Referat fra møte i Skjelettutvalget 14. september 2016

 • Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo
 • Dato: Onsdag 14. september 2016, kl. 10:00-16:00
 • Tilstede: Nils Anfinset (leder), Jon Kyllingstad, Ingegerd Holand, Unn Yilmaz, Ingrid Sommerseth og Finn Audun Grøndahl
 • Forfall: Dag Bruusgaard, Birgitte Skar, Tora Hultgren
 • Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder NESH, referent)

Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagsorden ble godkjent. Enebakk beklaget at møtepapirene var sent ute.
 • Ingen medlemmer erklærte seg inhabile.
 • Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Fra sekretariatet

Enebakk orienterte raskt om følgende saker:

 • Skjelettutvalgets «Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger» er publisert i ny utgave på både norsk og engelsk. Begge versjonene finnes i PDF på etikkom.no.
 • Skjelettutvalget trenger nye medlemmer fra 2017 => Forslag til kandidater sendes til Enebakk.
 • FEK avviklet Forskningsetisk forum tirsdag 13. september 2016 på Litteraturhuset. Omkring 100 personer deltok, og hovedtema var «Interessekonflikter» og «Uredelighet». Statssekretær Bjørn Haugstad orienterte om den kommende forskningsetikkloven.
 • Ny forskningsetikklov legges fram i Statsråd fredag 18. september 2016. Det er uklart hvordan loven definerer vitenskapelig uredelighet kontra generell forskningsetikk, presiserer komiteenes uavhengighet og formulerer krav og forventninger om felles forskningsetiske retningslinjer. Saken vil bli fulgt opp av FEK.
 •  FEK har utarbeidet en ny strategi for perioden 2016-2020. Det er uklart, ikke minst i lys av den nye loven, hvordan strategien vil legge føringer på komiteer og utvalg. Saken tas opp på SU-møte i løpet av høsten (SU = Samarbeidsutvalget med alle komitelederne).
 • FEK vil bidra til høring om «Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater» (KD, frist 1. november 2016). Uklart om innstilling avgis samlet eller fra ulike komiteer og utvalg i FEK.

Skjelettutvalgets veileder

 • Enebakk orienterte om arbeidet med utkast til Veileder.
 • Utvalget drøftet utkastet grundig og kom med mange viktige merknader. I diskusjonen ble det poengtert at hovedfokus er på funn og forvaltning av menneskelige levninger, samt at det skal være en praktisk veileder, rettet mot mange ulike brukere som på ulike måter kommer i berøring med slike funn.
 • Enebakk oppsummerer alle innspillene i et nytt utkast, som sirkuleres i utvalget i forkant av neste møte 30. november 2016.
 • Veilederen legges også fram for en del relevante partnere og brukere på vår workshop 1.-2. desember 2016.

Skjelettutvalgets workshop 1.-2. desember 2016

 • Arbeidsgruppen (Anfinset, Kyllingstad og Enebakk) orienterte om planer og program for Skjelettutvalgets workshop 1.-2. desember 2016, som arrangeres i samarbeid med Institutt for medisinske basalfag (IMB) og Kulturhistorisk museum (KHM) ved Universitetet i Oslo (UiO), samt Norsk teknisk museum (NTM).
 • Formålet med workshopen er å presentere utvalgets Veileder, samt å utvikle bedre rutiner og retningslinjer for forskning, forvaltning og formidling av menneskelige levninger.
 • Invitasjon er sendt ut til relevante partnere og brukere i Norge og i andre skandinaviske land.
 • Arbeidsgruppen bes avklare om det er snakk om et åpent seminar eller en begrenset workshop.
 • Arbeidsgruppen jobber videre med opplegget og holder resten av utvalget orientert om framdriften.

(2016/273) Henvendelse fra KHM om et aDNA-prosjekt

 • Holand presenterte saken basert på saksframlegg.
 • Utvalget drøftet saken og samlet seg om en uttalelse.
 • Enebakk formulerer utkast til uttalelsen, som sendes på sirkulasjon i utvalget før den blir ferdigstilt og oversendt til henvender.
 • Uttalelsen ligger her

Henvendelse fra Hamre (2016/280)

 • Yilmaz presenterte saken basert på saksframlegg.
 • Utvalget drøftet saken og samlet seg om en uttalelse.
 • Enebakk formulerer utkast til uttalelsen, som sendes på sirkulasjon i utvalget før den blir ferdigstilt og oversendt til henvender.
 • Uttalelsen ligger her

Eventuelt

 • Ingen saker var meldt til eventuelt.

Husk:

 • Neste møte: 30. november 2016.
 • Workshop: 1.-2. desember 2016.
 • FEK (v. Torunn Ellefsen) vil koordinere reise og overnatting for utvalgets medlemmer.