Referat fra møte i NESH 19. mars 2021

Saker: Evaluering NLA-saken, rutiner for saksbehandling i NESH, institusjoners ansvar for personvern og forskningsetikk (HiØ), akademisk frihet og institusjoners styring, revisjon av retningslinjene

Tid: 10:00 - 13:00
Sted: Digitalt (Zoom)

Til stede: Elisabeth Staksrud (leder), May-Len Skilbrei, Markus Hoel Lie, Rakel Christina Granaas, Kjetil Fretheim, Anne Nevøy, Kristian Berg Harpviken, Kjetil Ansgar Jakobsen, Hadi Strømmen Lile, Ivar Kolstad, Kirsten Johanne Bang, Heidi Østbø Haugen, Tove Klæboe Nilsen, Lene Bomann-Larsen
Forfall: Roar Johnsen

Referent: Vidar Enebakk (sekretariatsleder)

1. Konstituering av møtet

Godkjenning av referat
- Utkast til referat fra NESH-møte 4. februar ble lagt frem på møte 18. februar, og det var ingen merknader.

Spørsmål om habilitet
- Diskusjon om habilitet i sak 5 ble tatt i forbindelse med avgrensingen av selve saken (se under).

Saker til eventuelt
- Ingen saker til eventuelt ut over nye møtedatoer.

2. Orientering fra sekretariatet

Hold av dato for FEKs årskonferanse 12. mai, kl. 10:00-14:00 [se epost og påmelding fra Ingrid 26.03.2021].

3. Evaluering NLA-saken

Den reviderte uttalelsen om NLAs ansvar for forskningsetikk (2021/46) ble offentliggjort 16. mars.

Uttalelsen er omtalt i Vårt Land (16.03), Khrono (16.03), Bergensavisen (19.03) og Dagen (25.03).

På møtet orienterte Elisabeth om prosessen og Vidar om saksbehandlingen, før komiteen diskuterte erfaringene på et generelt grunnlag.

4. Rutiner for saksbehandling i NESH

Vidar redegjorde for rutiner og regler for saksbehandling i NESH.
Vedtak: Det utarbeides en oversikt til neste ordinære møte 27. mai.

Det er behov for å oppdatere nettsiden "Kontakt NESH".
Vedtak: Vidar samkjører arbeidet med NENT til neste ordinære møte 27. mai.

5. Sak om institusjoners ansvar for personvern og forskningsetikk (HiØ)

På forrige møte vedtok NESH å behandle en sak fra Høgskolen i Østfold om institusjonens ansvar for forskningsetikk og personvern. Vidar redegjorde for fremdriften.

Vedtak: NESH nedsatte en arbeidsgruppe (May-Len, Lene og Kristian) som utarbeider saksfremlegg i samarbeid med sekretariatsleder.

6. Sak om akademisk frihet og institusjoners styring

På forrige møte vedtok NESH å behandle et spørsmål om individuell akademisk frihet og institusjoner styringsrett. Vidar redegjorde for fremdriften, og NESH bestemte seg for å behandle saken på et prinsipielt grunnlag. Følgelig var det ingen spørsmål om habilitet. 

Vedtak: NESH ba arbeidsgruppen som allerede jobber med retningslinjene (Elisabeth og Ivar) å utarbeide et saksfremlegg i samarbeid med sekretariatsleder.

7. Revisjon av retningslinjene

Elisabeth orienterte om status og videre prosess.

Revisjon av retningslinjene har topp prioritet etter påske og målet er å være ferdige før sommeren. Derfor er det satt opp to nye arbeidsmøter for NESH i henholdsvis april og mai (se under).

8. Eventuelt

Nye møtedatoer (hold av datoer):
Fredag 30. april kl. 09.30-14.00
Tirsdag 11. mai kl. 09.30-14.00