Referat fra møte i NEM 25. januar 2022

Fra agendaen: FS-databasen (Innleggelsesregister) som brukt i CVDNOR-prosjektet. Artikler i Dagbladet- journalistikk eller forskning. Retningslinjer og veiledere utarbeidet av NEM.

Tid: 10:00 - 16:00
Sted: Legenes hus (Christiania Torv 5, Oslo), samt zoom for to av deltakerne
Til stede: Kari Milch Agledahl (leder), Anne Kjersti Befring (zoom), Berit Støre Brinchmann, Helge Alsaker Solheim, Ingrid Miljeteig, Jan-Ole Hesselberg, Jo Røislien, Jostein Greve, Kaja Selmer, Lars Øystein Ursin, Siri Forsmo, Steven Blackman, Thomas Langø (zoom), Trine B. Haugen.

Fra sekretariatet: Camilla Bø Iversen (sekretariatsleder, referent) og Brittelise Bakstad (koordinator)

1. Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Møteinnkalling og agenda godkjent.

2. Habilitetsvurdering 

Camilla hadde en kort redegjørelse for bakgrunnen for habilitetsvurdering etter forvaltningsloven § § 6 og 8. Samt en gjennomgang av hvilke situasjoner som var de mest vanlige grunnene til å være inhabil i klagesaker og behandlingssaker i NEM.

Dersom et medlem mener seg inhabil eller er i tvil om sin habilitet, så skal begrunnelsen legges frem for komiteen. Det er komiteen som i møtet vil avgjøre habilitetsspørsmålet.

Dersom noen av medlemmene tror de kan være inhabile, er det fint om de sender en mail til Camilla i god tid før møtet, slik at hun kan påse at komiteen er vedtaksdyktige dersom vedkommende ikke kan delta i behandlingen pga inhabilitet.  

3. Nyhetsoppdatering, og en rask gjennomgang av Sharepoint 

Kommunikasjonsrådgiver i FEK Ingrid Torp, hadde en gjennomgang av hvordan vi skal bruke Sharepoint i vårt arbeid. På Sharepoint ligger dokumentene til møtet lagret. Der vil også vedtakene legges ut. Når sekretariatet sender ut forslag til vedtak, vil det bli sendt ut en lenke til vedtaket slik at alle gjør endringer i samme dokument.

FEK sin kommunikasjonsplan er også lagt ut på Sharepoint.

Deretter hadde Ingrid en gjennomgang av aktuelle nyheter. NEM blir ofte kontaktet av media, og da er det i utgangspunktet komiteleder som skal besvare henvendelsene på vegne av NEM. Det er viktig å ha en klar rolleforståelse overfor media for når man snakker på vegne av komiteen, og når man svarer som fagperson.  

4. Runde rundt bordet

Runden ble brukt til å bli kjent med hverandre, og høre hvilke forventninger komitemedlemmene har til sin periode i NEM.

5. Kort om hva det innebærer å være NEM medlem, og en introduksjon til hvordan NEM jobber

Kari hadde en introduksjon til hva det innebærer å være NEM medlem, blant annet hvilke oppgaver og ansvar som ligger i det å være komitémedlem. Videre gikk hun gjennom hvordan NEM jobber, og saksgangen fra mottak av et vedtak og frem til det sendes ut til prosjektleder.

6. Klagesaker

KS 1 FS-databasen (Innleggelsesregister) som brukt i CVDNOR-prosjektet

Vedtaket kan leses her.

7. Behandlingssaker

Artikler i Dagbladet- journalistikk eller forskning

NEM har fått en henvendelse med spørsmål om Dagbladet sin artikkelserie «En syk skinasjon», om forstyrret spiseatferd blant ski ungdom, egentlig er medisinsk og helsefaglig forskning.

NEM mener at det ut ifra artikkelen ser ut som om dette er forskning, da de ved vitenskapelig metodikk har søkt å finne ny kunnskap om helse og sykdom blant ski ungdom. Dersom det reelt er forskning kan en ikke unngå å følge de forskningsetiske retningslinjene, bestemmelsene i forskningsetikkloven og helseforskningsloven ved å kalle det journalistikk. Det er og interessant å se på hvilken rolle forskerne har hatt i dette samarbeidet med Dagbladet.

NEM har vurdert saken, og konkludert med at de ønsker å ta den til behandling. Det innhentes mer opplysninger til neste møte.

Evaluering av hele eller deler av helseforskningsloven?

Dette punktet utsettes til neste møte.

Retningslinjer og veiledere utarbeidet av NEM- nye, gamle og noen under revisjon

På FEK sin hjemmeside, under ressurser, finner man retningslinjene og veilederne NEM har utarbeidet.

Flere av disse har ikke vært gjennomgått siden de ble laget, noen så tidlig som på begynnelsen av 2000-tallet. Det er derfor behov for å gå igjennom dem, og vurdere om de trenger revisjon eller en oppdatering. Da det tar tid å revidere retningslinjer, må det legges en plan for arbeidet. «Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning» er under revisjon, og vil etter planen være ferdig til jul 2022. «Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse» har ikke vært oppdatert etter ny lovgivning. Jurist tilknyttet FEK går nå igjennom den for å se om det er mulig å oppdatere den.  

NEM var enig i at det er verdifullt å ha oppdaterte veiledere og retningslinjer, da det vil kunne hjelpe forskere.

Til neste gang vil komiteen gå igjennom veilederen om Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning. På møtet den 24. mars vil komiteen så avgjøre om den fremdeles er aktuell, eller om den på sikt må oppdateres/ revideres.

Høringsinnspill til revidert veileder Skjelettutvalget

En arbeidsgruppe bestående av Brittelise Bakstad, Siri Forsmo og Kari Agledahl har skrevet et høringsinnspill til Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) sine retningslinjer. Vi gikk ikke igjennom dette på dagens møte, og høringssvaret vil derfor bli sendt på sirk. blant komiteens medlemmer. Deretter vil det bli sendt til Skjelettutvalget.

8. Orienteringssaker

Institusjonsbesøk i september?

Punktet vil bli behandlet på neste møte.

Henvendelser oversendt Helse- og omsorgsdepartementet

I møtet den 06.12.2021, besluttet NEM å sende to henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet.

Henvendelsene ligger vedlagt agendaen til orientering. Helse- og omsorgsdepartementets svar på den ene henvendelsen ligger også vedlagt.

Del 2 av møtet

Agendaens punkt 17 og 18 ble utsatt til neste møte, mens noe vil bli presentert på Årskonferansen 08.03.2022.

En kort og uformell introduksjon til FEK, forskningsetikkloven og helseforskningsloven

NEMs koordinerende rolle for REK

Kort om refusjon av utgifter, og honorering for forberedelse og deltakelse på møter

Deltok: Torunn Ellefsen

HR og økonomiansvarlig i FEK, Torunn Ellefsen, har sendt ut en e-post med informasjon om honorarutbetaling og refusjon av utgifter. Hun stilte på møtet for å svare på ev. spørsmål.