Referat fra møte i Skjelettutvalget 30. november 2016

Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo Dato: Onsdag 30. november 2016, kl. 10:00-15:00 Til stede: Nils Anfinset (leder), Jon Kyllingstad, Ingegerd Holand, Unn Yilmaz, Ingrid Sommerseth, Finn Audun Grøndahl, Birgitte Skar og Dag Bruusgaard. Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referent).

1. Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 • Ingen medlemmer erklærte seg inhabile.
 • Den bredere diskusjonen omkring henvendelsen fra Holck (til orientering fra sekretariatet) ble flyttet til eventuelt.

2. Fra sekretariatet

 • Nils Anfinset orienterte om henvendelse fra Per Holck angående utvalgets uttalelse om samarbeidet mellom KHM og GeoGenetics (2016/273). Holck har i liten grad vært informert om prosjektet, og han hadde noen utfyllende merknader og spørsmål, som er besvart i e-post.
 • Vidar Enebakk orienterte om prosessen i FEK med å tilsette ny sekretariatsleder for Skjelettutvalget. FEK ønsker å lyse ut en stilling på 30 prosent med ansvar for utvalget. Det ble bemerket at faglig forankring i sekretariatet var viktig, samt at det nok var en fordel med en større stillingsbrøk, eventuelt knyttet til andre oppgaver. Vidar gir tilbakemelding til FEK før jul.
 • Vidar Enebakk orienterte om oppnevning av nye medlemmer. Siden forrige møte har det kommet noen forslag til nye medlemmer, samtidig som det er viktig å sikre kontinuitet. Skjelettutvalget er et underutvalg av NESH, og ifølge mandatet er det NESH som oppnevner medlemmene. Utvalget skal ha ni medlemmer pluss lekrepresentant. To av medlemmene skal være fra henholdsvis NESH og NEM, og ett medlem skal ha bakgrunn i forskning innen samisk kultur og samfunn. Det er nå åtte år siden utvalget ble opprettet, og det er stor utskiftning av sentrale medlemmer som har sittet to perioder. Nils Anfinset ble oppnevnt som ny leder i 2016 etter Anne Karin Hufthammer. Nå står altså mange flere for tur. Her er en oversikt:
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hufthammer x x x x x - - - -
Bruusgaard x x x x x x - - -
Holand x x x x x x - - -
Sommerseth x x x x x x - - -
Kyllingstad x x x x x x - - -
Skar   x x x x --> --> --> -->
Hultgren   x x x x --> --> --> -->
Yilmaz   x x x x --> --> --> -->
Anfinset     x x x x x x x

Grøndahl

    x x x x - - -

Forslag til oppnevning

 • Dag Bruusgaard (NEM) og Ingegerd Holand (NESH) fortsetter ut 2017. Dette for å sikre kontinuitet og for å samkjøre periodene med oppnevningstiden i de andre to komiteene.
 • Birgitte Skar, Tora Hultgren og Unn Yilmaz gjenoppnevnes for perioden 2016-2019.
 • Finn Audun Grøndahl ønsker ikke gjenoppnevning som lekfolksrepresentanten. Denne plassen bør lyses ut offentlig,
 • Tre nye medlemmer må oppnevnes for perioden 2017-2020. Etter sonderinger i utvalget, i fagmiljøet og i FEK foreslås følgende:1. Elin Rose Myrvoll (NIKU) – samisk bakgrunn (jf. mandat) 2. Jens Rytter (Riksantikvaren) 3. Sean Denham (UiS)
 • NESH behandler saken om oppnevning i møte 7. desember 2016.

3. Skjelettutvalgets Veileder

Vidar Enebakk orienterte om arbeidet med Skjelettutvalgets veileder. Framdriften er noe forsinket på grunn av begrenset kapasitet og ressurser i FEK. Etter en innledende PowerPoint-presentasjon hadde utvalget like fullt en grundig og konstruktiv diskusjon, som resulterte i konkrete endringer og presiseringer i presentasjonen. Formålet var å ha et best mulig utgangspunkt for framleggelse på Skjelettutvalgets Workshop 1.-2. desember 2016.

4. Skjelettutvalgets Workshop 1.-2. desember

Arbeidsgruppen (Nils Anfinset, Jon Kyllingstad og Vidar Enebakk) orienterte om prosessen og om planene for den påfølgende workshopen. Over 60 personer er påmeldt fra Norge, Sverige og Danmark, og mange relevante institusjoner og forskningsmiljøer er representert.

Workshopen vil være en viktig arena for å profilere utvalgets arbeid, samt for å få innspill til det videre arbeidet med veilederen.

5. Henvendelse om prosjektet «Marked for Life» (2016/304)

Se egen uttalelse (2016/304).

6. Eventuelt

I forlengelse av den utvidete diskusjonen omkring henvendelsen fra Holck (til orientering fra sekretariatat) ser utvalget behov for følgende oppfølging:

 •  Det elektroniske søknadsskjemaet er utdatert og bør oppdateres i 2017.
 •  Veiledningen til skjema bør være klar og tydelig på ansvarsfordeling og ønsket fremgangsmåte ved henvendelse til utvalget.
 • Det bør framgå at ansvaret ligger hos forsker og forskningsinstitusjon, men samtidig at prosjekter både kan og bør forelegges utvalget for en forskningsetisk vurdering.
 • Uttalelser fra bør sendes ikke bare til henvender, men også til berørte institusjoner, for eksempel forvaltningsmuseer eller andre samlinger. En oversikt over relevante institusjoner bør utarbeides i 2017.