med mulighet for reservasjon eller ekskluderes fra prosjektet. Prosjektleder klagde på vilkåret.

NEM stiller seg bak REK sin vurdering av dispensasjon fra taushetsplikt for sammenkobling og utlevering av opplysninger. I likhet med REK mener NEM at sammenkobling av fødselsnummer for pasienter med blodbaneinfeksjon opp mot Kreftregisteret sin database er en såpass liten integritetskrenkelse for pasientene sett opp mot forskningens samfunnsnytt, at det her ikke er nødvendig med informasjon. Når det gjelder utlevering av opplysninger fra medisinsk journal innebærer det tilgang til en større mengde privat informasjon, og ulempen for prosjektdeltakerne vil da være større siden dette er planlagt gjort uten at det først innhentes samtykke. NEM har her gjort en konkret vurdering av forskningens samfunnsnytte sett opp mot ulempen for prosjektdeltakerne, og har i likhet med REK kommet til at gjenlevende prosjektdeltakere skal ha fått informasjon om prosjektet, med mulighet for å reserveres seg, for å kunne inkluderes i det omsøkte prosjektet.

Det er et begrenset antall deltakere i prosjektet, og NEM mente at antallet deltakere ikke er til hinder for at det sendes ut informasjon.

8. Orienteringssaker

Møtedatoer for 2020- Det var satt opp et møte den 13. mai 2020, dette møtet må endres da hverken leder eller nestleder kan være til stede. Det lages en doodle med forslag til møtedatoer.

Grete orienterte fra SU møtet.

Jan- Ole sa seg villig til å delta i en arbeidsgruppe som skal se på FEK sin strategi fra 2021 - 2025. Dette arbeidet vil først settes i gang når ny direktør i FEK er på plass.

Forskningsetisk betenkning rundt kunstig intelligens finnes på: https://www.forskningsetikk.no/ressurser/publikasjoner/forskningsetisk-betenking-om-kunstig-intelligens/

Camilla orienterte fra Nordisk sekretariatssamling, som i år ble holdt i Oslo. Det ble der avtalt å lage en felles nordisk informasjonsside for forskere med informasjon om hvor søknader m.m. skal sendes.

Brittelise orienterte fra AU – møtet. Referatet sendes alle i NEM.

Vi har mottatt et brev fra Helsedirektoratet med en fortolkning av helseforskningsloven § 3.