Kontakt NESH

Du kan kontakte oss dersom du har behov for generell veiledning innen forskningsetikk, spørsmål om NESHs arbeid eller om en konkret sak.

Møtedatoer for NESH i 2024

20. januar (digitalt)
20. mars
21. mai
17. september
26. november

Saker må sendes inn senest to uker før møtet. Send gjerne per e-post til post@forskningsetikk.no.

NESH er et faglig uavhengig organ som kan bistå med veiledning og råd om prinsipielle forskningsetiske spørsmål innen samfunnsvitenskap og humaniora (forskningsetikkloven §3, §9).

Her finner du mer informasjon om NESH.

Alle kan henvende seg til NESH (studenter, forskere, berørte mm.), men komiteen bestemmer selv hvilke saker som tas til behandling. NESH kan også ta saker til behandling på selvstendig grunnlag.

Henvendelser om forskningsetiske spørsmål kan rettes til sekretariatsleder for NESH:

Vidar Enebakk, +47 922 01 274, vidar.enebakk@forskningsetikk.no

For spørsmål om behandling av personopplysninger, ta kontakt med institusjonens Personvernombud, Datatilsynet eller Sikt.

For spørsmål om vitenskapelig uredelighet, ta kontakt med angjeldende institusjons redelighetsutvalg eller Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (GRU).

Uttalelser fra NESH

NESH kan gi rådgivende uttalelser i enkeltsaker som reiser prinsipielle forskningsetiske spørsmål og spørsmål knyttet til fortolkning av eksisterende retningslinjer. NESH er et rådgivende organ og behandler saker på et uavhengig grunnlag. NESH vektlegger saker og arbeidsmåter som bidrar til å styrke institusjonene i deres arbeid for å ta et større ansvar for forskningsetikken (jf. Prop. 158 L (2015–2016), s. 27). I utgangspunktet bør forskningsetiske spørsmål drøftes og avklares i forskerfellesskapet ved institusjonene. Det kan imidlertid være saker som reiser prinsipielle spørsmål, som ikke lar seg løse eller som ikke er dekket i retningslinjene. I slike saker kan NESH komme med en uttalelse.

Når du ber om en uttalelse fra NESH, må du løfte frem de relevante sidene av saken, samt redegjøre for andre relevante interessenter som er involvert enten direkte eller indirekte. Henvendelser fra forskere må inneholde en forskningsetisk egenevaluering, hvor henvender selv redegjør for de relevante spørsmålene. De forskningsetiske refleksjonene bør være formulert med henvisning til NESHs retningslinjer. Henvendelser fra forskere om råd i konkrete prosjekter bør inneholde en prosjektbeskrivelse, samt eventuelle informasjonsskriv og skjema for samtykke der det er aktuelt. Også annen relevant dokumentasjon bør legges ved.

Uttalelser fra NESH blir offentliggjort, slik at de også kan være en ressurs for andre.

Saksbehandling

NESH følger alminnelige forvaltningsrettslige regler for saksbehandling (jf. forvaltningsloven, kap. 1-3, samt ulovfestet forvaltningsrett). Det innebærer blant annet at saken må være godt opplyst og forberedt, og de involverte gis anledning til å uttale seg i de sakene hvor de har krav på det. Personer og institusjoner som eventuelt blir kritisert, gis også anledning til å uttale seg. Saksbehandlingen i NESH følger offentleglova. Dokumentasjon som sendes inn er dermed offentlig.

Fordi NESH kun har en rådgivende funksjon, er en uttalelse fra NESH ikke et vedtak eller avgjørelse etter forvaltningsloven. Derfor kommer ikke lovens bestemmelser om enkeltvedtak til anvendelse. Det er heller ikke mulig å klage på en rådgivende uttalelse.

Taushetsplikt

NESH er en del av forvaltningsorganet FEK, og alle medlemmene er underlagt bestemmelser om taushetsplikt (forvaltningsloven § 13)

Personvern

Personopplysninger vil lagres så lenge de er nødvendige for å gjennomføre saksbehandlingen. 

For mer informasjon, se FEKs personvernerklæring.

Arkivering

Registrering, lagring og oppbevaring av saksbehandlingsmateriale skjer i henhold til arkivlovgivningen.