Referat fra møte i Skjelettutvalget 12. oktober 2020

Tid: 10:00 - 12:00 

Sted: Digitalt (Zoom) 

Tilstede: Nils Anfinset, Kjetil Fretheim, Therese Robertsen, Jens Rytter, Siri Forsmo, Sean Dexter Denham, Tone Druglitrø, Torgeir Sørensen, Asgeir Svestad, Marianne Hem Eriksen 

Forfall: Elin Rose Myrvold 

Fra sekretariatet: Lene Os Johannessen (referent), Vidar Enebakk (under punktet om NESH høring) 

1. Konstituering av møte 

Innkalling og agenda godkjent. 
Sean meldte seg som inhabil i behandlingen av sak 2020/231, sak 2020/232 og sak 2020/233. 
En sak ble meldt til Eventuelt.  

2. Orienteringssaker 

Lene minnet utvalget om Skjelettutvalgets webinar om tilbakelevering av menneskelige levninger avholdes 13.10.2020, som en del av FEK sin jubileumsuke i forbindelse med at FEK er 30 år i år. Det er 122 påmeldte til webinaret, og vi ser veldig frem mot dette. Dersom noen har glemt å melde seg på, gi beskjed, så skal dere få tilsendt lenke. 
 
Lene orienterte: Gitt situasjonen med smittespredning og tiltak, særlig i Oslo, planlegger vi for digitale møter ut 2020. Det er et uttrykt ønske fra flere medlemmer å møtes fysisk, fordi vi mister mye ved kun å møtes digitalt. Det er imidlertid ikke forsvarlig eller i tråd med den nasjonale dugnaden å legge til rette for fysiske utvalgsmøter slik situasjonen er nå. 

Høring: Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 

21.09.20 sendte NESH sine reviderte Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora på høring. Sekretariatsleder for NESH, Vidar Enebakk, orienterte utvalget om arbeidet med revisjon av retningslinjer. NESH ønsker innspill fra utvalget. Høringsbrev og høringsnotat var på forhånd fremlagt for utvalget. Frist for høringsinnspill: 1. desember. 
Vidar forlot møtet etter orienteringen. 
Utvalget ønsker å gi høringsinnspill til NESH og at det nedsette en arbeidsgruppe som kan utarbeide et utkast til høringsinnspill som sirkuleres på e-post for innspill fra øvrige utvalgsmedlemmer. Tone, Nils, Sean og Jens melder seg til arbeidsgruppa. Lene setter opp et møte for arbeidsgruppa. 

Sak 2019/133 

Elin har utarbeidet saksfremlegg. Nils la frem saksfremlegg i Elins fravær. 
Se egen uttalelse

Sak 2020/132 

Torgeir innledet. 
Se egen uttalelse

Sak 2020/131 

Kjetil innledet.  
Se egen uttalelse

Eventuelt 

Jens orienterte fra arbeidet i strategigruppa: 

  • Strategigruppa er satt sammen av ett medlem fra hver komité/utvalg i FEK, samt tre ansatte i sekretariatet, og skal utarbeide ny strategi for FEK for 2021 – 2024. Strategigruppa avholdt workshop 22. september, hvor eksterne institusjoner (som FFA, NSD, REK) deltok for å gi innspill til strategien.  
  • En utfordring med å lage en felles strategi for FEK er at FEK er sammensatt av både uavhengige komiteer og et sekretariat som ligger i linje fra direktør og KD. 
  • Viktige temaer i strategiarbeidet er tillitt til forskningen, samarbeidsprosjekter, og en utvidelse mot andre aktører, bl.a. innen oppdragsforskning osv. 
  • Utkast til strategi skal sendes ut på høring.  

Nils orienterte om at han og Lene skal delta i møte i Samarbeidsutvalget (SU) 19. oktober. SU består av komité- og utvalgsledere og sekretariatsleder for alle komiteer og utvalg i FEK og direktør i FEK. 

Lene minnet utvalget om at neste utvalgsmøte er 3. desember.