Sett og hørt

Macchiarini-materiale er borte. Og: Facebook med etikksatsning på kunstig intelligens.

forside bladet forskningsetikk nr 1 2019
Forskningsetikk nr 1, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Forskningsetikk prioriteres i doktorgradsutdanningen

Forskningsetikk har blitt et prioritert satsningsområdefor doktorgradsutdanningen i Europa, ifølge en rapport fra European University Association's Council for Doctoral Education (EUA-CDE). Dette viser hvor viktig forskningsetikk har blitt for universiteter de siste årene,slår rapporten fast. Forskningsetikk kom på andreplass over temaer som ble ansett som viktige, bak finansiering av doktorgradsutdanning og foran viktigheten av å rekruttere internasjonale doktorgradskandidater.

Kilde: universityworldnews.com

Genmanipulert galskap

Kinesiske forskere har brukt genredigeringsverktøyet CRISPR for å fremkalle psykiske lidelser hos fem klonede aper. Forskerne som står bak, mener funnene fra studiet kan bidra til å utvikle behandlinger for en rekke menneskelige medisinske tilstander, fra søvnforstyrrelser til diabetes og kreft. Forskersamfunnet for øvrig er delt om det kontroversielle eksperimentet: Noen kaller det uansvarlig og uetisk, mens andre mener den potensielle nytteverdien for mennesker rettferdiggjør forsøkene.

Kina er det eneste landet i verden som har teknologi til å klone primater og vanlige forsøksdyr, som gnagere. Å bruke dyr som ligner så mye på mennesker, i forsøk, har reist store etiske bekymringer. Bruk av store aper som orangutanger, sjimpanser og gorillaer er enten forbudt eller svært begrenset i mange land.

Kilde: scmp.com

Macchiarini-materiale er borte

Alt underlagsmaterialet til granskingen av forskeren Paolo Macchiarini har forsvunnet. Dette kommer frem i den nye boken «När lögnen blir sanning – om händelserna efter Macchiarinaffæren». Boka er skrevet av tidligere rektor ved Karolinska Institutet, Harriet Wallberg.Rapporten fra granskingen pekte ut Wallberg som ansvarlig for at Macchiarini fikk utføre flere fatale operasjoner samt publisere vitenskapelige artikler med alvorlige feil og villedende informasjon.

Wallberg sier hun ikke kan vite om dokumentasjonen har blitt fjernet med overlegg, men kommenterer at kravene til publisert forskning er at underlagsmaterialet oppbevares i minimum ti år. Det er oppsiktsvekkende at alt er helt borte i dette tilfellet, mener hun.

Kilde: universitetsavisa.no

Sverige kan få sin egen uredelighetsmyndighet

Den svenske regjeringen foreslår i en proposisjon at det skal opprettes en egen nemd som skal ta over håndteringen av forskningsjuks ved utdanningsinstitusjonene. I dag er det universitetene og høyskolene som selv har ansvar for å utrede og fatte vedtak i saker som omhandler uredelighet i forskning. Hovedargumentet for å opprette en slik nemd er at det vil kunne bidra til å styrke tilliten til svensk forskning.

Kilde: lakartidningen.se

Facebook med etikksatsning på kunstig intelligens

Facebook har gitt 7,5 millioner dollar til etableringen av Institute for Ethics in Artificial Intelligence. Senteret er opprettet i samarbeid med Det tekniske universitetet i München. Oppdraget er å forske på etiske utfordringer knyttet til kunstig intelligens og å utvikle etiske retningslinjer for ansvarlig bruk av teknologien. I likhet med mange andre selskaper som bruker kunstig intelligens, møter Facebook kritikk og bekymringer rundt mulige konsekvenser. Senteret skal blant annet bidra til at Facebook følger etisk mønsterpraksis.

Kilde: artificialintelligence-news.com

Slutt på belønning for publisering?

Kunnskapsdepartementet vurderer å endre den omstridte publiseringsindikatoren, slik at vitenskapelige publikasjoner ikke lenger vil gi økonomisk uttelling for universiteter og høyskoler. Bakgrunnen er innføringen av Plan S, som innebærer at forskere må publisere artiklene sine i åpne tidsskrifter. I dag er derimot de fleste anerkjente tidsskriftene lukkede, og indikatoren belønner lukket publisering.

Å fjerne økonomiske insentiver er bare ett av flere alternativer Kunnskapsdepartementet nå ser på når de vurderer hva Plan S innebærer for publiseringsindikatoren. Andre forslag går ut på å fjerne skillet mellom tidsskrifter på nivå 1 og 2 eller bare belønne forskning som publiseres åpent.

Kilde: forskerforum.no