Vedrørende henvendelse om etisk vurdering av visse forhold i konsekvensutgreiing av deponering av gruveavfall (Saksnr. 2015/478)

Uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

Innledning

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) viser til henvendelsen 1. desember 2015 med anmodning om etisk vurdering av visse forhold i konsekvensutgreiing av deponering av gruveavfall.

Konsekvensutredningene består av rapporter fra NIVA og Det Norske Veritas. Henvender har skrevet og vedlagt en faglig rapport der anklagepunktene mot rapportene gjennomgås. Det er gjort en tematisk avgrensing til effekter av uorganiske svevepartikler på fisk. Anklagene gjelder dels manglende og ukritisk kunnskapsbruk og feil referering av fakta. Henvender mener at dette leder mot undervurdering og underkommunisering av partikkelskader. Anklagene inneholder også påstander om avskrift og mangelfulle referanser.

NENT diskuterte henvendelsen på møte 11. februar 2016. Komiteleder Øyvind Mikkelsen og varamedlem Ingrid Bay-Larsen erklærte seg inhabile og har ikke deltatt i behandlingen av saken.

Vurdering

Komiteen ser at anklagene henvender reiser berører en rekke forskningsetiske aspekter. Dels handler det om påstander om plagiat og mangelfull henvisning, dels om påstander om slett forskningsarbeid, og dels om interessekonflikter, som igjen gjør spørsmål rundt vitenskapelig usikkerhet særlig presserende.

NENT er et rådgivende organ i forskningsetikk. Det tilligger ikke komiteens ansvarsområde å granske påstander om vitenskapelig uredelighet, eller vurdere den faglige kvaliteten på forskning. Hovedansvaret for å behandle mistanker om uredelighet i forskning ligger hos forskningsinstitusjonene. Eventuelt kan Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning (Granskningsutvalget) vurdere anklagene om vitenskapelig uredelighet. Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet finnes her: https://www.etikkom.no/hvem-er-vi-og-hva-gjor-vi/Hvem-er-vi/Granskingsutvalget/Skjema-for-a-melde-mistanke-om-vitenskapelig-uredelighet

Saken reiser imidlertid også andre spørsmål, spørsmål som er innenfor NENTs ansvarsområde og som er knyttet til forskningsetiske prinsipper om uavhengighet, usikkerhet og føre var. Dette er et felt med sterke interessekonflikter. Samtidig er dette et område som er kjennetegnet av stor kompleksitet. Her er det for eksempel tale om partikler av ulike størrelser, et utall organismer som reagerer ulikt og ulike typer effekter. I sammenheng med dette er det en grunnleggende usikkerhet knyttet til langtidseffekter og kombinasjonseffekter av svevepartiklene på fisk. Flere undersøkelser vil ikke uten videre redusere usikkerheten eller muliggjøre tallfesting av usikkerheten på en tilfredsstillende måte. Dette gir opphav til særskilte forskningsetiske utfordringer når det gjelder å bidra med relevant kunnskap.

NENT har nylig avgitt to uttalelser som tematiserer prinsippene om uavhengighet, åpenhet, usikkerhet og føre var i konkrete saker (sak 2015/284 og sak 2015/383, våre referanser). Her fremhever komiteen blant annet følgende:

«For å ivareta føre var-prinsippet og bidra med relevant kunnskap, mener komiteen det er helt vesentlig å legge til rette for at ulike kunnskapspåstander og konkurrerende metodiske tilnærminger blir diskutert, siden disse kan påvirke konklusjoner om miljøeffekter av sjødeponi i ulike retninger. Dette ser NENT som en generell utfordring i oppdragsforskning knyttet til interessekonflikter» (jf uttalelse fra NENT i sak 2015/383).

I samme sak fremhevet NENT også følgende:

«Prosjekter med høy grad av verdi- og interessekonflikt impliserer et særskilt ansvar for å sikre en stor grad av åpenhet.»

Komiteen mener at de generelle betraktningene om viktigheten av å sikre åpenhet og inkluderende prosesser, samt å legge til rette for anerkjennelse og formidling av usikkerhet i forskning med interessekonflikter og der sterke samfunnsinteresser står på spill, også er relevante i denne saken.

Komiteen kan ikke se at denne henvendelsen reiser noen helt nye momenter utover de NENT allerede har uttalt seg om i sak 2015/284 og sak 2015/383. Samtidig mener NENT det er behov for å utdype og klargjøre forskningsetiske spørsmål knyttet til interessekonflikter. NENT planlegger derfor å utarbeide en rapport om problematikken i nær fremtid. Formålet med dette arbeidet vil være å tilby utdypende veiledning, i tillegg til den veiledning Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi skal gi, til forskere, forskningsinstitusjoner, samt til andre instanser som påvirker forskning.

På vegne av Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT),

Janneche Utne Skåre
Nestleder, NENT

Helene Ingierd
Sekretariatsleder, NENT

Kopi: Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning