Hopp til hovedinnhold

Kontakt NESH

Dersom du har spørsmål om NESHs arbeid, eller om en konkret sak, kan du kontakte sekretariatsleder Vidar Enebakk. For henvendelser som gjelder Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget), kontakt Lene Os-Johannessen.

Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden. Du kan også ta kontakt via vårt sentralbord.

Om henvendelser til NESH

Møtedatoer for NESH i 2021

NESH har fem ordinære møter i 2021. 

4. februar
19. mars
27. mai
23. september
25. november

Saker må sendes inn senest to uker før møtet. Send gjerne per e-post til post@forskningsetikk.no.

Når NESH bes om råd i en enkeltsak, ber vi henvender om å spesifisere hvilke forskningsetiske sider/utfordringer ved prosjektet man først og fremst ønsker vurdert. Hvis det man primært ønsker er en generell vurdering, bør også det stå i henvendelsen. Det er i alle tilfeller ønskelig at de dimensjonene ved prosjektet henvender selv anser som mest relevante, blir nevnt. Ved alle slike spesifiseringer ber vi om at henvender viser til hva man antar er de mest relevante punktene i Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.

Saksbehandlingen følger personopplysningslovgivningen og offentlighetsloven. Les mer om dette i vår personvernerklæring.

Prosjektbeskrivelse

Alle henvendelser der man ber om å få en forskningsetisk vurdering av et forskningsprosjekt, skal inneholde en prosjektbeskrivelse som inkluderer presentasjoner og beskrivelser av forskningsspørsmålene og metodene som blir brukt. Det er ikke tilstrekkelig å nevne spørsmålene og metodene; de skal også beskrives og forklares slik at det går klart frem hva de vil innebære i det konkrete prosjektet. Beskrivelsene og forklaringene skal være tydelige og forståelige for personer som ikke på forhånd kjenner til prosjektet. Der det er relevant, skal man i tilsvarende detalj spesifisere planlagte rekrutteringsprosesser for informanter og opplegg for registrering og oppbevaring av data. Inkluder også kopi av informasjonsskriv og samtykkeskjema hvis slike skal benyttes.

Vedlegg

I alle tilfeller der prosjektet på forhånd også er vurdert eller godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) eller andre forskningsetisk relevante instanser, skal disse vurderingene/godkjenningene legges ved henvendelsen til NESH.

Kontaktdetaljer

NESH sender rutinemessig sin vurdering i kopi til involverte veiledere der det er relevant. Alle henvendelser som gjøres av BA-, MA- og Phd-studenter, skal inkludere navn, tittel, tilsettingssted og kontaktdetaljer på samtlige veiledere som studenten(e) benytter seg av i forbindelse med prosjektet. Det skal fremgå av denne dokumentasjonen hvem som er hovedveileder. Også alle samarbeidende institusjoner og personer skal oppgis.

Vidar Enebakk

Vidar Enebakk

Tlf: (+47) 23 31 83 02 / (+47) 922 01 274
vidar.enebakk@forskningsetikk.no

Vidar Enebakk er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Han har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier fra UiO. EN: Director of The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (NESH).