Referat fra møte i NESH 13. september, 2023

Møtet fant sted i Tromsø. Fra agendaen: Henvendelse om felteksperiment og institusjonsbesøk.

Tid: 10:00 - 16:00
Sted: Tromsø
Til stede: Heidi Østbø Haugen (leder), Rakel Christina Granaas, Tove Klæboe Nilsen, Jakob Maliks, Lene Bomann-Larsen, Anne Marie Frøseth, Kjetil Fretheim, Thomas Ugelvik, Rani Lill Anjum, Anne Line Wittek, Johannes Hjellbrekke og Bernt Olav Aardal
Forfall: Kari Steen-Johnsen og Stig Erik Jakobsen.
Referent: Vidar Enebakk (sekretariatet)

1 - Konstituering av møtet

Referat fra 12. mai er godkjent.
Ingen saker reiste spørsmål om habilitet.
Heidi meldte en sak til Eventuelt.

2 - Orientering fra sekretariatet

25.5 deltok Heidi og Vidar på digitalt møte med UHR-Kunst, design og arkitektur om deres pågående arbeid med å utvikle etiske retningslinjer for KDA-feltet (jf. NESH-møte 30.11.2022, sak 5). Møtet var konstruktivt, og NESH avventer den videre utviklingen.

27.6 holdt Vidar foredrag om NESH for University of KwaZulu-Natal. Dette universitetet i Sør-Afrika har tre forskjellige etikkutvalg, og ett av dem dekker samme område som NESH, så det var stor interesse for arbeidet til NESH, spesielt betydningen av retningslinjene.

30.8 holdt Vidar foredrag om NESH for etikkgruppen i det svenske SWARMA-nettverket (Swedish Association for Research Managers and Administrators) og etikkgruppen i SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). I Sverige pågår det for tiden en omfattende debatt om juridifisering av det forskningsetiske systemet, hvor NESH og den norske modellen, basert på faglig selvregulering, løftes frem som et alternativ.

4.9 hold Heidi innlegg om «Etisk samtykke og personvernsamtykke» på seminar i regi av Foreningen Personvernombudene, en landsomfattende forening for personvernombud på tvers av ulike institusjoner.  Invitasjonen og interaksjonen på møtet viser at ombudene engasjerer seg i å tilrettelegge for forskning på en etisk forsvarlig måte.

7.-8.9 deltok Vidar på ENRIO 2023 Congress i Paris, sammen med flere andre i sekretariatet, og organiserte blant annet en workshop om forskningsetikk I SSH-fagene (Social Sciences and Humanities). Andre land har ikke tilsvarende ordninger som NESH, og derfor vekker systemet i Norge stor interesse. Det er også opprettet en egen arbeidsgruppe i ENRIO for SSH-fagene (hvor Vidar er med).

11.9 og 12.9 holdt Heidi to innlegg om forskningsetikk og sikkerhetspolitikk, med vekt på forskning i og samarbeid med Kina, på arrangementer i regi av henholdsvis NUPI/KD og HK-dir og UiO (Panoramaseminaret). Innleggene vektla balansen mellom å ivareta samfunnssikkerheten samtidig som man beskytter mot en nedkjølingseffekt på forskningen.

Vidar orienterte også om kommende arrangementer:  

19. september arrangerer FEK Forskningsetisk forum, som i år fokuserer på veileders rolle i arbeidet med forskningsetikk (oppsummering her). Anne Line Wittek (UiO og NESH) bidro med sine perspektiver, også oppsummert i en ny ressurs på FBIB om «Forskningsetikk i veiledning», og FEK lanserte en ny Veileder om institusjonenes ansvar for forskningsetikk.

11.10 inviterer FEK til faglunsj med Jan Fridtjof Bernt om offentleglova i vårt arbeid. Egen invitasjon er sendt til medlemmer i alle komiteer.

18.-19.10 avvikles Storfellesmøte for NEM og REK i Tromsø. Tema for årets møte er e-helse og etiske forsvarlighetsvurderinger i medisinsk og helsefaglig forskning.

2.11 arrangeres åpent møte om «Forskningsetikk og personvern», på Litteraturhuset i Oslo, i samarbeid mellom FEK og Sikt. På møtes presenteres de nye endringene i NESHs retningslinjer, jf. diskusjon sak 3.

NESH diskuterte også forslag til FEKs faglig prioriterte tema 2024. Følgende forslag oversendes FEK i forkant av møte i Samarbeidsutvalget 23.10:

  • Stordata/AI/ChatGPT
  • Medforfatterskap/plagiat/selvplagiat
  • Ansvarlig åpen forskning/deling av data

3 - NESH og SIKT

Med utgangspunkt i diskusjon på forrige NESH-møte utarbeidet arbeidsgruppa et nytt forslag til presisering av punkt 15-18 i retningslinjene. Forslaget ble lagt frem som utgangspunkt for diskusjon. Forslaget er også sendt til SIKT i sommer for å sikre harmonisering og unngå misforståelser og feil, og innspill fra SIKT ble tatt med i diskusjonen av alle forslag til presiseringer.

Vedtak: Heidi og Vidar utarbeider endelig versjon i løpet av oktober, som blir godkjent av NESH (på "sirk" eller digitalt møte) i forkant av åpent møte med Sikt 2.11.

4 - Lunsj 

5 - Henvendelse om felteksperiment

NESH har mottatt en henvendelse om et felteksperiment om diskriminering i norske bankers utlånspraksis.

NESH diskuterte henvendelsen og valgte å ikke ta den til formell behandling av to grunner: For det første er henvendelsen knyttet til en søknad om forskningsmidler, hvor en vurdering fra NESH er skrevet inn i teksten. NESH ønsker ikke å inngå i søknader på denne måten av hensyn til mulig forskjellsbehandling; For det andre ønsker henvender at både henvendelsen og en eventuell uttalelse fra NESH ikke skulle gjøres offentlig tilgjengelig før datainnsamlingen er gjennomført. Som offentlig organ kan ikke NESH imøtekomme dette ønsket.

Komiteen poengterer samtidig at NESH allerede har uttalt seg om liknende saker, knyttet til skjult forskning, som henvender med fordel kan vise til. Se for eksempel:

  • «Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)» (2011/46)
  • «Growth, Equal Opportunities, Migration, Markets (GEMM)» (2015/451)
  • Forskning med «mystery-shopper» (2015/42)

NESH viser også til den faglige rapporten av Jon Rogstad og Arnfinn Midtbøen (2009), «Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering», knyttet til det ovennevnte DISCRIM-prosjektet. Denne studien er også nylig omtalt i Magasinet Forskningsetikk (2020-2).

Vedtak: NESH utarbeider ikke en uttalelse om saken, og Vidar gir tilbakemelding til henvender.

6 - Institusjonsbesøk fra Universitetsbiblioteket: Åpen publisering og åpen vitenskap

Utviklingen innen åpen publisering og åpen forskning (Responsible Open Science) reiser mange forskningsetiske spørsmål. NESH hadde derfor invitert Per Pippin Aspaas, leder av Faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte ved Universitetsbiblioteket i Tromsø, som holdt et engasjerende innlegg om «Åpen vitenskap: Hvordan legge til rette for en etisk tilnærming for humaniora- og samfunnsvitenskapene?».

7 - NESH-kaffe

Granskningsutvalget har hatt stor suksess med å arrangere «Redelighetskaffe», en digital møteplass to ganger i året med lav terskel for folk som har forskningsetiske spørsmål de ønsker å diskutere.

Vedtak: NESH ønsker å prøve ut dette digitale formatet våren 2024.

8 - Institusjonsbesøk hos UiT torsdag 14. september

Torsdag 14. september var NESH på institusjonsbesøk hos Universitetet i Tromsø. Vertskapet var Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), og møtet fant sted kl. 09:00-15:00 i Teorifagbygget, hus, 4, rom 4213.

Programmet besto av to deler:

Del 1 (09:00-11:30) Rapport fra Sannhet og forsoningskommisjonen (i samarbeid med Kjetil Zachariassen).
Om rapporten fra Sannhet og forsoningskommisjonen (Dok. 19 (2022-2023)) skal danne et grunnlag for et oppgjør med fornorsknings-politikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Innlegg fra:
- Ketil Zachariassen om rapporten med vekt på forskningens rolle
- Kjetil Fretheim (NESH, SKJ) om forskningsetikk og samfunnsansvar

I diskusjonen ble det blant annet reist spørsmål om gjenbruk av intervjumaterialet fra kommisjonens arbeid.

Del 2 (12:30-15:00): Spionasje og sikkerhetspolitikk (i samarbeid med Kari Aga Myklebost (AHR).

Om aktuelle saker ved UiT knyttet til spionasje, sikkerhetspolitikk, Russland/Ukraina og beredskap. Innlegg fra:
- Kari Aga Myklebost om etiske og sikkerhetsmessige sider ved å studere russisk samfunnsutvikling
- Marc Lanteigne om «Research Cooperation in China-Arctic Endeavours»
- Rektor Dag Rune Olsen om spionasjesaken og UiTs arbeidet med sikkerhet, beredskap og personvern

NESH vil takke de lokale medarrangørene og rektor Dag Rune Olsen som bidro til en lærerik og spennende dag.

9 - Eventuelt

Heidi orienterte kort om en sak om forskning i skole i Oslo kommune med mulige paralleller til sak behandlet av NESH om forskning i skole i Trondheim kommune (2019/200). NESH gjør Oslo kommune oppmerksomme på betydningen av å avklare om formålet med et forsøk er forskning.