Vedtak i klagesaker

17 resultater

 • En studie for å identifisere og beskrive pasienter med kronisk nyresykdom og proteinuri

  NEM 2023/157 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) nord datert 03.10.2023. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling.

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 30.11.2023. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Klager

  Marit Dahl Solbu

  Første instans
  REK nord

  Prosjektet faller utenfor helseforskningsloven. NEM gir ikke klager medhold, og opprettholder REKs vedtak.

  Se vedtaksbrevet for mer informasjon. 

 • Utprøving av Back2School programmet i kommunale tjenester: En multisenter pilot studie

  NEM 2022/141 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på REK nord sitt vedtak datert 01.09.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling.

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 01.12.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i forvaltningslovens § 28 og forskningsetikklovens § 10.

  Vis detaljer
  Institusjon
  UiT - Norges arktiske universitet
  Klager

  Janne Gjeruldsen

  Kjartan Espeland

  Første instans
  REK nord

  Klagen avvises. «Foreldrenettverk mot mobbing» får ikke medhold, og REK nord sitt vedtak opprettholdes.

 • Multippel sklerose i Nordland – late onset MS og komorbiditet

  NEM 2022/155 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på REK nord sitt vedtak datert 26.09.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling.

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 01.12.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Klager

  Espen Benjaminsen

  Første instans
  REK nord

  Klagen får ikke medhold. REK nord sitt vedtak datert 26.09.2022 opprettholdes.
  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10 (3).

 • Identifisering av essensielle bakterielle molekyler involvert under infeksjon/kolonisering av menneske

  NEM 2018/207 [Klagesak]

  REK nord behandlet saken 19.4..18, og vedtok at prosjektet ikke framstod som et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt som faller innenfor helseforskningsloven.

  Prosjektet karaktereiserer bakteriers evne til å overleve i blod eller i nærvær av blodkomponenter. REK - søknaden gjelder den delen av prosjektet hvor det skal testes membranvesikler og bakterielle proteiner i humant blod/serum/plasma/immunceller som er donert fra voksne friske givere. 

  Klager var uenig i REKs vurderinger, og klagen ble behandlet på nytt i REK nord 31.5.18. som oppretthold sin tidligere vurdering i sitt endelige vedtak. 

  NEM behandlet saken 4.9.18, og konkluderte med at prosjektet har til formål å finne ny kunnskap om helse og sykdom.

  NEM tok klagen til følge. Prosjektet skal vurderes etter helseforskningsloven. Søknaden sendes tilbake til REK nord forsaksbehandling. NEMs vedtak er endelig ogkan ikke påklages videre, jf.forskningsetikkloven §10. 

  Vis detaljer
  Institusjon
  UiT - Norges arktiske universitet
  Klager

  Mona Johannessen

  Første instans
  REK nord

  Klagen tas til følge. Prosjektet skal vurderes etter helseforskningsloven. Søknaden sends tilbake til REK nord for saksbehandling. NEMs vedtak er endelig ogkan ikke påklages videre, jf.forskningsetikkloven §10. 

 • Helse og helsevaner hos e-sportsutøvere

  NEM 2023/17 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK nord datert 30.08.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling. 

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 17.10.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetet i Bergen
  Klager

  Ståle Pallesen

  Første instans
  REK nord

  Klager får medhold. NEM finner at prosjektet faller innenfor helseforskningslovens virkeområde. Saken sendes tilbake til REK nord for en forskningsetisk vurdering.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10 (3).
   

 • Immunmetabolisme ved sepsis hos nyfødte

  NEM 2022/109 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK nord datert 21.02.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling. 

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 05.05.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF Oslo universitetssykehus HF
  Klager

  Claus Andreas Klingenberg

  Første instans
  REK nord

  Klager får ikke medhold. Det settes som vilkår for den etiske godkjenningen, at det sendes informasjon om forskningen til foreldrene.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, 3. ledd 

 • Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?

  Saksnr. NEM 2020/75 REK NORD 91790 [Klagesak]

  Søknaden gjelder en studie hvor hensikten er å kartlegge effekt av økt fysisk aktivitet i klasserommet for barn med ADHD.
  Det er planlagt å rekruttere 20 barneskolebarn med ADHD til en overkrysningsstudie med utplassering av tredemøller i klasserom. Formålet med studien er å undersøke om økt fysisk aktivitet kan tilfredsstille det økte behovet for fysisk aktivitet som barn med ADHD har, og om dette kan bedre læringssituasjonen og redusere forstyrrelser i klasserommet.

  Søknaden ble første gang behandlet i REK nord sitt møte 13.2.2020. Søknaden ble avslått da komiteen mente prosjektet ikke besvarte forskningsspørsmålene.

  I klagen, datert 25.03.2020, viser prosjektleder til at det etter tilbakemelding fra REK, er gjort endringer i prosjektet gjennom å fjerne punktet om å involvere andre skoler i prosjektet, og å redusere antall delmål til en problemstilling.

  REK Nord opprettholdt sitt avslag, og videresendte klagen til NEM for behandling.

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 20.05.2020.
  NEM mener at det ikke er sannsynliggjort hvordan prosjektet skal besvare hypotesene. Det er videre i liten grad beskrevet hvordan prosjektet faktisk skal gjennomføres, herunder hvordan effekt av tiltaket skal måles. NEM vurderer videre at prosjektgruppens kompetanse på ADHD og diagnostisering er mangelfullt beskrevet, at vurdering av risiko for bias i gjennomføring av intervjuer mangler, og det er heller ikke gjort rede for hvilken rolle firmaet som eier tredemøllene skal ha i prosjektet.

  NEMs vurdering er at prosjektets vitenskapelige kvalitet og planlagte gjennomføring ikke er god nok til at det kan gis en forskningsetisk forhåndsgodkjenning.

  Klagen tas ikke til følge.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Høyskolen Kristiania
  Klager

  Per Morten Fredriksen

  Første instans
  REK nord

  Klagen tas ikke til følge.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, 3. ledd.

 • Den randomiserte nordisk-baltiske registerstudie til vurdering av stent-behandling som tillegg til optimal medisinsk behandling av kronisk tette kranspulsårer (CTO)

  Saksnr. NEM 2019/109, REK Nord 2018/1967 [Klagesak]

  Klage på vedtak av 07.02.2019 hvor REK Nord ikke godkjente studien etter innhenting av tilleggsopplysninger fra prosjektleder og sakkyndigvurdering.
  Prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie. Studien ønsker å sammenligne livskvalitet, symptomer og livslengde hos pasienter som behandles med stent og optimal medisinsk behandling versus optimal medisinsk behandling alene.

  Prosjektleder (inkl. hovedprosjektets leder i DK) påklaget vedtaket og imøtegikk REK og sakkyndiges innsigelser. Prosjektet er godkjent i Danmark og inklusjon av pasienter startet oktober 2018.

  REK har vurdert klagen med vedlegg, og kunne ikke se at det var framkommet nye momenter. Komiteen la vekt på sakkyndiges vurdering, som også samsvarte med deler av komiteens innvendinger til prosjektet. REK fastholdt på denne bakgrunn sitt opprinnelige vedtak, og oversendte saken til NEM for endelig avgjørelse.

  NEM tok saken til behandling i komitémøte den 20.06.2019 og stiller seg bak vurderingen fra REK. Klagen ble ikke tatt til følge.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Klager

  Thor Trovik

  Første instans
  REK nord

  Klagen tas ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, tredje ledd.

 • Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?

  NEM 2018/333. REK nord 2018/1371 [Klagesak]

  Klage på REK nords vedtak av 23.8.18, hvor søknad om forhåndsgodkjenning avslås fordi REK mener prosjektet faller utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven. Ifølge NEM faller saken inn under lovens virkeområde og skal behandles av REK. Klagen tas til følge. 

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetet i Bergen Sykehuset Telemark HF Modum bad avdeling Oslo
  Klager

  Signe Hjelen Stige, Institutt for klinisk psykologi, UIB

  Første instans
  REK nord

  Klagen tas til følge. Prosjektet skal vurderes etter helseforskningsloven. Søknaden sendes dermed tilbake til realitetsbehandling i REK nord.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf forskningsetikkloven § 10 tredje ledd.

 • Prevalens av pregabalin og gabapentin i urinprøver og forskrivningsstatus, før og etter reseptgruppebytte

  NEM 2016/259, REK nord 2016/701 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 21.4.2016 hvor REK stiller vilkår til søknad om forhåndsgodkjenning.

  Stikkord: krav om samtykke, informasjon om at humant biologisk materiale kan benyttes til forskning, sammenstilling av data fra reseptregisteret.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Haukeland universitetssykehus
  Klager

  Jon Andsnes Berg, Haukeland universitetssykehus.

  Første instans
  REK nord
  Henvisninger

  Helseforskningsloven (2008) §§ 13, 28 og 35; Reseptregisterforskriften § 5-3.

  Klagen forkastes. Klager gis ikke medhold. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 4.