Uttalelser fra NESH

Oversikt over uttalelser gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora.

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (2)
 • (1)
 • (5)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (4)
 • (3)
 • (5)
 • (11)
 • (13)
 • (10)
 • (9)
 • (8)
 • (6)
 • (4)
 • (5)
 • (3)
 • (3)
 • (1)
 • (1)

Forskerinnsyn i arkiv

Fra uttalelsen: "NESH vil sterkt oppfordre Arkivverket til å påse at alle aktører som har ansvar for offentlige arkiv legger til rette for forskning og forskerinnsyn." (Saksnummer 2022/174. Dato: 19.12.2022)

Uttalelse om akademisk frihet og forskningsetikk ved NORCE

Fra konklusjonen: NENT og NESH påpeker at forskningsinstitusjonen har et overordnet ansvar for å sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Institusjonen må være bevisst at det finnes relevante fagforskjeller og ta hensyn til dem i avtale- og rammeverk. Alle kontrakter, herunder arbeidsavtaler, må være etisk forsvarlige.

Uttalelse om institusjoners ansvar for forskningsetikk og personvern

Fra konklusjonen: NESH mener det er uheldig at mønsteravtalen mellom NSD og UHR er uklar på hvilken rolle NSD har i forvaltningen av forskningsetikk. NESH er bekymret for at praksisen hvor NSD både veileder og varsler om både personvern og forskningsetikk, bidrar til å viske ut forskjellen mellom juss og etikk. (...) Forskningsetiske spørsmål bør fortrinnsvis håndteres i forskerfellesskapet, og ikke overstyres av eksterne aktører eller institusjonens ledelse.

Uttalelse om passivt samtykke i Ungdata

Fra konklusjonen: NESH finner (...) at det er forsvarlig å basere seg på passivt samtykke fra foresatte i gjennomføringen av Ungdata slik dette er beskrevet i henvendelsen til NESH. Det forutsetter at kravene knyttet til informasjon og reservasjon er ivaretatt.

Uttalelse om NLA Høgskolens ansvar for forskningsetikk 2021/46 (jf. 2020/168)

Uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Fra konklusjonen: NESH understreker at et ideologisk eller livssynsbasert verdigrunnlag ikke kan legge begrensninger på forskningens grunnleggende normer og verdier. Forskningsetikk gjelder for all forskning. Alternativet er å ikke drive med forskning.

Forskningsetisk vurdering av spørreundersøkelse ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Innlandet 2020/116

Uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Fra konklusjonen: NESH anbefaler at SePU og HINN gjennomgår sine rutiner for innsamling, tilgjengeliggjøring og deling av data til forskningsformål slik at videre bruk i forskning skjer i tråd med anerkjente forskningsetiske normer og retningslinjer.  

Uttalelse om forskning på formidling ved Bergen Assembly 2019/237

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ som arbeider for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. NESH er faglig uavhengig og avgjør selv hvilke saker komiteen tar opp til behandling. Uttalelser fra NESH er kun veiledende, og ikke bindende eller sanksjonerende i juridisk forstand. Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen de utfører er god og etisk forsvarlig.

Forskning på forsøk med leksefri skole i Trondheim

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ som arbeider for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. NESH er faglig uavhengig og avgjør selv hvilke saker komiteen tar opp til behandling. Uttalelser fra NESH er kun veiledende, og ikke bindende eller sanksjonerende i juridisk forstand. Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen de utfører er god og etisk forsvarlig.

Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole» 2019/89

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ som arbeider for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. NESH er faglig uavhengig og avgjør selv hvilke saker komiteen tar opp til behandling. Uttalelser fra NESH er kun veiledende, og ikke bindende eller sanksjonerende i juridisk forstand. Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen de utfører er god og etisk forsvarlig.

Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering (2019/165 Ref. 2018/166)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ som arbeider for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. NESH er faglig uavhengig og avgjør selv hvilke saker komiteen tar opp til behandling. Uttalelser fra NESH er kun veiledende, og ikke bindende eller sanksjonerende i juridisk forstand. Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen de utfører er god og etisk forsvarlig.

Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen (2019/61)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ som arbeider for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. NESH er faglig uavhengig og avgjør selv hvilke saker komiteen tar opp til behandling. Uttalelser fra NESH er kun veiledende, og ikke bindende eller sanksjonerende i juridisk forstand. Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen de utfører er god og etisk forsvarlig.

Uttalelse om forskningsprosjektet «Kultur for læring»

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ som arbeider for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. NESH er faglig uavhengig og avgjør selv hvilke saker komiteen tar opp til behandling. Uttalelser fra NESH er kun veiledende, og ikke bindende eller sanksjonerende i juridisk forstand. Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen de utfører er god og etisk forsvarlig.

Uttalelse om forskningsprosjektet Small group Instruction in Mathematics for Pupils Level 1-4: Effects of a randomized controlled trial intervention study (2018/331)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ som arbeider for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. NESH er faglig uavhengig og avgjør selv hvilke saker komiteen tar opp til behandling. Uttalelser fra NESH er kun veiledende, og ikke bindende eller sanksjonerende i juridisk forstand. Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen de utfører er god og etisk forsvarlig.

Statement on ethical evaluation in EU-projects (general statement)

Based on various inquiries recently concerning challenges related to ethics evaluation in EU-projects, NESH has decided to give a general advice which might be applicable for others. The aim is to clarify, translate and harmonize the different approaches to ethical evaluation in the Norwegian system and H2020s Ethics Appraisal Procedure respectively. Hopefully, the statement will be helpful for the administration of the Participant Portal for H2020, when processing applications from Norway.

Uttalelse om forskning på barn og vold i Honduras (2018/260)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ, som arbeider for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. NESH er faglig uavhengig og avgjør selv hvilke saker komiteen tar opp til behandling. Uttalelser fra NESH er kun veiledende, og ikke bindende eller sanksjonerende i juridisk forstand. Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen de utfører er god og etisk forsvarlig.