Referat fra møte i NESH 24.11.2020

Tid: 10:00 - 14:30
Sted: zoom
Til stede: Elisabeth Staksrud, May-Len Skilbrei, Markus Hoel Lie, Rakel Christina Granaas, Kjetil Fretheim, Anne Nevøy, Kristian Berg Harpviken, Kjetil Ansgar Jakobsen, Hadi Strømmen Lile, Ivar Kolstad, Kirsten Johanne Bang, Heidi Østbø Haugen, Lene Bomann-Larsen
Forfall: Roar Johnsen og Tove Klæboe Nilsen
Referent: Vidar Enebakk

1. Konstituering av møtet

Referat fra møte 8. september 2020 ble godkjent.

Spørsmål om habilitet ble drøftet i forbindelse med sak 5. Heidi, Kirsten, Kjetil F. og Anne redegjorde for sine relasjoner, men ingen av dem ble vurdert som inhabile (jf. forvaltningsloven § 6).

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet 

Sekretariatsleder redegjorde for konstruktiv dialog med henvender i etterkant av NESHs uttalelse om «Forskningsetisk vurdering av spørreundersøkelse ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Innlandet». (2020-116). Det ble også vist til pågående dekning av smilefjes-saken i Dagsavisen i november 2020.

NESH har mottatt en henvendelse angående datalagring og forskningsetikk. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt nye systemer som Tjenester for sensitive data (TSD) er harmonisert med krav fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), eller om det oppstår utfordringer av forskningsetisk art, for eksempel knyttet til kategorisering eller kostnader. NESH ber FEK se nærmere på saken i dialog med NSD og REK/NEM.

Ellers ble det orientert om at Norsk antropologisk tidsskrift (3/2020) nylig har utgitt et nummer som eksplisitt handler om forskningsetikk og forskningens frihet. Flere problemstillinger er også relevante for andre fag.

3. Vedtak om irettesettelse fra Datatilsynet om NAV og Norce

NESH har mottatt kopi av Datatilsynets «Varsel om vedtak om irettesettelse – prosjektet ‘Forsøk med ny medisinsk vurdering etter seks måneders sykemelding’», som bygger på melding fra Granskingsutvalget og NESH i september 2019. Datatilsynet varsler følgende vedtak:

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) gis en irettesettelse i medhold av personvernforordningen artikkel 58 nr. 2 bokstav b for brudd på personopplysningsloven (2000) § 19.

NESH tar varselet til etterretning og avventer endelig vedtak fra Datatilsynet. Lovtolkningen reiser flere forskningsetiske spørsmål, som eventuelt må avklares i etterkant.

4. Status NESH retningslinjer

Det meldes om stor aktivitet i mange miljøer i forbindelse med høringen om NESHs retningslinjer frem mot fristen 1. desember 2020. Det er lovende med tanke på bred forankring og konstruktive innspill fra ulike brukere.

NESH drøftet utkast til appendiks, som skal ferdigstilles i desember 2020. Dokumentet sendes ut etter møtet for innspill og merknader med frist 4. desember.

NESH legger opp til en omfattende og effektiv behandling. Sekretariatsleder organiserer alle innspill i desember, og arbeidsgruppa forbereder saken i januar før behandling på ordinært NESH-møte 4. februar 2021. Ved behov vil arbeidet fortsette på ekstra NESH-møte 18. februar 2021.

NESH ble også orientert om prosessen med engelsk oversettelse, som skal foreligge samtidig med ny norsk utgave våren 2021.

5. Sak om institusjonens ansvar

NESH har mottatt en henvendelse fra to forskere ved NLA Høgskolen om institusjonens ansvar for forskningsetikk og akademisk frihet. Sakskomplekset er svært omfattende, og NESH vil ta saken til behandling for å drøfte relevante forskningsetiske spørsmål.

Vedtak: NESH tar saken til behandling. Sekretariatsleder innhenter relevant dokumentasjon før behandling på NESH-møte 4. februar 2021.

6. Om Skjelettutvalget

FEK ønsker en koordinert oppnevning av komiteer og utvalg fra 2022, og i den forbindelse er det nødvendig å forlenge oppnevningen av leder og tre medlemmer i Skjelettutvalget.

Vedtak: NESH forlenger oppnevningen av Nils Anfinset (leder), Sean D. Denham, Elin Rose Myrvoll og Jens Rytter med ett år, altså ut 2021.

Utvalget skal også ha en nestleder, jf. revidert mandat. Etter sondering blant utvalgets medlemmer er det innkommet én søknad.

Vedtak: NESH oppnevner Sean D. Denham som nestleder i Skjelettutvalget ut inneværende periode, altså ut 2021.

NESH vil ha dialog med FEK om rutiner for organisering av Skjelettutvalget før ny oppnevning i 2021.

7. Andre saker fra FEK

Sekretariatsleder orienterte om status i sekretariatet og ulike oppgaver på tvers av komiteer og utvalg, blant annet med henvisning til referatet fra møte i Samarbeidsutvalget (SU) 19. oktober 2020.

I forbindelse med FEKs 30-årsjubileum ble det lansert en rekke nye ressurser,  som Stordata-rapport, webinar, podcast.

FEK har tilsatt Thomas Østerhaug som ny sekretariatsleder i NENT, og han begynner i desember 2020.

8. Eventuelt

Neste møte 4. februar 2021 (hold også av 18. februar).