Hopp til hovedinnhold

Om NESH

NESH utarbeidet sine første forskningsetiske retningslinjer i 1993. I tillegg har komiteen laget en veileder for internettforskning.

Møtedatoer for NESH i 2021

NESH har fem ordinære møter i 2021. 

4. februar
19. mars
27. mai
23. september
25. november

Saker må sendes inn senest to uker før møtet. Send gjerne per e-post til post@forskningsetikk.no.

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)  ble opprettet i 1990, som én av tre nasjonale komiteer, etter initiativ fra Stortinget og regjeringen. Komiteen består i dag av tretten medlemmer (samt to vara); to lekrepresentanter og elleve fagpersoner med ulik faglig bakgrunn.

I tillegg er Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) underlagt NESH.

En viktig del av arbeidet til NESHs er å utvikle forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Den første versjonen av retningslinjene til NESH ble vedtatt i 1993. Retningslinjene ble revidert i 1999, 2006 og 2016.

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora, juss og teologi

I tillegg har NESH utarbeidet en veileder for internettforskning, først i 2003 og i ny utgave i 2018.

Komiteen bruker retningslinjene aktivt når den uttaler seg i saker som gjelder konkrete forskningsprosjekter. Enkeltforskere og forskningsinstitusjoner kan be NESH om å vurdere de forskningsetiske sidene ved et bestemt forskningsprosjekt for bedre å kunne ivareta forskningsetiske hensyn. Når institusjonenes personvernombud, Norsk senter for forskningsdata (NSD), eller Datatilsynet behandler prosjekter som gjelder håndtering av personopplysninger, innhentes noen ganger råd fra NESH.

Typiske spørsmål som NESH blir bedt om å vurdere, er hvordan man best kan sikre at samtykke er fritt og om barn kan samtykke til å delta i forskningsprosjekter på egenhånd. Komiteen får også spørsmål om å vurdere en rekke andre forskningsetiske hensyn, knyttet til rolleblanding, interessekonflikter, forskeres taushetsplikt og akademisk frihet.

NESH driver også utadrettet virksomhet, som å arrangere åpne møter og seminarer om forskningsetiske problemstillinger.

Årsmelding

Fra og med 2018 skal komiteene lage en årsmelding om egen aktivitet. 
NESHs årsmeldinger kan lastes ned her.