Habilitet

Habilitet kan best defineres ut fra sin motsetning: Å være ”inhabil” betyr å mangle evne, myndighet eller kompetanse til å behandle eller treffe avgjørelser i en sak. Uttrykket brukes for å vise at det kan foreligge spesielle forhold som kan svekke tilliten til at du er upartisk ved behandlingen av saken.

Om Forskningsetisk bibliotek (FBIB). Denne tema-artikkelen inngår i Forskningsetisk bibliotek (FBIB), en ressurs som tilbyr spesialforfattede artikler om forskningsetiske emner, skrevet av en lang rekke forskjellige eksperter. Til sammen skal artiklene tjene som introduksjon til de viktigste forskningsetiske temaene. Hver artikkel gir også tilgang til ytterligere ressurser, blant annet diskusjonseksempler/case.

Formålet er å bidra til refleksjon og debatt. De vinklinger og oppfatninger som presenteres i FBIB-artiklene uttrykker ikke nødvendigvis De nasjonale forskningsetiske komiteenes standpunkt; den enkelte forfatter står for sine perspektiver.

Hovedbestemmelsene om habilitet står i forvaltningsloven § 6. Det fremgår der at «en offentlig tjeneste­mann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak», hvis tjenestemannen direkte eller indirekte kan ha personlige interesser i utfallet av en sak.

Hvis den som er inhabil er en ”overordnet”, så er også dennes underordnede inhabile.

Hvis du er inhabil, skal du overlate beslutningen til andre, eventuelt fratre det kollegiet som treffer avgjørelsen.

Reglene har både en objektiv og en subjektiv del. I noen tilfeller skal du fratre utelukkende på grunnlag av ditt forhold til en som er part i saken (slekt eller familie), uansett om du har noen interesse i sakens utfall eller ikke. I andre tilfeller skal du fratre om det kan være grunn til å mistenke at du har en mer indirekte fordel eller ulempe av et bestemt utfall i saken, uten at du har noe forhold til en av partene som gjør deg inhabil på objektivt grunnlag.

Når det gjelder forskningsprosjekter, kan noen som er i nær slekt eller familie med deg eller har andre relasjoner til deg, ikke sitte i komiteer, råd eller utvalg som skal godkjenne, finansiere eller bedømme forsknings­prosjektet ditt. Da er de inhabile, og skal fratre kollegiet når din sak behandles.

Konsekvensen av at et vedtak er fattet av en person som er inhabil, er at vedtaket er ugyldig.